تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است؛ به‌صورتی که خریدار قادر بر کلیۀ تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع،ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه‌دار می‌سازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجۀ تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت و تصرف قانونی خریدار را با مشکل روبرو سازد. باوجود ذکر در قوانین حاضر،به‌خصوص مادۀ 42 کنوانسیون وین راجع به بیع بین‌المللی کالا و همچنین قیاسادعای مالکیت فکری ثالث با دیگر حقوق احتمالی وی، تلاش شده است تا قواعد مشابهی بر این مسئله حاکم گردد؛ اما ماهیت خاص حقوق مالکیت فکری باعث شده است تا تفاوت‌هایی در این زمینه به‌وجود آید که طرفین معامله را بر آن می‌دارد که نقص در قانون را از طریق شروط قراردادی «جبران خسارت خریدار در نتیجۀ ادعای حقوق مالکیت فکری ثالث» برطرف کند. در این مقاله با روشی تحلیلی- تطبیقی تلاش می‌شود تا ضمانت اجرای ادعای احتمالی ثالث در خصوص حقوق مالکیت فکری به‌ویژه از طریق درج شرط جبران خسارت، بررسی شود. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که با توجه به تفاوت نظام‌های حقوقی در خصوص حقوق مالکیت فکری، درج تفصیلی شروط جبران خسارت در این خصوص به‌عنوان یک مکانیسم توافقی در بیع بین‌المللی کالا ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The duty of seller to indemnify buyer for third parties’ intellectual property rights

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Tabatabaei Nejad 1
 • Maryam Farsi 2
 • Masoume Nezeri Fini 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master Student of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sale is the alienation of goods with all presumptive, objective and, legal rights related to them in a way that a buyer can have the goods in absolute legal possession. Any defects in seller’s ownership, such as the right of easement, usufruct or lien belong to the third party interferes with the absolute ownership of the buyer and his rights. A kind of these rights recognized and protected by law as a result of social changes, is the third party’s intellectual property rights undermining the buyer’s transaction property that may cause problem for his legal ownership and possession. Nevertheless, in some laws, particularly in Article 42 of the Vienna Convention for the international sale of goods, or by likening the claim of the third party’s intellectual property rights to his other probable rights, it has been tried to codify the same rules on this issue. However the specific nature of intellectual property rights has resulted in differences that made the transacting parties cover the defect of law by the contractual provisions of buyer’sindemnification as a result of third party’s claim on his intellectual property rights. In this essay, we use an analytical and comparative method to investigate the enforcement of third party’s probable claim on his intellectual property rights by inserting the provision of indemnification. Finally we will conclude that, considering the differences in the legal systems in respect of the intellectual property rights, inserting the detailed provisions hereof is necessary as an agreed mechanism in the international sale of goods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • buyer
 • compensation
 • indemnification
 • Intellectual Property
 • Sale
 1. الف) فارسی

  1. امامی، اسدالله (1386)، حقوق مالکیت معنوی، تهران: میزان.
  2. امامی، حسن (1340)، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه
  3. رنجبر، اسدالله (1371)، پایان‌نامۀ قبض و تسلیم مبیع در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی، به راهنمایی حسنعلی درودیان، دانشگاه تهران
  4. رفیعی، محمد‌تقی (1387)، مطالعۀ تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی، قم: مۀسسۀ فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.
  5. رودا، کریستین و اتیه، گیوم و افشاری قزوینی، مرتضی (1384)، مسئولیت فروشنده در تضمین مالکیت معنوی در بیع بین المللی کالاها، مجلۀ حقوقی داور، شمارۀ 1، ص 146 تا 186
  6. صادقی، محسن (1386)، مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعۀ تطبیقی در حقوق سویس و ایران، مجلۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، شماره44. ص 165 تا 194.
  7. صفایی، سید حسین (1384)، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعۀتطبیقی، تهران: دانشگاه تهران.
  8. صفایی، سید حسین (1390)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم، تهران: نشر میزان.
  9. کاتوزیان، ناصر (1391)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین، تهران: گنج و دانش.
  10. کریمی، عباس و موسوی، اسماء (1390) بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره2، ص 53 تا 73
  11. محامد، علی (1382)، قاعده‌ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره1، ص 119 تا 150.
  12. نوروزی، علیرضا (1381)، حقوق مالکیت فکری: حق مولف و مالکیت صنعتی، تهران: چاپار.

  ب) خارجی

   

  1. Boris, Ted (2010) “ indemnification clauses in software licensing agreement”, intellectual property litigation.Vol21, No5
  2. DeMaechi, Virginia (2010) “contractual indemnity obligations for patent infrigment claims”, interactual property litigation, Vol21, No5
  3. Goldberg, Thomas D.(2003) “New decision protecting purchasers of assets under 363 of the bankruptcy code”, American bankruptcy institude journal, VolXXII, No14, 120, 162
  4. Herling, Daniel G (2011) “stablishing a righrful claim of patent infringement
  5. Peterson, Joseph & Tuker, Ashford (2010) “The buck stops where? Avenues to indemnification in copyright context”, interactual property litigation.Vol21, No5.
  6. Ross, G Allen (2010) “The basics of indemnification”, intellectual property litigation.Vol 21, No. 5. , 5:35.
  7. Rudnick, Robert E (2013) “Npe-savvy intellectual property defense and indemnity provisions in sales/ license agreements
  8. Veron, Pierre (1998) “Buyers remedies against sellers of products infringingthird-partyrights
  9. W. Dickerson, Robert & D.Owens(xx) “patent indemnification: overview and examples