دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظام‌های حقوقی امریکا و اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کم‌هزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی، دادگاه‌ها را با چالش تعیین صلاحیت در زمینۀ این‌ گونه قراردادها روبرو کرده است. قواعد سنتی حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینۀ رفع تعارض قوانین، مبتنی بر عوامل ارتباطی است که ماهیت جغرافیایی دارند و در فضای مجازی به‌سادگی قابل تعیین نیستند. هدف این مقاله بررسی امکان اعمال قواعد سنتی حقوق بین‌ا‌لملل خصوصی در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در مواردی است که قرارداد از طریق اینترنت منعقد یا اجرا شده است. باتوجه به اینکه اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا در زمینۀ تجارت الکترونیک و حل و فصل دعاوی ناشی از آن پیشرو به‌شمار می‌آیند، این مقاله به مطالعۀ رویکرد این دو نظام حقوقی در خصوص صلاحیت در فضای مجازی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The competent court in cases resulting from commercial electronic contracts in American and European Legal Systems

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Sudabe Asadian 2
1 Associate Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The emergence of the Internet severely affected the social life. Cyberspace, regardless of geographical constraints, has provided the possiblity of fast and affordable communication for all people around the world. The increase of international electronic contracts has caused the courts to confront the challenge of determining jurisdiction in cases involving such contracts. Traditional rules of private international law concerning elimination of conflict of laws are based on connecting factors which have territorial nature and are not easy to determine in cyberspace. The aim of this study is to investigate the possibility of applying the traditional rules of private international law to determine jurisdiction of courts in cases which one contract is concluded or executed via the internet. Given that the European Union and The United States are pioneer in e-commerce and solving cases which arise in this context, this study investigates the approach of these two legal systems in confronting with jurisdiction in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • general jurisdiction
  • minimum contacts term
  • personal jurisdiction
  • targeting test
الف) فارسی
1. ارفع‌نیا، بهشید (1369)، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر آگاه.
2. اشمیتوف، کلایو.ام (1378)، حقوق تجارت بین­الملل، ترجمۀ بهروز اخلاقی و دیگران، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر سمت.
3. صفایی، سید حسین (1374)، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
4. مافی، همایون، محمدی، سام و کاویار، حسین (1390)، «دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های الکترونیکی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شمارۀ 74 ، صص 190-161.
5. مافی، همایون، محمدی، سام و کاویار، حسین (1389)، «مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی»، پژوهشنامۀ حقوقی، سال اول، شمارۀ دوم، صص 142 -125 .
6. مقصودی، رضا (1389)، «شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین­الملل خصوصی»، پژوهشنامۀ حقوقی، سال اول، شمارۀ دوم، صص 163- 143.
ب) خارجی
7. Boone, Brian D. (2006), “Bullseye!: Why a “Targeting” Approach to Personal Jurisdiction in the E-Commerce Context Makes Sense Internationally”, Emory International Law Review, Vol.20. p. 241- 289.
8. Collier, J.G. (2001), Conflict of Law, Third Edition, New York, Cambridge University Press.
9. Chen, Cindy (2004), “United States and European Union Approaches to Internet Jurisdiction and Their Impact on E-Commerce”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Vol. 25. P.423- 454.
10. Davidson, Alan (2009), The Law of Electronic Commerce, New York, Cambridge University Press.
11. Debussere, Frederic (2002), “International Jurisdiction over E-Consumer Contracts in the European Union: Quid Novi Sub Sole?”, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 10, No. 3., p. 344- 366.
12. Exon, Susan Nauss (2003), “Personal Jurisdiction: Lost in Cyberspase?”, Computer Law Review and Technology Journal, Vol. VIII., p. 21- 82.
13. Farah, Youseph (2006), “Jurisdictional Rules Applicable to Electronic Consumer Contracts”, Malta, 21st BILETA Conference: Globalisation and Harmonisation in Technology Law, http://www.bileta.ac,uk/content/files/conference%20papers/2006/pdf>. 2013/5/6.
14. Fawcett, J. J., Harris, J. M & Bridge M. (2005), International Sale of Goods in the Conflict of Laws, New York: Oxford University Press.
15. Gladstone, Julia Alpert (2003), “Determining Jurisdiction in Cyberspace: The “Zippo” Test or the “Effects” Test?”, http://euro.ecom.cmu.edu/GladstoneDaterminingjurisdiction.pdf>. 2013/4/1.
16. Gusakova, E. (2004), “Electronic Transactions: Jurisdictional Issues in the European Union”, ELSA SPEL (1), http://ebookbrowse.com/spel04-1-gusakova-pdf>. 2013/2/6.
17.Ivepak,Victor (2007), Jurisdictional Issues of E-Commerce Consumer Contracts in the Case of Absence Choice of Court, LL.M Thesis, Central European University.
18. Jensen, Jeffrey M. (2008), “Personal Jurisdiction in Federal Courts over International E-Commerce Cases”, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol.40, p.1507- 1556.
19. Jones, S.D. (2006), “Internet Use and Personal Jurisdiction: Have Mouse Will Travel?”,  http://www. ralaw.com/frame 8118.html>. 2013/7/6.
20. Glannon, Joseph.W (2006), Civil Procedure Examples and Explanation, 5Ed., Aspen Publishers.
21. Lindblad, Maria (2000), Jurisdiction and Applicable Law on the Internet, Master of Law Programme, Lund University.
22. McCafferty, Anne (2011), “Internet Contracting and E-Commerce Disputes: International and United States Personal Jurisdiction”, The Global Business Law Review, Vol. 2, p.95-123.
23. Perdoni, Matthew L. (2001), “Revising the Analysis of Personal Jurisdiction to Accommodate Internet- Based Personal Contacts”, University of the District of Columbia Law Review, p.159-191.
24. Quinn, Eugene. R (2000), “The Evolution of Internet Jurisdiction: What A Long Strange Trip It Has Been”, http://www.law.syr.edu/pdfs/article.pdf>. 2013/5/7.
25. Razmpa, Faeze (2011), “Electronic Transactions: Jurisdictional Issues in the European Union”, World Academy of Science, Engineering and Technology 53, p.229-231.
26. Rice, Denis T (2000), “Jurisdiction in Cyberspace: which Law and Forum Apply to Securities Transactions on the Internet?”,U. Pa. J. Int’l Econ. L., Vol. 21, p. 585- 657.
27. Salbu, Steven R. (1998), “Who Should Govern the Internet? Monitoring and Supporting a New Frontier”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol.11, Nu.2, p. 430-480.
28. Scoles, E. F., Hay, P., Borchers, P. J. & Symeonides, S.C. (2000), Conflict of Laws, 3rd Ed, ST.PAUL.MINN:West Group.
29. Spencer, Benjamen (2006), Jurisdiction and the Internet Returning to Traditional Principles to Analyze Network-Mediated Contracts, University of Illinois Law Review, No1, p. 71-126.
30. Wang, Faye Fangfei (2008), “Obstacles and Solutions to Internet Jurisdiction: A Comparative Analysis of the EU and US Laws”, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol.3, Issue 4, p. 233-241.
31. Zhao, Yun (2005), Dispute Resolution in Electronic Commerce, Vol.9, 2 Ed., Boston, Martinus Nijhoff  Publishers.