مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامههای الکترونیکی داوری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

استفادۀ روزافزون و فراگیر از اینترنت و فضای مجازی، داوری تجاری بین‌المللی را نیز متأثر ساخته است. امروزه توافقنامه‌های داوری به‌جای فرم‌های سنتی که معمولاً شامل نسخه‌های کاغذی چاپی یا خطی با امضای طرفین است، بیشتر با استفاده از وسایل مدرن ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت منعقد می‌شوند. این درحالی است که چارچوب‌های قانونی مرتبط با چنین توافقنامه‌هایی، به‌ویژه کنوانسیون (1958م) نیویورک، در سال‌های پیش از فراگیر شدن اینترنت تصویب و تثبیت شده‌ا‌ند. بنابراین، این پرسش به‌وجود می‌آید که آیا می‌توان توافقنامۀ داوری را که با استفاده از ایمیل یا پر کردن یک فرم الکترونیکی موجود در یک وب‌سایت منعقد شده است، تحت قوانین مورد بحث جای داد و معتبر دانست. ارائۀ راهکاری معقول در این خصوص اصولاً به پاسخ این پرسش مهم بستگی دارد که آیا تجهیزات الکترونیکی می‌تواند شرط «مکتوب بودن» (written form) را که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شروط مطرح‌ شده و در بیشتر قوانین برای معتبر دانستن یک توافقنامۀ داوری درنظر گرفته شده است، تأمین کند. نگارندگان در قسمت اول مقاله برآن‌اند تا با ذکر اهداف حقوقی گنجاندن «شرط مکتوب بودن» در کنوانسیون نیویورک و استفاده از تعاریف موجود در قوانین داوری تجاری کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده، به تحلیل کارکردگرایانۀ موضوع بپردازند. در بخش دوم سعی شده است تا با ترکیب قوانین مؤخر با استدلال‌های بخش نخست، به استحکام این پشتوانۀ حقوقی برای توافقنامه‌های الکترونیکی غنای بیشتری بخشیده، با توجه به فراگیر شدن این پدیده در عصر حاضر، بستر حقوقی امنی برای استفاده‌کنندگان از این‌گونه توافقنامه‌ها ترسیم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of requirement of "written form" in electronic arbitration agreements

نویسندگان [English]

  • Laya Joneydi 1
  • Reza Masoudi 2
1 Associate Profesor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing use of the Internet and cyberspace has affected the international commercial arbitration and today, instead of the traditional ones, the forms usually include printed paper or linear versions with the signature of the parties; the most modern equipment with the use of electronic communications such as the Internet, are includedto pledge the arbitration agreements. However, there are legal frameworks related to such agreements, especially the New York Convention (1958), which have been approved years before the Internet development. So, the question is raised that whether the arbitration agreement pledged by use of email or electronic filling a form available on the website could be valid under laws discussed or not? Presenting a reasonable strategy in this regard principally to answer this important question depends on whether the electronic equipment can prepare the condition of "being written" (written form) which has been considered as one of the main conditions in most of the laws for a valid arbitration agreement. The authors in the first part of paper intend to answer this question and understand the operation analysis of the subject by mentioning the legal purposes, “being in written format condition” inclusion in the New York Convention and the use of existing definitions in the commercial arbitration laws of different countries. In the second part, it has been attempted to strengthen this legal protection with latter laws combined with arguments of the first part to enrich the electronic agreements and to prepare a legal platform for users from such agreements with respect to this phenomenon pervasive in this present era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitratin
  • e-arbitral agreement
  • e-documents
  • written form

الف) فارسی

کتاب‌ها:
جنیدی، لعیا ( بهار1387)،  نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، تهران .
جنیدی، لعیا (بهار1376)، قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران.
مقالات:
آهنی، بتول (بهار 1391)، «اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 42، شماره 1، ص37-52.
هیل، جنیفر ای « آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین الملل: خلأها و گریزهای ذاتی کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین المللی کالا»، ترجمۀ السان مصطفی، کنعانی زینب، مجله حقوقی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شمارۀ سی و پنجم، ص347-394.
جلالی فراهانی، امیرحسین، «استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری»، فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 15، سال 1386، ص83 تا 114.
بناء نیاسری، ماشا الله، « تشکیل قرارداد در فضای سایبر»، مجلۀ پژوهشهای حقوقی،سال پنجم، شمارۀ 9، بهار ـ تابستان 1385، ص51 تا 69 .
ایمانوئل تی.لاریا، «روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک: آیا جایگزین های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ »، ترجمۀ بناء نیاسری، ماشا‌الله، مجلۀ حقوقی بین المللی، بهار و تابستان 1385 - شمارۀ 34، ص157 تا 210.

ب) خارجی

کتاب‌ها:
A. Broches(1990)” Commentary on the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration” (Deventer: Kluwer,)
A. van den Berg(1981)” The New York Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation” (Antwerp: Kluwer,)
B. Poznanski, (1987) “The Nature and Extent of Arbitration Powers in International Commercial Arbitration” (Oxford University Press)  
 
B.Born. Gary.(2014)”Internationa, commercial Arbitration” second edition, volume I,Wolters Kluwer
J. Collier, V. Lowe(1999)” The settlement of disputes in international law” (Oxford University Press) 
 
Gabrielle Kaufmann-Kohler, Thomas Schultz(2004) "Online dispute resolution: challenges for contemporary justice"
 
UNCID Rules, Introductory "Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Teletransmission"
 
R. S. Davis(2001) What is E-mail? (Third edition,Deventer-kluwer)   
 
M. Geist(2002) Internet law in Canada (Concord, Ont, Captus Press)
 
Pablo Cortés (2010)"Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union"( third eddition, kluwer)
 
مقاله‌ها:
 
 J. Coe(1997)”International Commercial Arbitration: American Principles and Practice in a Global Context” (New York: Transnational Jurisdiction journal) pp.112.118
S. I. Strong (winter 2012)"What Constitutes an "Agreement in Writing" in International Commercial Arbitration? Conflicts Between the New York Convention and the Federal Arbitration Act" University of Missouri School of Law, strongsi@missouri.edu,pp.82.99
R. Hill, (1999) “On-line Arbitration: Issues and Solutions”, 15 Arb. Int‟l.,p 128.138
H. Yu & M. Nasir, (2003)  “Can Online Arbitration Exist Within the Traditional Arbitration Framework?” 20 J. Int‟l Arb .pp 80.102
 
O. Cachard, (2003) “International Commercial Arbitration: Electronic Arbitration” (New York: United Nations Conference on Trade and Development,)pp.277.290
 
G.Benini(1981),National Reports(Italy) VI Yearbook,pp.412,420
 
D. Girsberger & D. Schramm, (2002)  “Cyber-Arbitration” 3 European Business Organization Law Review, pp.46.58
 
S. Handa, ( 2004)” Fundamentals of information Technology” Markham, Ont.: LexisNexis Butterworths, pp98.110