نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات از مباحث جدید آیین دادرسی مدنی است که در چند سال اخیر از سوی یکی از استادان مطرح شده است. نظریۀ همکاری به معنای اجرای قانون تعریف شده است. به‌عبارت‌دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصل اختلاف با یکدیگر مشارکت می‏کنند. اگرچه در برخی از قوانین جدید، نظریۀ یادشده به صورت پراکنده مشاهده می‏شود، اما این نظریه در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004م شالودۀ اصلی را تشکیل می‏دهد و نمود اصلی را دارد. با بررسی قوانین کشور، این نتیجه یافت می‏شود که نظریۀ همکاری، هرچند در پاره‏ای مواد دیده می‏شود، این امر به معنای به‌کارگیری نظریۀ همکاری در نظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما دارای این نظریۀ نوین در آیین دادرسی نیست. پس از مطالعۀ موردی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، و قوانین ایران، می‏توان گفت که نظریۀ همکاری، نظریه‌ای صحیح و مقبول است و می‌توان آن را در برخی باب‏ها ازجمله در تعیین صلاحیت محلی دادگاه، تعیین زمان جلسات، داوری، صلح و سازش، نحوۀ ابلاغ اوراق، شیوۀ ادارۀ جلسۀ دادرسی و غیره اعمال کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The cooperation theory of the parties and the judge in the settlement of disputes

نویسندگان [English]

 • Ebadollah Rostami Cholkasari 1
 • Matin Baziar 2
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Guilan University, Guilan, Iran
2 LLM in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The cooperation theory of the parties and the judge in the settlement of disputes is a new issue in the civil procedure that has been presented by one researcher in recent years. The cooperation theory is defined to mean law enforcement. In other wLLMords, the parties and the judge participate with each other to settle a dispute. Although in some of the new rules this theory can be seen sporadically, the principle of Transnational Civil Procedure Act (2004) provides the main foundation. By examining the laws of the country, it was found that although some materials of the principle of cooperation can be seen, this theory is not applied appliedin the legal system and our legal system is lacking the new principle. After studying French law, transnational civil procedure and Iranian law, we can say that the cooperation theory is correct and acceptable and can be applied in some cases including determination of local jurisdiction, set a date for trial, arbitration, peace and reconciliation, the way of delivering securities, the way of handling the hearing, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cooperation theory
 • French law
 • Iranian civil procedure
 • transnational civil procedure
 1. الف) فارسی و عربی

  1. قرآن کریم
  2. استفانی، گاستون و ژرژ لواسور و برنار بولک (1383)، حقوق جزای عمومی، مترجم؛ دادبان، حسن، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  3. افشارنیا، طیب و مبین حجت (1389)، اطالهدادرسیو توسعۀ قضایی، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
  4. پوراستاد، مجید (1387)، ترجمه اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوقی شهردانش.
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
  6. دهخدا، علی‌اکبر (1372)، لغت نامه دهخدا، جلد هفتم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  7. دهقانی، حسین (1392)، مدیریت زمان: تسریع در دادرسی،مجلۀ تعالی حقوق، شمارۀ دوازدهم، پاییز و زمستان 1392، ص36-13.
  8. سامع، علی (1385)، عللاطالهدادرسیدرنظامقضاییایران، چاپ اول، تهران: انتشارات آثار اندیشه.
  9. شمس، عبدالله (1391)، آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، جلد سوم، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات دراک.
  10. شمس، عبدالله (1391)، آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، جلد اول، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات دراک.
  11. غمامی، مجید و حسن محسنی (1392)، آیین دارسی فراملی، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  12. محسنی، حسن (1389)، اداره جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، با دیباچۀ دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  13. محسنی، حسن (1391)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، با دیباچه دکتر عباس کریمی و مقدمۀ پروفسور لوئیک کادیه، چاپ اول، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.
  14. مدنی، سید جلال‌الدین (1370)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
  15. معین، محمد (1357)، فرهنگ معین، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  16. 16.     شهیداول (بی تا)، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاُصول و العربیة، قم، کتاب فروشی مفید.

  ب) فرانسوی و انگلیسی

  1. Heron, J. (1996), Le NCPC, in: La Codification, Paris, Dalloz, Coll, Themis et Commentaires.
  2. Shavell, S. (2004), Foundation Of Economic Analyze Of Law, the Belknap Press of Harvard University Press.
  3. Woolf, H. (1997) Civil Justice in the United Kingdom,in: American Journal of Comparative Law , Vol , 45, No 4, Fall.
  4. Gidi, A. (2007), Notes on Criticizing the Proposed ALI/Unidroit Principles and Rules of Transnational Civil Procedure, University of Houston Law Center.
  5. Ghamami, M. and Mohseni, H. (2013), Innovations and Weaknesses of Principles of Transnational Civil Procedure, Revista de Processo: RePro, v. 38, n. 217.
  6. Hobbes, T. (1935), Leviathan, Cambridge University  Press

  References:

  1. Quran
  2. Afsharnia, T. and Hojjat, M. (2010), Prolongation of proceedings and judicial development, Khorsandy Publication. (in persian)
  3. Al-makki Al-amili, M. (-), Al- Ghavaed va Al-Favaed fi Alfegheh va Al-Osoll va al-Arabia, Mofid Bookstore (in arabic)
  4. Dehghani, H. (2013),Time Management: Acceleration in the Proceedings, Ta’ali Hoghough Journal, no. 12, pp. 13-36. (in persian)
  5. Dehkhoda. A.A (1993), Dehkhoda Dictionery, Tehran University Press, vol. 7. (in persian)
  6. Gaston, S. and Levasseur, G. and Bouloc, B. (1997), Droit pénal général." Paris: DALLOZ.di
  7. Ghamami, M. and Mohseni, H. (2013), Transnational Civil Procedure, Sherekate Sahami Enteshar Publication, NO. 3. (in persian)
  8. Gidi, A. (2007) Notes on Criticizing the Proposed ALI/Unidroit Principles and Rules of Transnational Civil Procedure, university of Houston Law Center , 2007
  9. Heron, J. (1996), Le NCPC, in: La Codification, Paris, Dalloz, Coll, Themis et Commentaires
  10. Hobbes, T. (1935), Leviathan, Cambridge University  Press
  11. Jaafari Langroudi, M.J. (2002), Law Terminology, Ganje Danesh publication, Vol. 3. No. 2. (in persian)
  12. Madani, S.J (1991), Law of Evidence, Ganje Danesh Publication (in persian)
  13. Moeen, M. (1978), Moeen Encyclopedic Dictionary, AmirKabir Publication, vol. 4, No. 3. (in persian)
  14. Mohseni, H. (2010), The Management Of Civil Procedure On the Basis Of Cooperation And In The Framework Of The Proceedings With The Preface Of Professor N. Katouzian, Sherekate Sahami Enteshar Publication
  15. Mohseni, H. (2012), Translation of the French Civil Procedure, Sherekate Sahami Enteshar Publication. (in persian)
  16. Pourostad, M. (2008), Translation of the principles and rules of transnational civil procedure, ShahreDaneshPublication. (in persian)
  17. Regulation of providing judicial services (2012)
  18. Samee, A. (2006),The Causes of Prolongation of Procedure in the Iranian Judicial System, Asare Andishe Publication. (in persian)
  19. Shams, A. (2012), Civil Procedure (professional), ), Derak Publication, vol. 3, no. 27. (in persian)
  20. Shams, A. (2012), Civil Procedure (professional), Derak Publication, vol. 1, no. 27. (in persian)
  21. Shavell, S. (2004), Foundation Of Economic Analyze Of Law, the Belknap Press of Harvard University Press
  22. Woolf, H. (1997) Civil Justice in the United Kingdom, in: American Journal of Comparative Law , Vol , 45, No 4, Fall