اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ آن  اعمال می‌شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً می‌توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به‌تنهایی اختیار جلب متهم را دارند. در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی، امکان ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد، ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا دستور صریح مقام قضایی است. در ایران، ضابطان دادگستری در استفاده از سلاح در حین جلب متهم محدود به جرایمی هستند، ولی در انگلستان در همۀ جرایم با شرایطی پلیس می‌تواند هنگام جلب متهم از سلاح استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enforcement of accused arrest warrant in Iranian law, along with having a look at English law (According to Iranian Law of Criminal Procedure, 1392)

نویسندگان [English]

  • Abulhassan Shakeri 1
  • Seyed Bahamyn Babaei Shahandashti 2
1 Associate Professor of Law Department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 MSc., Criminal Law and Criminology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

After ordering the accused arrest on warrant, its implementation requires compliance with the conditions. In Iran, enforcement the arrest on warrant by the court officers takes place in the judicial area of the prosecution or Court of Justice, but, in England, the entire territory of the country is in place that may catch the accused by policeman. Iranian General Officers in justice alone often arrest the accused, citizens can also help the officers in arresting the accused, but England's citizens have the power to arrest separately. In England, after following the accused, if he enters into a private place, the police is allowed to enter that palce, but in Iranian law, it is required by law or judicial authorities order. In Iran, use of weapons by the judicial officers for arresting the accused is limited, but inEngland, the police could use the weapons freely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accused
  • arrest on warrant
  • Citizen
  • interrogator
  • officers of justice
الف) فارسی
1. آشوری، محمد؛ بشیریه، حسین؛ هاشمی، سید محمد؛ یزدی، عبدالمجید (1385)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چ 1، تهران: نشر گرایش (انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران).
2. پرویزی فرد، آیت‌الله (1391)، سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
3. خالقی، علی (1387)، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، تهران: مؤسسۀ مطالعات حقوقی شهردانش.
4. خالقی، علی (1393)، نکته‌های در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ مطالعات پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
5. زراعت، عباس (1390)، آیین دادرسی کیفری1، چاپ اول، کاشان: قانون مدار.
6. شاکری، ابوالحسن؛ جدی حسینی، سیده نسیم (1391)، «چالش‌های دستگیری در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلیس»، فصلنامۀ  دانش انتظامی، دورۀ 14، شمارۀ 54، صص: 114- 93.
7. شاکری، ابوالحسن؛ رستگاری، ماندانا (1393)، «بررسی جرم تمرد درحقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلستان»، فصلنامۀ دانش انتظامی، دورۀ 16، شمارۀ 62، صص: 155- 127.
8. عمید، حسن (1388)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نما.
9. فرجیها، محمد؛ یاری، الهیار (1391)، «گزارش‌های مبتنی بر تفتیش و بازرسی ضابطین: رویکرد تطبیقی»، کارآگاه، سال پنجم، شمارۀ 19، دورۀ دوم، تابستان، صص: 27- 6.
10- فرجیها، محمد؛ مقدسی، محمدباقر (1392)، «معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی(شهردانش)، سال اول، شمارۀ 1، صص: 81- 58.
11. کوشکی، غلامحسین (1386)، «حمایت از حریم خصوصی در مکان خصوصی در مقررات دادرسی کیفری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 71، شمارۀ 58، صص: 150- 135.
12. گلدوست، رجب (1393)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
13. میرمحمد صادقی، حسین (1392)، جرایم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، تهران: میزان.
ب) انگلیسی
14- Babovic, budimir (2003), “ police brutality or police torture” policing: an international journal of police strategies & management Volume:23  Issue:3, p:  374- 380.
15- Bacigal, J.Ronald (2008), Criminal Law and Procedure: An Overview, Delmar cendage learning..
16- Eby, David(2008), the Arrest Handbook AGuide to Your Rights, the Law Foundation of British Columbia.
17- English, John & English, Brain(2000), Police Training Manual, 9th  edition, Me graw_Hill, England.  
18- Feldman, David (2002), Civil liberties and human rights in England and Wales, 2nd edition, oxford university press.
19- Jason- Lloyd, Leonard(2005), An Introduction to Police Powers, 2nd edition. London: Cavendish Publishing.
20- N.Feredico, John& F.Fradella, Hanry & D.Totten, Christopher (2009), Criminal procedure for justice professional- Wadsworth cengage learnig.
21- M.Rafilson, Ferd &Deangelis, Therese(2008), Master the police Officer Exam, Peterson s A neinet company.
22- Sanders, Andrew; Young, Richard(2006), Criminal Justice, 3th edition, Oxford University Press.
23- Slapper, Gary & Kelley, David(2004), the English Legal System, 7th edition, Cavendish publishing, England.
24- Stone, Richard (2006),” textbook on civil liberties and human rights”,6th  edition,  new York:  oxford university press.
25- Purpura, Philip (2008), Security and Loss Prevention, Amy Pedersen.
26- Recasens, Amadeu (2000),”The Control of police powers” European Journal on Criminal Policy and Research, Volume 8, Issue 3, p :247- 269.
27- Zander, Micheal (2007), Case and Materials on the English Legal System, 10th, Cambridge university press.