دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 385-843 (پاییز و زمستان)