دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 385-843 (پاییز و زمستان) 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


12. بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی

صفحه 627-646

علیرضا فصیحی زاده؛ احسان مومنی تذرجی؛ محمد باقرپور


شناسنامه علمی شماره

21. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-61