مقایسۀ تطبیقی تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو به‌عنوان اولین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی،‌ آن زمان که مقررات بین‌المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، از سوی متفقین تشکیل شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم گام‌های مؤثری در این راستا برداشته شد؛ اسناد متعددی به این موضوع در سطح جهانی و منطقه‌ای به‌تفصیل اشاره کردند، سازو‌کارهایی نیز همانند کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آن‌ها پیش‌بینی شد و نیز نهادهایی با تفسیر حقوق متهم در پیشبرد و توسعة آن کمک قابل‌توجهی کردند. حق آزادی پیش از محاکمه، از جملۀ این حقوق به‌شمار می‌آید. پس از آن در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، دادگاه‌های دیگری در سطح بین‌المللی تشکیل شد. حال پرسشی که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا دادگاه‌های یادشده ملزم به رعایت تفاسیر ارائه‌شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر هستند یا خیر؟ با توجه به اینکه چارچوب کلی حقوق متهم در دادگاه‌های ملی تفاوت چندانی با دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ندارد و نهادهای نظارتی حقوق بشر در طول سالیان متمادی مقررات راجع به حقوق متهم را در رویۀ قضایی خود تفسیر کرده‌اند؛ لذا تفاسیر قضات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز نمی‌تواند مغایر با رویۀ قضایی یادشده باشد. این درحالی است که مقررات و تفاسیر دادگاه‌های پیش‌گفته، به نقض حقوق متهم در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه منجر شده است. در مقالۀ حاضر به شیوه‌ای توصیفی‌– تحلیلی تفاسیر ارائه‌شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در این زمینه مقایسه و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison between supervisory bodies of human rights interpretations and international criminal courts judgments on provisional release

نویسنده [English]

  • Alireza Taghipour
Assistant Professor, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Nuremberg and Tokyo courts were the first international criminal courts were established by allies when there were no international regulations regarding the accused rights. But after World War II, effective steps were taken in this regard. At global and regional levels, a large number of documents have fully noted this matter and also measures such as the Human Rights Committee of the United Nations and the European Court of Human Rights have been predicted to be executed. The organs that played a significant role by interpreting the rights of the accused. Provisional Release is considered as one among these rights. After that in the late twentieth century and early twenty-first century, other courts were established at the international level. Now the question that arises in this context is whether these courts are required to follow the interpretations provided by the Human Rights Watch organization or not? Given that the rights of the accused do not differ in national courts and international criminal tribunals institutions, Human Rights Watch institutions throughout years have interpreted the provisions relating to the rights of the accused in their case law, Therefore, interpretations of the International Criminal courts judges can’t be inconsistent also with the judicial procedures. However, the rules and the interpretations of the courts of the latter led to violation of the rights of the accused in provisional release. In the present article, the interpretations offered by human rights monitoring bodies have been investigated with the views of international criminal courts in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international criminal courts
  • international documents
  • Provisional release
  • Rights of accused
  • supervisory bodies of human rights

الف) فارسی

1. آشوری، محمد (1382)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، چاپ اول، تهران: نشر گرایش.
2. تاورنیه، پل (1382)، «قوانین اساسی کشورها و اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی»، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، مجلۀ حقوقی، شمارۀ 29، ص 168-149.
3. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1380)، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
4. فن گلان، گرهارد (1378)، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمۀ داود آقایی با همکاری محمدحسین حافظیان، جلد 1، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
5. لازرژ، کریستین (1382)، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
6. لوین، لیا (1377)، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، چاپ اول، تهران: نشر قطره.
 

ب) خارجی

 
1. Bassiouni, M. Cherif With The Collaboration Of Alfred Dezayas (1994) The  Protection Of Human Rights In The Administration Of Criminal Justice. A Compendium Of United Nations Norms And Standards, Transnational Publishers Inc.
 
2. Bourgon, stephane (2003) "judgments, Decisions and other relevant materials Issued by international courts and other international Bodies on human rights", journal of international criminal justice, Vol. 1,pp.245-256.
 
3. Elzeidy, Mohamed M (2006) "Critical thoughts on Article 59(2) of the Icc statute", journal of international criminal justice, Vol. 4,pp.448-465.
 
4. Geert, jan Alexander knoops (2005) "theory and practice of international and internationalized criminal proceedings", kluwer law international.
 
5. Gustafson, Katrina and janisiewicz, Nicole (2008) "current Developments at the Ad hoc international criminal tribunals", journal of international criminal justice, vol. 6,pp.1091-1123.
 
6. Mcintyre, Gabrielle (2003) "Undue Delay And Provisional Release" In Gideon Boas And William A. Schabas(eds.), International Criminal Law Developments In The Case Law Of The Icty, Martinus Nijhoff Publishers,pp. 216-238.
 
7. Mcintyre, Gabrielle (2003) "Right to be informed of the case Alleged – challenging the lawfullness of Arrest" in Gideon Boas and William A. schabas (eds.), International Criminal Law Developments In The Case Law Of The Icty. Martinus Nijhoff Publishers ,pp.202-216.
 
8. Mcintyre, Gabrielle (2003) "Equality of Arms – Defining Human Rights in the jurisprudence of the international criminal tribunal for The former Yugoslavia", leiden journal of international law, vol. 16,pp.269-320.
 
9. Mose, Eric (2003) "impact of Human Rights conventions on the two ad hoc tribunals" in Morten Bergsmo(ed.), Human Rights and criminal justice, Martinus Nijhoff Publishers,pp.179-208.
10. Schabas, William A (2001) An Introduction To The International Criminal Court, Cambridge University Press.
 
11. Tracol, Xavier(2004) "the Precedent of Appeal chambers Decisions in the international criminal tribunals", Leiden journal of international law, Vol. 17,pp.67-102.
 
12. Zappala, Salvatore (2002) "Rights Of Persons During An Investigation" In Antonio Cassese , Paola Gaeta And John R.W.D.Jones (eds.), The Rome Statute Of The International Criminal Court: A Commentary, Vol.II., Oxford University Press,pp.1181-1203.