بررسی جامعه‌شناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده

در این پژوهش رابطۀ میان حقوق فراملی، جهانی‌شدن و همبستگیِ جهانی بررسی شده و از رویکرد‌ کارکردگراییِ ساختیِ تالکوت پارسونز به‌عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. این پژوهش مبتنی بر این پیش‌فرض است که اگر میان نظام حقوقی و دیگر نظام‌های جامعه سازگاری وجود نداشته باشد، در جامعه نابهنجاری پدیدار خواهد شد. سپس دربارۀ موضوع حقوقِ فراملی، حقوق طبیعی و حقوق بشر بحث خواهد شد. در پایان، با تلفیق رویکرد کارکردگراییِ ساختی و رویکرد جهانی‌شدن، می‌توان گفت که امروزه به دلیل گسترشِ روابط بین‌المللی امکان برقراری امنیت و عدالت در سطحِ جهانی بر اساس نظام‌های حقوقیِ خاص وجود ندارد و تنها از طریقِ اجماعِ جهانی می‌توان به آن‌ها دست یافت. سازمان‌های حقوقیِ بین‌المللی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. همبستگی جهانی تنها از طریق برقراریِ گفت‌وگوی آزادانه میان ملت‌های مختلف و مشارکت آن‌ها در جامعۀ جهانی امکان‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The sociological study of transnational law, globalization and global solidarity

نویسنده [English]

  • Asadollah Babaiefard
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Esfahan Iran
چکیده [English]

In current study, the relationship between Transnational Law, Globalization and International Solidarity has been studied, and Talcott Parsons's Structural Functionalism approach has been used as Theoretical Framework. This study is based on the assumption that any inconsistency between the Legal System and other Social Systems can result in Social Anomie. In the next part of the paper, the subject of Transnational Law, Natural Law and Human Rights is discussed. By combining Structural Functionalism approach and Globalization approach, towards the end of the study, the author suggests that because of International Relationships, it is nowadays impossible to establish security and justice over the world based on Particular Legal Systems and they can be reached only through Global Consensus. In this case, International Law Organizations can play an important role. International Solidarity is possible only through free dialogue between different nations and their participation in a Global Community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • International Solidarity
  • Sociological
  • Structural Functionalism
  • Supranational Law
الف) فارسی
 
1. آرون، ریمون (1372)،مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
2. اباذری، یوسف (1377)، خرد جامعه‌شناسی، تهران: طرح نو.
3. احمدی، حمید (1381)، جهانی شدن: هویت قومی یا هویت ملی؟، فصلنامۀ مطالعات ملی، سال سوم، شمارۀ یازدهم، ص26-5.
4. ارجمند سیاهپوش، اسحاق (1389)، جامعه­شناسی حقوق، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
5. اشتراوس، لئو (1373)، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: انتشارات آگاه.
6. اکسفورد، باری (1383)، نظام جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
7. اوناما، یاسوکی (1382)، کنکاشی برای حقوق بشر بین تمدنی: حقوق بشر جهانی در مقابل حقوق بشر نسبی  از دیدگاهی آسیایی، در کتاب حقوق بشر و حقوقبشردوستانه : کنکاشی برای جهانی ساختن، گردآوری دانیل وارنر، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
8. بابایی فرد، اسداله (1392)، بحران هویت در جامعه‌ی معاصر ایران: رویکردی تاریخی، تجربی، تهران، انتشارات چاپخش.
9. بابایی فرد، اسداله (1393)، گفتارهایی انتقادی در جامعه‌شناسی: معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و نظریه‌پردازی، انتشارات جامعه‌شناسان  و دانشگاه کاشان.
10. بابایی فرد، اسداله و ساروخانی، باقر (1391)، اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران: چالش‌ها وفرصت‌ها، تهران: نشر دیدار.
11. تامپسون، جان بروکشایر (1380)، رسانه‌ها و مدرنیته: نظریۀ اجتماعی رسانه‌ها، ترجمۀ مسعود اوحدی، تهران: سروش.
12. توسلی، غلامعباس (1385)، بررسی گفتمان‌های غالب در بحث جهانی‌شدن، فصلنامۀ نامه‌ی علوم اجتماعی، شمارۀ بیست و هفتم، ص112-88..
13. توسلی، غلامعباس (1371)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها («سمت»).
14. جانسون، گلن (1378)، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و تاریخچۀ آن، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران: نشر نی.
15. جلالی، محمود؛ حسین خاکزاد (1391)، جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران، فصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 3، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1391، ص40-23.
16. دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل (1391)، میشل فوکو: فراسوی ساخت‌گرایی و هرمنوتیک، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
17. رابرتسون، رولند (1382)،جهانی شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمۀ کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
18. رحمانی فرد، شهرداد (1386)، جامعه‌شناسی حقوق (الگوی ساماندهی مباحث مدرنیته)، تهران: انتشارات دنیای سبز.
19. روشه، گی (1376)، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: مؤسسۀ فرهنگی‌- انتشاراتی تبیان.
20. رنجبریان، امیرحسین و کمالی‌نژاد، حسن (پاییز و زمستان 1392)، آموزه‌های حقوق‌دانان بین‌المللی برجسته، فصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 4، شمارۀ 2، ص56-37.
21. سعید، محمد (1382)، اسلام و حقوق بشر، درکتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه : کنکاشی برای جهانی ساختن، گردآوری دانیل وارنر، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
22. سلیمی، حسین (1380)، جهانی شدن: مصداق‌ها و برداشت‌ها، فصلنامۀ مطالعات ملی، سال سوم، شمارۀ دهم، ص97-75.
23. صانعی، پرویز (1347)، حقوق و اجتماع: در رابطۀ حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
24. صانعی، پرویز (1381)، حقوق و اجتماع: رابطۀ حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، تهران: انتشارات طرح نو.
25. عبدی، عباس (1371)، مباحثی در جامعه‌شناسی حقوقی ایران: مطالعه‌ای پیرامون عوامل مؤثر بر تضاد واقعیت و حقوق درایران، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
26. علیزاده، عبدالرضا (1387)، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق؛ جستاری در نظریه‌های جامعه‌شناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران، تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها («سمت»).
27. علمداری، کاظم (1381)، بحران جهانی و نقدی بر نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها و نظریه‌ی گفت‌وگوی تمدن‌ها، تهران: نشر توسعه.
28. فال، ابراهیما (1382)، جهانی بودن و نسبی بودن حقوق بشر از دیدگاه کنفرانس جهانی، درکتابحقوق بشر و حقوق بشردوستانه: کنکاشی برای جهانی ساختن، گردآوری دانیل وارنر، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
29. فرانکل، جوزف (1370)، روابط بین‌الملل در جهان متغیر، ترجمۀ عبدالرحمن عالم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
30. فوکو، میشل (1378)، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
31. فِی، برایان (1384)، فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی؛ نگرش چندفرهنگی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو.
32. کاتوزیان، ناصر (1352)، فلسفۀ حقوق، جلد اول: تعریف حقوق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
33. کوزر، لیوئیس (1372)، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
34. کی‌نیا، مهدی (1348)، کلیات مقدماتی حقوق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
35. گل محمدی، احمد (1381)، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران:  نشر نی.
36. گورویچ، ژرژ و دیگران (1371)، حقوق و جامعه‌شناسی، ترجمۀ مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات سروش.
37. گورویچ، ژرژ (1352)، درآمدی به جامعه‌شناسی حقوقی، ترجمۀ حسن حبیبی، تهران، دانشکدۀ علوم اجتماعی و تعاون، انتشارات موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
38. گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
39. گیدنز، آنتونی (1379)، جهان رهاشده: گفتارهایی دربارۀ یکپارچگی جهانی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران: انتشارات علم و ادب.
40. لوکلر، ژرار (1384)، جهانی شدن فرهنگی: آزمونی برای تمدن‌ها، ترجمۀ سعید کامران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
41. لوی برول، هانری (1370)، جامعه‌شناسی حقوق، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
42. مقتدر، هوشنگ (1377)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
43. ملک محمدی نوری، حمیدرضا (1380)، درآمدی بر حقوق بین‌الملل، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
44. میلر، پیتر (1384)،سوژه، استیلا و قدرت در نگاه  هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
45. ناندا، وِد پی (1382)، آئین هندو و حقوق بشر، در کتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: کنکاشی برایجهانی ساختن، گردآوری دانیل وارنر، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
46. واترز، مالکوم (1379)، جهانی شدن، ترجمۀ اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
47. هابرماس، یورگن (1380)، جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی: منظومۀ پساملی، ترجمۀ کمال پولادی، تهران: نشر مرکز.
48. هولاب، رابرت (1375)، یورگن هابرماس؛ نقد در حوزۀ عمومی: مجادلات فلسفی هابرماس با پوپری‌ها، گادامر، لومان، لیوتار، دریدا ودیگران، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
ب) خارجی
 
49. Barney, Darin (2004), The Network Society, United Kingdom and United States of America, Polity Press.
50. Beck, Ulrich (1999), World Risk Society, United Kingdom and United States of America, Polity Press.
51. Beck, Ulrich (2000),What is Globalization? Translated by Patrick Camiller,United Kingdom and United States of America, Polity Press.
52. Borgatta, Edgar F; Montgomery, Rhonda J. V (2000),Encyclopedia of Sociology, Volume one, Second Edition, Detroit, San Francisco, London and New York, Macmillan Reference USA.
53. Cavanagh, Allison (2007), Sociology in the Age of the Internet, in: Sociology and Social Change, Series Editors: Alan Warde and Nick Crossley, London and New York, Mc Graw-Hill Education and Open University Press.
54. Cohen, Robin; Paul Kennedy (2000), Global Sociology, London, Macmillan Press.
55. During, Simon (2005), Cultural Studies: A Critical Introduction, London and New York, Routledge.
56. Flichy, Patrice (2007), The Internet Imaginaire, Translated by: Liz Carey Libberecht, London, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press.
57. Freedman, Des (2007), Internet Transformations: ''Old" Media Resilience in the "New Media" Revolution, in:Media and Cultural Theory, Edited by: James Curran and David Morley, London and New York, Routledge.
58. Gannon, Martin J (2008), Paradoxes of Culture and Globalization, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, SAGE Publications.
59. Giddens, Anthony (1995), «Living in a Post-Traditional Society», in: Ulrich Beck, Anthony Giddens and Scott Lash, Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order, Polity Press in association with Blackwell Publishers.
60. Hall, Stuart (1996), «The Question of Cultural Identity», in: Stuart Hall, David Held and Tony Mc Grew; Modernity and itsFutures: Understanding Modern Societies, An Introduction, Polity Press in association with Blackwell Publishers.
61. Held, David; Anthony Mc Grew (2002), Globalization / Anti - Globalization, United Kingdom and United States of America, Polity Press in association with Blackwell Publishers.
62. Held, David; Mathias Koenig-Archibugi (Editors) (2003), Taming Globalization: Frontiers of Governance, By: Mathias Koenig-Archibugi; Robert Hunter Wade, Joseph E. Stiglitz, Robert E. Goodin, John Gerard Ruggie, Robert O. Keohane and David Held, United Kingdom and United States of America, Polity Press in association with Blackwell Publishers.
63. Inglis, David (2005), Culture and Everyday Life, in: The New Sociology, Series Editor: Anthony Elliott, London and New York, Routledge.
64. Lechner, Frank J; John Boli (Editors) (2003),The Globalization Reader, United Kingdom and United States of America, Blackwell Publishing.
65. Niezen, Ronald (2004), A World Beyond Difference: Cultural Identity in the Age of Globalization, London, Blackwell Publishing.
66. Parish, Jane; Martin Parker (2001), The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and Human Sciences, United Kingdom and United States of America, Blackwell Publishers.
67. Perrons, Diane; (2004), Globalization and Social Change: People and Places in a Divided World, London and New York, Routledge.
68. Rantanen, Terhi; (2006),The Media and Globalization, London, Thousand Oaks, New Delhi, SAGE Publications.
69. Schaefer, Richard; (2005), Sociology, London, Montreal, New Delhi and New York, Mc Graw-Hill.
70. Scott, John (Editor); (2006), Sociology: The Key Concepts, London and New York, Routledge.