مطالعه‌ای تطبیقی در ساختار و نظام دادرسی کار ایران و برخی کشورهای اروپایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقدامات دولت‌ها در عرصۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما در جامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تأثیرگذاری عمیق آن‌ها در اقتصاد کشورها باز می‌گردد. بدیهی است اگر در مسیر رابطۀ میان کارگر و کارفرما اختلالی به‌وجود آید، باید ساز‌و‌کاری قانونی پیش‌بینی شود تا اختلافات را برطرف کرده، حرکت این دو قشر را در کنار هم تداوم بخشد. مراجع حل اختلاف کار و نظام دادرسی مربوط به آن‌ها، راه‌حل قانون‌گذاران است. بااینکه چنین ساختاری در جوامع مختلف بر مبنای اصول مشخصی طراحی شده است، اما تفاوت‌های مهمی دارند که بر کارایی این سیستم‌ها تأثیرگذارند. در این مقاله، نظام دادرسی کار در چند کشور اروپایی را بر مبنای چهار محورِ استقلال مراجع رسیدگی کار، صلاحیت این مراجع، ساز‌وکار پیش‌بینی‌شده برای مصالحۀ میان طرفین پیش از ورود به مرجع رسیدگی، و نیز تعداد و کیفیت قضات کار به لحاظ آشنایی با دانش حقوق و مسائل تخصصی و صنفی، بررسی نموده، با دقت در اسناد بین‌المللی، وجود یا امکان‌سنجی وجود نکات مثبتی را که در این پژوهش به آن‌ها رسیده‌ایم، برای ساختار دادرسی کار در ایران بررسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on structure of labour dispute settlement boards in Iran and some European countries

نویسندگان [English]

 • Saeed Reza Abadi 1
 • Hamed Edrisian 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ms. Student, Economic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important and effective measures of governments in social, economic and cultural fields is the regulation of relationships between laborers and employers. Different position of laborers and employers, the large number of people engaged in this relationship and their considerable influence over each country’s economy shows the importance of this issue. Therefore, it is apparent any dispute over employment relationships should quickly be heared through labor dispute settlement boards. Although the structure of these institutions in different countries has been affected by specific international standards, there are wide disparities among them which have serious effects on their efficiency. In this essay, we tend to state the Structure of Labour Dispute Settlement boards in Iran and some European countries from four perspectives: independency, competence, pre-trial stage and quality of judges. We also explain the relevant international documents in order to find their remarkable features which we can implement in the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • labor court
 • labor procedure
 • competence of labor dispute settlement boards
 • conciliation
 • lay judge
 1. الف) فارسی

  1. ابدی، سعیدرضا (1392)، کار شایسته در ایران، چاپ اول، انتشارات میزان.
  2. ابدی، سعیدرضا و دیگران (1392)، «تحلیل حقوقی و اندازه‌گیری کاستی‌های کار شایسته در ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شمارۀ 39، صص91- 128.
  3. امینی،علیرضا و پژویان، جمشید (1381)، «تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران»، مجلۀ برنامه‌ریزی و بودجه، شمارۀ 78، صص77- 108.
  4. تشکر، زهرا و دیگران (1382)، «دیدگاه‌های کارفرمایی دربارۀ قانون کار»، مرکز پژوهش‌های مجلس.
  5. شمس، عبدالله (1381)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ سوم، نشر میزان.
  6. قبادی، حسین (1393)، آیین دادرسی کار، چاپ دوم، نشر جنگل.
  7. کاوسی، فریدون (1355)، طرح جدید قانون کار (بررسی دوم)، وزارت کار و امور اجتماعی.
  8. مرادی، بهزاد (1388)، « آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری »، مجلۀ کار و جامعه، شمارۀ 116 و 117، صص57- 85.
  9. مصلحی،علی‌حسین و صادقی، محسن (1383)، « نگاهی به شیوه‌های جای گزین حل و فصل اختلاف‌(ADR)»، نامۀ مفید، شمارۀ 46، صص23- 150.
  10. همدانی، علی‌الله (1381)، آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار، چاپ دوم، مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
  11. همدانی، علی‌الله (1342)، «حقوق کار در ایران (صلاحیت دادگاه‌های قضائی کار)»، مجلۀ حقوق امروز، شمارۀ 9 و10، صص44- 46.

  ب) خارجی

  1. Altaf, Mir Anjum (2014) Interaction of Labor Law and Economic Growth: Case Study of Sheikhupura, School of Humanities and Social Sciences Lahore University of Management Sciences
  2. Axel Windel, Peter, Yang, Tong-Shuan (2012) Is There a Need for Independent Labour Courts?”, National Taiwan University Law Review, NTU Law Review 7(2), pp. 319-341
  3. Blanpain, Rojer (1982) Comparative labour law and industrial relations, pringer Science
  4. Blenk, Werner (1989) Industrial action and procedural aspect: European labour courts, Paris: Proceedings of the Third Meeting of European Labour Court Judges
  5. Blenk , Werner (1987) European labour courts: Current issue, Geneva: Proceedings of the Second Meeting of European Labour Court Judges
  6. Bronstein, Arturo, Thomas (1995) Constance, European labour courts: International and European labour standards in labour court decisions, and jurisprudence on sex discrimination, Geneva: International Labour Office
  7. Clark, Peter (2002) Labour Court Lay Judges, Stockholm: Tenth Meeting of European Labour Court Judges
  8. Donovan, Patricia, Oumarou, Moussa (2013) Labour Dispute Systems: Guidelines for improved performance, International Training Centre of the International Labour Organization
  9. Essenberg,  Bert (1986) Labour courts in Europe, Geneva:  Proceedings of a meeting organized by the International Institute for Labour Studies
  10. Evju, Stein (2000) Labour courts and autonomy: Should labour courts maintain separateness from other courts of law ?, 8th Meeting of European Labour Court Judges
  11. Heron, Robert, Vandenabeele, Caroline (1999) Labour Dispute Resolution, International Labour Organization
  12. Kirchner, Jens (2010) Key Aspects of German Employment and Labour Law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  13. M. Zack, Arnold (2005) “Conciliation of Labor Court Disputes”, Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 26, No. 3, pp. 401-420
  14. Rules of The Game: A brief introduction to international labour standards (2014) International Labour Organization, Revised Edition
  15. Saloheimo, Jorma (2007) Decision-making in Labour Courts, XVIth Meeting of European Labour Court Judges
  16. Sargos, M. Pierre (2004) Do we need labour courts?, Budapest: Twelfth Meeting of European Labour Court Judges,
  17. Schinz, Reinhard (2007) Labour Courts in Germany and their Influence on Settlement of Labour Disputes, High-level Tripartite Seminar
  18. Schmidt, Ingrid (2014) The Federal Labour Court, Germany: Hugo-Preuß-Platz 1, 99084 Erfurt
  19. Zack, Arnold (2005) The Use of Mediation/Conciliation by Labour Courts , Bologna, Italy: Thirteenth Meeting of European Labour Court Judges

  ج) اینترنتی

  1. http://www.mcls.gov.ir/fa/aboutus/tasks . 2016/4/25
  2. http://www.servat.unibe.ch/icl/gm00000_.html . 2016/4/25
  3. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/15/part/1 .  2016/4/25