مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

با تصویب قانون مجازات اسلامی1392ش، نهاد نوین نظارت الکترونیکی وارد نظام عدالت کیفری ایران شد؛ نهادی که در نظام دیگر کشورها، سابقۀ قدیمی‌تری داشت. این نهاد با بیش از پنج دهه سابقۀ خود در نظام امریکا به‌تدریج وارد قوانین سی کشور مختلف گردیده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، اجرایی شدن نظارت الکترونیکی به‌مانند بسیاری از این نهادها، منوط به آیین‌نامۀ اجرایی است. در خصوص اجرایی شدن این نهاد در آغاز باید با توجه به چارچوب‌های مفهومی، بازۀ اجرایی و هدف از آن، همچنین توجه به تعداد زندانیان در زمان صدور حکم به نظارت الکترونیکی مشخص گردد. سپس تبیین مؤلفه‌هایی چون نوع جرم، ویژگی‌های بزهکار، مراحل دادرسی اعمال آن و همچنین شناسایی ابزار مورد‌نیاز در پیاده‌سازی این نهاد، مباحث اجرایی مهمی هستند. از منظر تحلیل تطبیقی این ملاحظات در نظام حقوقی ایران و امریکا، این فرضیه بررسی می‌شود که در برخی جزئیات، اجرایی شدن این نهاد نیازمند برقراری بسترهایی است. بنابراین سعی می‌شود که چارچوب‌های مهم در اجرایی شدن این نهاد ترسیم، و از این طریق پیش‌زمینه‌های مفید در تدوین آیین‌نامۀ اجرایی آن شناسایی شود تا با تضمین تحقق اهداف نظارت الکترونیکی، پس از مدت اندکی متروک نگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study and implementation of electronic monitoring in Iran and America criminal law

نویسندگان [English]

  • Fazlullah Foroughi 1
  • Amir Irani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

With the adoption of the new Islamic Penal Code, the electronic monitoring entered the Iranian criminal justice system, while in the system of other countries, it has an older history. Comprising more than five decades of history in America and adopted in thirty different countries. In the new Islamic Penal Code, implementation of electronic surveillance, as many of these institutions are subject to a code of conduct. It should be based primarily on the implementation of the conceptual framework, its implementation and the purpose of its range, also according to the number of prisoners sentenced to electronic monitoring at the specified time. After that component that must be on the run to be an important issue in this work is the component that is based on the type of crime, the characteristics of the offender and criminal proceedings are drawn. In addition, identifying the tools needed to implement these institutions is another important performance issue. These considerations along with an analysis of the legal system of Iran and America. This hypothesis is explored in some implementation details,. So we attempt to shape the institutional frameworks aand thereby provide background for the development of executive regulations, in order to not only achieve the targets of electronic surveillance, but also to prevent the abandoning of this institution after a short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crimes lightweight
  • Electronic monitoring
  • low-risk offenders
  • monitoring before and after the trial
  • tracking devices
الف) فارسی
1. آشوری، محمد (1382)، جایگزین‌هایجایگزین های زندان یا مجازات‌هایمجازات های بینابین، چاپ اول، تهران: نشر گرایش.
2. آشوری، محمد (1392)، عدالت کیفری 2، چاپ اول، تهران: انتشارات دادگستر.
3. آقایی جنت‌مکان، حسین (1392)، نظارت(حبس) الکترونیکی؛ روشی نو در جانشینی کیفر زندان، در: دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، صص‌22-42.
4. آلبرشت، هانس یورگ (آذر 1393)، سخنرانی مجازات‌هایمجازاتهای اجتماعی (نشست علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان)، گردآورنده: محمد رضوانی.
5. احسان احسان‌پور، رضا (1387)، نظارت الکترونیکی، مجلۀ اصلاح و تربیت، شمارۀ 79 و 80، صص41-56.
6. تدین، عباس (1387)، نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزین زندان، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ جدید، شمارۀ 64، پاییز، ص55-66.
7. حاجی‌تبار فیروزجائی، حسن (1386)، جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران، چاپ اول،تهران: انتشارات فردوسی،
8. خاقانی، مهدی (1390)، امکان‌سنجی هم‌گرایی ترمیمی مجازات نظارت الکترونیکی با آموزه‌های سیاست جنایی اسلام، دوفصلنامۀ حقوق ارتباطات، شمارۀ 1، پاییز و زمستان، صص131-152.
9. خالقی، علی (1394)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات شهردانش.،
10. رحیمی، ذبیح‌الله (شهریور1392)، رویکرد اصلاحی- درمانی قانون مجازات اسلامی 1392، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسیجرم شناسی، دانشگاه شیراز.
11. شاملو، باقر و مصطفی پاک‌نیت (1394)، افتراقی شدن سیاست کیفری در پرتو پارادایم اثباتی و چالش‌هایچالش های پیش روی آن در برخورد با رویکردهای نوین، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، شمارۀ 1، بهار و تابستان، صص201-226.
12. قادری ینگی‌کند، علی‌اکبر (1392)، مقایسۀه کنترل‌های الکترونیکی با کیفرهای سالب آزادی؛ کارکردها و پیامدها، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان.
13. مجموعه کدهای قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف جهان، کتابخانۀ ادارۀ کلی تدوین قوانین و مقررات معاونت حقوقی قوۀ قضائیه.
14. علوی، ابوالقاسم (1388)، مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس، مجلۀ اصلاح و تربیت، سال هفتم، شمارۀ 85، صص83-98.
15. مصدق ، محمد (1394)، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات جنگل.
 
16. Albrecht, Hans-Jörg,(2008) SANCTION POLICIES AND ALTERNATIVE MEASURES TOINCARCERATION: EUROPEAN EXPERIENCES WITH INTERMEDIATE AND ALTERNATIVE CRIMINAL PENALTIES, 142ND INTERNATIONAL TRAINING COURSE VISITING EXPERTS’ PAPERS,
17. Black M, Smith RG (2003) Electronic monitoring in the criminal justice system. Australian Institute of Criminology, Trends & Issues in Crime and Criminal Justice No. 254, Canberra
18. Bales W, Mann K, Blomberg T, Gaes G, Barrick K, Dhungana K, McManus B (2010) A quantitative and qualitative assessment of electronic monitoring. Report submitted to the Office of Justice Program National Institute of Justice U.S. Department of justice. The Florida State University College of Criminology and Criminal Justice Center for Criminology and Public Policy Research.
19. Bruinsma, Gerben & David Weisburd (Eds), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer Science Business Media, New York 2014
20. Burrell WD, Gable RS (2008) From B. F. Skinner to Spiderman to Martha Stewart: The past, present and future of electronic monitoring of offender. Probation Parole 46(Current Issues):101–118.
21. Fredrik Marklund, and Stina Holmberg. “Effects of early release from prison using electronictagging in Sweden.” Journal of Experimental Criminology 5 (2009): 41–61.
22. Lero Jonson, Cheryl;( 2010) The Impact of Imprisonment on Reoffending: A Meta-Analysis, A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
23. Mortimer, E., May, Ch.: Electronic monitoring in practice: the second year of the trials of curfew orders. London: Home Office 1997. For a summary see Haferkamp, R.: Elektronisch überwachter Hausarrest - Europa und die Schweiz. Neue Kriminalpolitik 1999, pp. 4-6;
24. Mayer, M., Haverkamp, R., Levy, R. (eds.) (2003): Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg
25. Nellis M, Beyens K, Kaminski D (2013), Electronically monitored punishment. International and critical perspectives. Routledge, London/New York
26. Pinto S, Nellis M (2011) 7th European electronic monitoring conference survey of electronic monitoring: analysis of questionnaires.
http://www.cepprobation.org/uploaded_files/EM2011_Conference_Analysis-of EM Questionnaires. Pdf.
27. Randy R. Gainey, and Brian K. Payne.(2000) “Understanding the experience of house arrest with electronic monitoring: An analysis of quantitative and qualitative data.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 44.
28. Renzema M, Mayo-Wilson E (2005) Can electronic monitoring reduce crime for moderate to high-risk offenders? J Exp Criminol 1(2):215–237
29. Renzema, M. (2003). Electronic Monitoring’s Impact on Reoffending, Revised March 24, 2003. Retrieved 20 August, 2004, from http://www.campbellcollaboration.org/doc-pdf/ elecmon.pdf.
30. Report submitted to the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Council of Europe on the Situation of European Prisons and Pre-Trial Detention Centres published in 2004.
31. Schmidt AK (1998) Electronic monitoring: what does the literature tell us. Fed Probat 62(2):10–19
32. S. Yeh, Stuart,(2015) The Electronic Monitoring Paradigm: A Proposal for Transforming Criminal Justice in the USA,Laws,ISSN 2075-471X www.mdpi.com/journal/laws,