مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

امروزه تبلیغات بخش مهمی از همه گونه تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط در تبلیغات معمولاً سبب گمراهی مصرف‌کننده و دیگر رقبا خواهد شد. تردیدی نیست که در این شرایط، مصرف‌کننده نیازمند حمایت است. با‌این‌حال مشخص نیست که چه راهکاری برای حمایت از مصرف‌کننده و جبران زیان وی در دسترس است؛ آیا وی حق فسخ قرارداد را دارد یا باید با حفظ کالای خریداری‌شده، بر عرضه‌کننده دعوای مسئولیت مدنی اقامه نموده، مطالبۀ خسارت کند؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که رسانۀ پخش‌کنندۀ تبلیغات و نیز سازندۀ آگهی تبلیغاتی را تا چه حد می‌توان در برابر مصرف‌کننده مسئول دانست؟ تبلیغات خلاف واقع ممکن است علاوه بر مصرف‌کنندگان، سبب زیان رقبای تجاری سفارش‌دهندۀ آگهی نیز بشود. در این حالت نیز این پرسش مطرح است که آیا رقبایی که از تبلیغات خلاف واقع زیان دیده‌اند، حق اقامۀ دعوای مسئولیت مدنی بر تبلیغ‌کننده را دارند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil liability for false advertisement

نویسندگان [English]

 • Morteza Adel 1
 • Mohsen Shamsollahi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, advertisement is an important part of all businesses. the use of false information in these advertisements is always targeting consumers and rival traders. No doubt in these circumstances consumers need to be protected, however, it is not clear what kind of support and protection can be afforded for consumers and how they can be compensated? Can they terminate the contract, or they have to keep the goods and claim for compensation due to civil liability of the supplier? On the other hand, it is not clear what the liability of the media for propagating false advertisements is and how consumers can make claims against the producer of false advertisement and what compensations are available to the consumers from them? False advertisements may also be used against rival businesses as competing traders and make them lose their market. Here also the question is whether the rival trader has the right to claim compensation from people benefiting from the false advertisement for their losses?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Rivals
 • civil liability
 • Compensation
 • Competition law
 • Consumer protection
 • False Advertisement
 1. الف)  فارسی

  1. اسماعیلی، محسن (1386)، "تبلیغات بازرگانی: آثار، وضعیت حقوقی و بایسته‌های قانون‌گذاری"، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  2. آقاجانی،زهرا (1389)، "حق تعویض و استرداد کالا در حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرف‌کننده"، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  3. امیدی، مهرانگیز و سعادتمندی، علیرضا (1374)، "نگاهی به حقوق مصرف‌کننده"، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
  4. جعفری‌تبار، حسن (1389)، "مسئولیت مدنی کالاها"، تهران: نشر دادگستر.
  5. خورسندیان، محمدعلی و چیت‌ساز، فاطمه (1394)، "مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی"، تهران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 45، شمارة 2، ص185-165.
  6. صفایی، سید حسین (1385)، "قواعد عمومی قراردادها"، تهران: نشر میزان.
  7. صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب‌الله (1389)، "مسئولیت مدنی"، تهران: انتشارات سمت.
  8. غفاری فارسانی، بهنام (1393)، "حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن"، تهران: نشر میزان.
  9. قاسم‌زاده، مرتضی (1387)، "مبانی مسئولیت مدنی"، تهران: نشر میزان.

  10. کاتوزیان، ناصر (1387)، "قواعد عمومی قراردادها"، جلد پنجم، انحلال قرارداد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  11. کاتوزیان، ناصر (1390 الف)، "مسئولیت مدنی"، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  12. کاتوزیان، ناصر (1390 ب)، "مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید"، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  13. معین، محمد (1386)، "فرهنگ فارسی"، ج 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  14. منتقمی، فروغ مصطفی (1389)، "درآمدی بر اخلاق کسب و کار و تبلیغات در تجارت الکترونیکی از منظر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان"، تهران، مجلۀ بررسی‌های بازرگانی، شمارۀ40، ص40-21.

   

  ب) خارجی

  15.Baez, Beau III, (2010 ), “Tort Law in the USA”, New York, Kluwer Law International

  16.Bevier, Lillian R., (1992), “Competitor Suits for False Advertising under Section 43(a) of the Lanham Act: A Puzzle in the Law of Deception”, Virginia Law Review, Vol. 78, No. 1, Symposium on the Law and Economics of Intellectual Property, 1-48

  17.Callmann, Rudolf, (1948), “False Advertising as a Competitive Tort”, Columbia Law Review, Vol. 48, No. 6, 876-888

  18.CILS, Center for International Legal Studies., (2014), “International Consumer Protection”, 2nd Edition, N.Y., Juris Pub.

  19.Darke, Peter R., & Ritchie, R, (2007), “The Defensive Consumer: Advertising Deception, Defensive Processing, and Distrust, Journal of Marketing Research”, Vol. 44, No. 1, 114-127

  20.Emanuel, Steven, & Emanuel, Lazar, (2009), “Torts”, New York, Aspen Publishers

  21.Handler, MILTON, (1929), “False and Misleading Advertising”, The Yale Law Journal, Vol. 39, No. 1, 22-51

  22.Horvitz, Matthew P., Ferren, Andrew, (2014), “Don’t Be Pinocchio: Avoid Liability for False Advertising”, Retrieved 3 27, 2015, from retaillawadvisor:

  http://www.retaillawadvisor.com/2014/04/02/dont-be-pinocchio-avoid-liability-for-false-advertising/

  23.Huston, Julia, (2015), “Liability for Commercial Speech: A Guide to False Advertising, Commercial Disparagement, and Related Claims”, Foley Hoag LLP, USA

  24.Irinescu, Lucia, (2014), “The Misleading and Comparative Advertising: Effects and Perspectives”, Journal of Public Administration, Finance and Law, 201-205

  25.Jordan, Ellen R., & Rubin, Paul H., (1979), “An Economic Analysis of the Law of False Advertising”, The Journal of Legal Studies, Vol. 8, No. 3, 527-553

  26.Marx, Gary S, (1983), “Section 43(A) of The Lanham Act: A Statutory Cause of Action for False Advertising”, Wash & LeeL Rev., Volume 40, 384-422

  27.Nelson, Phillip, (1974), “Advertising as Information, Journal of Political Economy”, Vol. 82, No. 4, 729-754

  28.Oswald, Lynda, (2011), “The Law of Marketing”, Cengage Learning

  29.Richards, Jef I., & Preston, Ivan L., (1992), “Proving and Disproving Materiality of Deceptive Advertising Claims”, Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 11, No. 2, 45-56

  30.Rossini, Christine, (1998), “English As a Legal Language”, Kluwer Law International

  31.Rotfel, Herbert J., (1992), “Power and Limitations of Media Clearance Practices and Advertising Self-Regulation”, Journal of Public Policy & Marketing”, Vol. 11, No. 1 , 87-95

  32.Russo, J. Edward, Metcalf, Barbara L., & Stephens, D, (1981), “Identifying Misleading Advertising”, Business Administration Faculty Publications and Presentations, 119- 131

  33.Taflinger, Richard F., (1996), “A Definition of Advertising”, Retrieved 24/3/2015 from http://public.wsu.edu/~taflinge/addefine.html