انواع دعاوی و شیوه‌های رسیدگی در بازار سرمایۀ ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی‌سینا

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می‌شود، به سه دسته طبقه‌بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب‌ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود و امنیت اقتصادی آن‌ها را با تلاطم و خطر روبرو می‌کند. از این رو، وجود مراجع و روش‌های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات است. نکتۀ شایان‌توجه در این حوزه ویژگی‌های بازار سرمایه ازجمله تخصص، سرعت و دقت است و ناگزیر قوانین و نظام قضایی حاکم در این حوزه نیز باید متناسب با مقتضیات و ویژگی‌های آن باشد. در این زمینه تحولات قابل‌توجهی در قوانین و رویۀ حاکم بر نظام‌های قضایی اتفاق افتاده است، ازجمله پیش‌‌بینی مراجع تخصصی با صلاحیت خاص و محدود برای رسیدگی به تخلفات انضباطی و اختلافات که می‌تواند یکی از راهکارهای موفق در این عرصه باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Types of claims and procedures in Iran and USA's capital market

نویسندگان [English]

  • Seyyed Younes Nourani Moghaddam 1
  • Azam Aivazi 2
1 Assistant Professor, Law Department, Humanities Faculty, Bu–Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 L.L.M in Private Law, Bu–Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Capital market activists who act contrary to the principles, rules and regulations of the market have been placed in three categories: 1-disciplinary infractions, 2-dispute and claims, and 3-crimes. Occurrence of each of the above derogation is inevitable and this directly affects the investment and economy activities of countries. Hence, appropriate legal procedures and authorities in order to regulate the affairs of capital market, according to the characteristics of this market, are necessary. The governing rules in judicial systems should be tailored to the requirements of the capital market. Expertise, speed and accuracy are notable characteristics of capital market. In this way, significant changes happened as to the governing rules and acts in judicial systems. Consequently, we will comparatively study the Iran and USA's legal system and determine whether there is appropriate procedures and authorities in the Iran and USA's governing legal system or not?

کلیدواژه‌ها [English]

  • disciplinary infractions
  • disputes
  • Iran and USA's capital market
  • offences
الف) فارسی
1. احمد‌پور، احمد (1388)، هیأت داوری، ماهنامۀ بورس، شمارۀ 83، ص 31-26.
2. جعفری لنگرودی،محمدجعفر (1381)، ترمینولوژی حقوق،گنج دانش، تهران.
3. سوادکوهی، سام (1379)، تولد داوری اجباری یا مرحلهای از دادرسی، ماهنامۀ دادرسی، سال چهارم، شمارۀ 22، ص20-14.
4. شمس، عبدالله (۱۳۸۸)، آیین دادرسی مدنی دورۀ بنیادین، جلد دوم، تهران: دراک.
5. شمس، عبدالله (۱۳۸۴)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران: دراک.
6. طباطبائی‌نژاد، سید محمد (1394)، داوری تجاری بین‌المللی و چالش اعمال قواعد آمره؛ مطالعۀ موردی داوری در حقوق رقابت، مطالعات حقوق تطبیقی. دورۀ 6، شمارۀ 1.ص277-300.
7. عبدی پورفرد، ابراهیم؛ پارساپور، محمدباقر؛ رجب‌زاده، علی‌رضا (1389)، ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیأت داوری بازار اوراق بهادار، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، ش 17، ص436-409.
8. قربانی لاچوانی، مجید (1385)، بررسی تطبیقی بازار اوراق بهادار ایران و آمریکا، رسالۀ دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
9. قربانیان، حسین (1388)، فرآیند رسیدگی به اختلافات فعالان بورس، ماهنامۀ کانون، شمارۀ 112، ص142-115.
10. کدخدایی، حسین (1378)، مبانی مقررات بازار سرمایه، بیمه مرکزی ایران، تهران.
 11. کریملو، وجیهه (1389)، داوری بازار اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران،پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
12. گلدوزیان، ایرج (1385)، حقوق جزای عمومی 1، تهران: دانشگاه تهران.
13. مهدی‌پور، حمید (1385)، گزارش نشست قضایی استان، ماهنامه قضاوت، شمارۀ 43، ص26-23.
14. مهرابی‌پور، لیلا (1388)،  نگاهی به فعالیت هیأت داوری، بورس، شمارۀ 84،1388، ص32-22.
15. میرزایی‌منفرد، غلامعلی (۱۳۷۸)، ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار با مطالعه تطبیقی، تهران: شرکت اطلاع‌رسانی بورس تهران.
16. واحد، شقایق و معبودی نیشابوری، رضا (1394)، استقلال و بی‌طرفیِ داور؛ ترادف یا تمایز (مطالعه تطبیقی در داوری تجاری بین المللی) مطالعات حقوق تطبیقی. دورۀ 6، شمارۀ 1.ص393- 412.
 
17. یمرلی، صالح (1389)، داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، شمارۀ 17، ص409-397.
ب) خارجی
18. Astarita, J.)2008‌) . Overview of the Securities Arbitration Process. Available at:www.seclaw.com
19. Bondi, J . (2010), Exploring Arbitration as an Alternative to Litigation,.Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 33, pp. 607-638 http://papers.ssrn.com
21. Dispute Resolution Process2011-http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/information-for-arbitrators
22. www.sec.gov/rules/sro/ finra/ 2012/34-66442.pdf
23. www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12133_19m