شناسایی و ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی (ESHIA) پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پروژه‌های بالادستی نفت و گاز آثار متعددی بر منابع زیست‌محیطی، حیات اجتماعی و بهداشتی انسان‌ها و نیز مسائل ایمنی و امنیتی دارند که بایستی پیش از صدور مجوز اجرای یک پروژه، شناسایی و ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل گردد که کلیۀ پیش‌بینی‌های لازم در خصوص نحوۀ مدیریت پیامدها به‌منظور آمادگی لازم برای جلوگیری، کنترل و کاهش آثار زیان‌بار احتمالی ناشی از اجرای یک پروژه انجام شده است. ضروری است شناسایی پیامدها و ارزیابی آن‌ها همۀ دورۀ حیات یک پروژه و پس از آن را نیز پوشش دهد. نظرخواهی از عموم مردم در جریان تهیۀ گزارش شناسایی و ارزیابی، به گروه‌های ذی‌نفع همچون مردم محلی، فرصت مشارکت و ارائۀ نظریات خود و نیز نظارت بر اجرای صحیح گزارش ارزیابی را می‌دهد. تکلیف شرکت‌های خارجی به تهیۀ چنین گزارشی، از قانون و قرارداد نشئت می‌گیرد که با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها همسو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental, social, safety, security and health impacts assessment (ESHIA) for upstream oil and gas projects

نویسندگان [English]

 • Seyed Nasrollah Ebrahimi 1
 • Mona Agha Seyed Jafar Kashfi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Upstream oil and gas operations could have adverse impacts on the environment and society as well as the safety, security and health of people. Therefore, as a pre-condition to commence any oil and gas project, there must be a comprehensive ESHIA report, prepared and submitted by contractor to DOE, in which all necessary precautions and a concrete program are considered to avoid, control or reduce such impacts. ESHIA should not be aimed only for the stage of receiving approval for the project; it must also cover all stages during the life of a project and afterwards. Public participation for preparation of this report provides the opportunity for people who might be affected by the project to give their opinions and also monitor the programe. CSR as a part of the contemporary exercise of most IOCs supports and validates the contractual and legal obligations of IOCs to observe HSE while implementing oil and gas projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental pollution
 • Impact Assessment
 • local comunities
 • regulations and standards
 • upstream oil and gas services
 1. آقاسیدجعفرکشفی، مونا (1395)، «پیشنهاد تدوین دستورالعمل خاص مسئولیت اجتماعی صنعت نفت»، همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، تهران.
 2. امور محیط زیست حوزۀ معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت (1380)، ارزیابی اثرات زیست محیطی، نفت و محیط زیست، تهران: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران.
 3. حاتمی، علی و کریمیان، اسماعیل (1393)، حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری، تهران: انتشارات تیسا.
 4. سی ریز، جان (1390)، کنترل زیست محیطی در صنعت نفت، مترجم: دکتر سید حسین داودی، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 5. شورای مرکزی نظارت بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت نفت (1382)، راهنمای استقرار و توسعۀ نظام مدیریت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت نفت، تهران: روابط عمومی شرکت ملی نفت.
 6. طالبیان، سید امیر، عمرانی مجد، عبداله (1386)، «ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه های صنعت نفت و گاز»، فصلنامۀ مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شمارۀ 1، صص 122-102.
 7. طالبیان، سید امیر، فاضلی، محمد، دغاقله، عقیل (1387)، «تحلیل تاثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 33، صص 76-55.
 8. فاضلی، محمد (1389)، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، تهران: جامعه‌شناسان.
 9. مقصود لو، بیژن (1387)، مبانی طرح ریزی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست، تهران: فدک ایساتیس.
 10. مرادی، حسن (1392)، حقوق محیط زیست بین‌الملل، جلد اول، تهران: نشر میزان.

11. موسوی، سید فضل‌الله (1385)، سیر تحولات منابع حقوق بین‌الملل محیط زیست، تهران: نشر میزان.

 1. André, Pierre, Enserink, Bert, Connor, Desmond and Croal, Peter (2006)»Public Participation International Best Practice Principles«, International Association for Impact Assessment, Special Publication Series, No. 4, pp.1-3.
 2. Au, Elvis (2002),»Impact Assessment in a Corporate Context, Impact Assessment, Sound Business Operation, and Corporate Responsibility for Sustainable Development«, International Association for Impact Assessment, Business and industries series, No 1, pp.1-8.
 3. Bigliani, Roberta (2013) »Reducing Risk in Oil and Gas Operations«, IDC Energy Insights, accessible at <http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/minimizing-operational-risk-in-oil-gas-industry.pdf >2015/2/16

 

 1. Ejechi, E. O., and Ejechi, B. O. (2008), »Safe Drinking Water and Satisfaction with Environmental Quality of Life in Some Oil and Gas Industry Impacted Cities of Nigeria«, Social Indicators Research, Vol. 85, No. 2, pp. 211-222.

 

 1. Centre for Economic and Social Rights (1994), »Rights Violations in the Equadorian Amazon: The Human Consequenses of Oil Development«, Health and Human Rights, Vol. 1, No. 1, pp.82-100.

 

 1. Etang, Jacquie L. (1994), »Public Relations and Corporate Social Responsibility: Some Issues Arising«, Journal of Business Ethics, Vol. 13, No. 2, pp. 111-123.

 

 1. Eveje, Gabriel (2006) »Environmental Costs and Responsibilities resulting from Oil Exploitation in Developing Countries: The Case of Niger Delta of Nigeria«, Journal of Business Ethics, Vol. 69, No. 1, pp. 27-56.

 

 1. Frynas, Jędrzej George (2010) »Corporate Social Responsibility and Societal Governance: Lessons from Transparency in the Oil and Gas Sector«, Journal of Business Ethics, Vol. 93, Supplement 2: New Perspectives on Business Development and Society Research, pp.163-179.

 

 1. Gramling, Bob, and Brabant, Sarah (1986), »Boomtowns and Offshore Energy Impact Assessment: The Development of a Comprehensive Model«, Sociological Perspectives, Vol. 29, No. 2, pp.177-201.

 

 1. Jin, Di and Grigalunas, Thomas A. (1993) »Environmental Compliance and Energy Exploration and Production: Application to Offshore Oil and Gas«, Land Economics, Vol. 69, No. 1, pp. 82-97.

 

 1. Karl, Terry Lynn (2004), »Oil Led Development: Social, Political, and Economic Consequences«, Elsvier Inc, accessible at <https://politicalscience.stanford.edu/sites/default/files/documents/KarlEoE.pdf> 2015/2/16

 

 1. Lyons, William C.) 1996(, Standard Handbook of Petroleum, Natural Gas Engendering, Vol. 1, Houston, Texas: Gulf Publishing Company.

 

 1. Neff, Jerry M. (2008) »Estimation of Bioavailability of Metals from Drilling Mud Barite«, Integrated Environmental Assessment and Management, Vol. 4, No. 2, pp.184-193.

 

 1. Osuji, Leo C. and Uwakwe, Augustine A. (2006), »Petroleum Industry Effluents and Other Oxygen-Demanding Wastes in Niger Delta, Nigeria«, Chemistry & Biodiversity, Vol. 3, pp. 705-717.

 

 1. Palmer, Bob (2013), Oil Regulation, 10th edition, UK, London: Getting the deal through.

 

 1. Quigley, R., den Broeder, L., Furu, P., Bond, A., Cave, B. and Bos, R. (2006), »Health Impact Assessment International Best Practice Principles« International Association for Impact Assessment, Special Publication Series No. 5, pp.1-4.

 

 1. Schwartz, Mark S., and Carroll, Archie B. (2003), »Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach«, Business Ethics Quarterly, Vol. 13, No. 4, pp.503-530.

 

 1. Tienhaara, Kyla (2010), »Foreign Investment Contracts in the Oil & Gas Sectors: A survey of Environmentally Relavant Clauses«, Sustainable Development Law and Policy, Vol. 11, No. 3, pp.15-20.

 

 1. Vanclay, Frank (2003), »International Principles for Social Impact Assessment«, Impact Assessment and Project Appraisal, Vol. 21, No. 1, pp.5-11.