جرایم پسماند در ایران و ایالات متحدۀ امریکا؛ قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد قشم

چکیده

جرایم پسماند عنوان نوینی در ادبیات حقوق کیفری به‌شمار می‌آید که سهم قابل‌توجهی از جرایم زیست‌محیطی را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته‌ای در زمرۀ مهم‌ترین جلوه‌های جرایم پسماند به‌شمار می‌آیند. درواقع قدرت پرتوزایی پسماندهای هسته‌ای و آثار زیست‌‌محیطی ناظر بر آن باعث شده است تا مقابله با قاچاق و دفع غیرقانونی آن‌ها ضروری جلوه ‌کند؛ بدین‌سان، برای مقابله با اعمال یادشده ضروری است تا نظام قانون‌گذاری به شکل متناسب و مقتدری تجهیز شود. در این خصوص، شایسته است تا به موازات انشای مقررات شفاف و روشن در زمینۀ صادرات، واردات و دفع پسماند هسته‌ای، جرم‌انگاری هریک از اعمال قاچاق و دفع غیرقانونیِ پسماندهای یادشده نیز توأم با ترسیم ضمانت ‌اجرای متناسب در دستور کار قرار گیرد. از‌این‌رو، با مطالعۀ نظام‌های قانون‌گذاری ایران و فدرال ایالات متحدۀ امریکا مشخص شد که کنش‌گران قانون‌گذاری ایران افزون بر عدم انشای مقررات روزآمد و یکپارچه در مورد مدیریت پسماند هسته‌ای، هنوز واکنش کیفری متناسبی را نیز در قبال دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده مقرر نکرده‌اند. در سوی دیگر، قانون‌گذار فدرال ایالات متحدۀ امریکا رویکرد مناسبی را هم در زمینۀ مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای هسته‌ای و هم جرم‌انگاری قاچاق و دفع غیر‌قانونی آن‌ها اتخاذ نموده است. با این اوصاف، در جستار حاضر تلاش بر آن است تا با مطالعۀ مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحدۀ امریکا، به تبیین و واکاویِ راهبرد کیفری متناسب با قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته‌ای مبادرت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Waste Crimes in Iran and the United States of America: Smuggling and Illegal Disposal of Nuclear Wastes

نویسنده [English]

  • Seyed Mustafa Meshkat
Graduated with a Ph.D. Degree in Criminal Law and Criminology at the Islamic Azad University of Qeshm
چکیده [English]

Waste crime is a new topic in the criminal law, which has a significant part of environmental crimes. Environmental crime has a wide range of environmental impacts, The most important of these effects are pollution. In this respect, waste crime as an  environmental crime can cause extensive pollution. However, some waste such as nuclear waste, is more dangerous and more polluting. In fact, nuclear waste is dangerous to the environment because of its radioactive material. In this context, smuggling and illicit disposal of nuclear waste are among the most important aspects of waste crime. In fact, the radiation power of nuclear waste and its environmental impact have made it necessary to combat smuggling and illicit disposal of nuclear waste. In this regard, combating against the aforementioned acts require that the legislative system organizes in a proportionate manner. On this basis, it is appropriate to establish clear and transparent rules for the export, import, and disposal of nuclear waste and criminalizing each of these acts of smuggling and the illegal disposal of nuclear waste with the creating of proportionate punishments. Therefore, by studying the Iranian and federal legislation of the United States, it was discovered that Iranian legislator, in addition to not creating an updated and integrated regulation on nuclear waste management, has not yet to make appropriate criminal responses to the illegal disposal of the wastes. On the other hand, the federal legislator of the United States has adopted an appropriate approach to both nuclear waste management and the smuggling and illegal disposal of them. Therefore, during this paper, it attempts to study and analyze the criminal laws of Iran and the United States about the smuggling and illicit disposal of nuclear waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental crime
  • waste crime
  • nuclear waste
  • smuggling and illegal disposal of nuclear waste
1. فارسی
1. آریانفر، محسن (1391)، «نگاهی به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات...مصوب 7/9/90»، نشریۀ راه وکالت، ش 7.
2. احمدی، اصغر؛ خسروشاهی، قدرت‌الله؛ شاملو، باقر (1396)، حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران، ش 2.
3. بابالویی، محمود (1393)، قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
4. بنسون، مایکل. ال و سیمپسون، سالی اس (1391)، جرایم یقه سفیدی: رویکردی فرصت‌مدار، مترجم: اسماعیل رحیمی‌نژاد، چ 1، تهران: نشر میزان.
5. پژومان، سید هادی (1396)، حقوق بین‌الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگی‌های زیست‌محیطی، چ 1، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
6. تکدستان، افشین و جعفرزاده، نعمت‌الله (1383)، «گام به گام با پسماندهای پرتوزا»، نشریۀ مدیریت پسماندها، ش 5 و 6.
7. چوپانگلوس، جورج؛ تیسن، هیلاری؛ ویجیل، ساموئل (1388)، مدیریت جامع پسماند، مترجمان: نعمت‌الله جعفرزاده حقیقی‌فرد، کامیار یغماییان، محمد حسینی و حمیده بهرامی، چ 1، تهران: انتشارات خانیران.
8. رایجیان اصلی، مهرداد (1397)، درآمدی بر جرم‌شناسی، چ 1، تهران: انتشارات سمت.
9. رهامی، محسن (1386)، جرایم بدون بزه‌دیده، چ 3، تهران: نشر میزان.
10. شفیعی، امین و رنجبر، فضل‌الله (1397)، بررسی حقوقی جرایم محیط زیست و مرتبط با منابع طبیعی، چ 1، تهران: انتشارات قانون‌یار.
11. غنی ‌کله‌لو، کیوان (1388)، تروریسم هسته‌ای، چ 1، تهران: انتشارات خرسندی.
12. قاسمی، ناصر (1391)، حقوق کیفری محیط زیست (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ملی و بین‌المللی)، چ 1، تهران: انتشارات خرسندی.
13. گرجی‌فرد، حمیدرضا (1395)، جرم‌شناسی سبز، چ 1، تهران: نشر میزان.
14. مختاری، مهدی و کیانی فیض‌آبادی، قاسم (1394)، آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند، چ 1، تهران: انتشارات آوای قلم.
15. میرمحمّدصادقی، حسین (1392)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چ 21، تهران: نشر میزان.
16. نجات، سید امین و دبیری، فرهاد (1394)، «حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران»، نشریۀ اقتصاد شهری، ش 2.
17. وایت، رابرت داگلاس (1395)، جرایم زیست‌محیطی فراملی: به سوی جرم‌شناسی جهان‌بوم، مترجم: حمیدرضا دانش‌ناری، چ 1، تهران: نشر میزان.
 
2. خارجی
18. Ajlouni, A.-W., et al. (2014), "Control of Illicit Trafficking of Nuclear Material Used for Terrorist Purposes." US-China L. Rev. 11: 1139-1148.              
19. Baird, J., Curry, R., & Cruz, P. (2014), An overview of waste crime, its characteristics, and the vulnerability of the EU waste sector. Waste Management & Research, 32(2), 97-105.
20. De Sanctis, E., et al. (2016), Energy from Nuclear Fission: An Introduction, Springer International Publishing. 1-278.
21. Domenech, H. (2016), Radiation Safety: Management and Programs, Springer International Publishing. 1-332.
22. Ebbe, O. N. I. (2013), Comparative and International Criminal Justice Systems: Policing, Judiciary, and Corrections, Third Edition, Taylor & Francis. 1-324.
23. Elliott, L. and W. H. Schaedla (2016), Handbook of Transnational Environmental Crime,Edward Elgar Publishing, Incorporated. 1-608.
24. Environment Agency ,Waste crime report ( 2011-2012), "Cracking down on waste crime." 1-19.             
25. Eunomia. (2017), Rethinking waste crime. Environmental Services Association (ESAET). 1-39.
26. Fish, J. T., et al. (2010), Practical Crime Scene Investigations for Hot Zones, CRC Press. 1-372.
27. German, M. and S. Robinson (2018), "Wrong Priorities on Fighting Terrorism", New York: Brennan Center for Justice, New York University School of Law. 1-27.
28. Holt, M. (2012), Civilian Nuclear Waste Disposal, DIANE Publishing Company. 1-23.
29. Investigation, F. B. o. (2012), Domestic Investigations and Operations Guide, Skyhorse. 1-272.
30. Kappeler, V. E. and G. W. Potter (2017), The Mythology of Crime and Criminal Justice: Fifth Edition. 1-530.
31. Office of The Federal Register, E. I. L. L. C. (2014). Title 10 Energy Parts 51 to 199 (Revised as of January 1, 2014): 10-CFR-Vol-2, U.S. Government Printing Office. 1-899.
32. Pollock, J. M. (2010). Criminal Law, Elsevier Science. 1-890.            
33. Press, O. U. (2010). Environmental Crime and Justice: Oxford Bibliographies Online Research Guide, Oxford University Press, USA. 1-38.
34. Rosa, E. A., et al. (2010). "Nuclear waste: knowledge waste?" Science 329(5993): 762-763.
35. Rothe, D. and D. Kauzlarich (2016). Crimes of the Powerful: An Introduction, Taylor & Francis. 1-262.
36. Rucevska, I., et al. (2017). "Waste Crime–Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge. A UNEP Rapid Response Assessment." 1-67.
37. Schaffer, M. B. (2011). "Toward a viable nuclear waste disposal program." Energy policy 39(3): 1382-1388.
38. Stoecker, S. and R. Shakirova (2013). Environmental Crime and Corruption in Russia: Federal and Regional Perspectives, Taylor & Francis. 1-154.
39. Walters, R. (2013). "Eco mafia and environmental crime". Crime, Justice and Social Democracy, Springer: 281-294.
40. Washington, C. M. and D. T. Leaver (2015). Principles and Practice of Radiation Therapy, Elsevier Health Sciences. 1-928.
41. Wilcox, E. R. (2012). Digest of United States Practice in International Law 2010, Oxford University Press, Incorporated. 1-944.
42. Wolf, B. (2011). "Green‐Collar Crime’: Environmental Crime and Justice in the Sociological Perspective." Sociology Compass 5(7): 499-511.
43. Wyatt, T. (2015). Hazardous Waste and Pollution: Detecting and Preventing Green Crimes, Springer International Publishing. 1-179.