دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 387-803 (پاییز و زمستان)