دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 387-803 (پاییز و زمستان) 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


شناسنامه علمی شماره

20. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-28