اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر با وجود دستیابی به پیشرفت‌های فراوان در حوزۀ فناوری و گسترش شبکه‌های ارتباطی، استفاده از اعتبارات اسنادی کاغذی همچنان رایج است. اتاق بازرگانی بین‌المللی با درنظر گرفتن آخرین دستاوردها در حوزۀ فناوری و به‌منظور جلوگیری از افول محبوبیت اعتبارات اسنادی در مقایسه با دیگر روش‌های پرداخت، با تصویب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک موسوم به ای.یو.سی.پی، در جهت تشویق بازرگانان و بانک‌ها به استفاده از اعتبارات اسنادی الکترونیک گام برداشته است. با وجود این، موانع فنی و برخی ابهامات حقوقی موجود در ای.یو.سی.پی، درعمل باعث شده‌اند که اعتبارات اسنادی الکترونیک، جایگاهی در تجارت بین‌الملل نداشته باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی و با عنایت به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک و مسائل فنی، نسبت به شناسایی موانع گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل اقدام، و برای رفع موانع یادشده پیشنهادهایی ارائه شود. با ایجاد سامانۀ جامع تبادل اسناد الکترونیک که مبتنی بر رایانش ابری است و با اصلاح ای.یو.سی.پی می‌توان بر چالش‌های پیشِ‌روی گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک فائق آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Expansion of Electronic Letters of Credit in International Trade: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Amir Sadeghi Neshat 1
  • Hossein Bagherinia 2
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences
2 LLM, Intellectual Property Law, University of Tehran
چکیده [English]

Today, paper-based letters of credit are common, despite the expansion of modern technology and communication. By considering the latest achievements in communication technology, and to slow-down the decreasing popularity of documentary credits, the International Chamber of Commerce (ICC) ratified the Uniform Customs and Practices for Electronic Documentary Credits (e-UCP) to encourage traders and bankers to employ electronic letters of credits (e-LCs). However, the current technical and legal problems of e-UCP have made the e-LCs useless in international trade. The current study presents a comparative analyses of e-LCs, in order to find the barriers of e-LCs expansion in international trade by using cloud computing and by presenting an amendment to the e-UCP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Letters of Credit
  • e-UCP
  • Cloud Computing
  • International Trade
  • Electronic Commerce
1. فارسی
1. اخلاقی، بهروز (1370)، «بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 1.
2. السان، مصطفی و امینی، وحید (تابستان 1393)، «مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامۀ کاغذی با بارنامۀ الکترونیک دریایی»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 71.
3. صادقی‌‌نشاط، امیر (1394)، «حقوق تجارت الکترونیک»، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
4. مافی، همایون و محسن‌زاده، احمدعلی (1394)، «مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، ش 1.
5. نیاسری، ماشاالله و نیکبخت، حمیدرضا (1390)، «قابلیت معاملۀ اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ای در مفهوم، شرایط، آثار و ماهیت حقوقی معاملۀ اعتبار»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامۀ ش 5.
 
2. خارجی
6. Adodo, E. O. (2006), "Conformity of Presentation Documents and a Rejection Notice in Letters of Credit Litigation: A Tale of Two Doctrines". Hong Kong LJ, 36, p. 309.
7. Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., ... & Zaharia, M. (2010), "A view of cloud computing. Communications of the ACM", 53(4), 50-58.
8. Barnes, J. G., & Byrne, J. E. (2001), E-commerce and letter of credit law and practice. The International Lawyer, p. 23-29.
9. Beecher, S. (2006), "Can the Electronic Bill of Lading Go Paperless". Int'l Law., 40, p. 627.
10. Bergami Roberto (2007), "Non-Bank Letters of Credit and eUCP: A Commentary, Vindobona" J. of INTL COM.L 8 ARB.
11. Bhogal, T., & Trivedi, A. (2007), International Trade Finance: A Pragmatic Approach. Springer.
12. Black Law Dictionary (1999), Seventh Edition, West Group.
13. Byrne, J. E., & Taylor, D. (2002), ICC Guide to the EUCP: Understanding the Electronic Supplement to the UCP 500. ICC Publ.
14. Cronican, W. P. (2013), "Buyer Beware: Electronic Letters of Credit and the Need for Default Rules". McGeorge L. Rev., 45, p. 383.
15. Dubovec, M. (2005), "The problems and possibilities for using electronic bills of lading as collateral." Ariz. J. Int'l & Comp. L., 23, p. 437.
16. Emmelhainz, M. A. (1990), Electronic data interchange: A Total Management Guide Von Nostrand Reinhold, New York, 19.
17. Humphrey. David B et all, (2001), "Realizing the Gains from Electronic Payments: Costs, Pricing, and Payment Choice", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 33, No. 2, Part 1, p. 216- 234.
18. Kozolchyk, B. (1992), The paperless letter of credit and related documents of title. law and Contemporary Problems, 55(3), p. 39-101.
19. Laryea, E. T. (1999), "The Technology Challenges facing Developing Countries in the Move to Paperless International Trade". Bond L. Rev., 11, i. p. 274.
20. Laryea, E. T. (2001), "Payment for paperless trade: are there viable alternatives to the documentary credit." Law & Pol'y Int'l Bus., 33, p. 3.
21. Leroux, O. (2004), "Legal admissibility of electronic evidence". International Review of Law, Computers & Technology, 18(2), p. 193-220.
22. Low, R. (2000), "Replacing the Paper Bill of Lading with an Electronic Bill of Lading: Problems and Possible Solutions". Int'l. Trade & Bus. L. Ann., 5, p. 159.
23. Mesran, M., Syahrizal, M., & Rahim, R. (2006), "Enhanced Security for Data Transaction with Public Key Schnorr Authentication and Digital Signature Protocol", Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.13.No.11.June 2018, p. 3839.
24. Rowe, M. (1987), "Automating International Trade Payments-Legal and Regulatory Issues". J. Int'l Bus. L., 4, p. 234.
25. Rowley, K. A. (2003), "Anticipatory Repudiation of Letters of Credit". SMUL Rev., 56, p. 2235.
26. Saunders, A. D. (1985), "Letters of Credit in International Transactions". Banking LJ, 102, p. 361.
27. Savino, W. F., & Widenor, D. S. (2004), "Commercial Law". Syracuse L. Rev., 55, p. 761.
28. Silitschanu, Phillip, (2015), TRADE FINANCING & BEST PRACTICE B2B PAYMENTS, American Express.
29. Whitaker, R. D. (1991), "Electronic Documentary Credits", The Business Lawyer, p. 1781-1786.
30. Williams, R. W. (1991), "Assessing the Treatment of Letters of Credit Under the Risk-Based Capital Guidelines". Ann. Rev. Banking L., 10, p. 271.
31. Xiang, G., & Buckley, R. P. (2003), "The unique jurisprudence of letters of credit: Its origin and sources". San Diego Int'l LJ, 4, p. 91.
32. Yiannopoulos, A. A. N. (Ed.). (1995), Ocean bills of lading: Traditional forms, substitutes, and EDI systems. Martinus Nijhoff Publishers.
33. Zhang, Q., Cheng, L., & Boutaba, R. (2010), "Cloud computing: state-of-the-art and research challenges". Journal of internet services and applications, 1(1), 7-18.