دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-386 
7. مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

صفحه 141-155

10.22059/jcl.2018.243128.633555

حسین رحمانی؛ محمد ابوعطا؛ حمید ابهری؛ مریم آقایی بجستانی