دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-386 
7. مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

صفحه 141-155

حسین رحمانی؛ محمد ابوعطا؛ حمید ابهری؛ مریم آقایی بجستانی


11. تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان

صفحه 217-237

سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور؛ احمد باقری؛ عیسی بزرگمهر


14. مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

صفحه 279-295

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی