حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا و منشور حقوق شهروندی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

ادارۀ مطلوب به‌عنوان یکی از شاخص‌های حاکمیت قانون در نهادهای اداری به‌دنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بین‌المللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا تصریح و در رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان ادارۀ شایسته تصریح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پیشرفت‌های هنجار اتحادیۀ اروپا می‌تواند در تبیین و تضمین هرچه بیشتر این حق در نهادهای اداری مؤثر باشد. ضمن درک اهمیت شناسایی اخیر این حق در منشور حقوق شهروندی، پرسش این است که تا چه میزان این حق و مؤلفه‌های آن با استانداردهای بین‌المللی مندرج در منشور حقوق بنیادین قرابت دارد و نکات قوت و ضعف این سند در چارچوب حق بر ادارۀ مطلوب نسبت به منشور حقوق بنیادین چیست؟ بررسی نشان می‌دهد به‌طور کلی منشور حقوق شهروندی در معرفی مؤلفه‌های حق بر ادارۀ مطلوب قرابت قابل‌توجهی با منشور حقوق بنیادین دارد، ولی در بیشتر موارد به لحاظ عینیت و شفافیت مفاهیم و گسترۀ حق مورد شناسایی از معیارهای مطرح‌شده در آن فاصله دارد و تنها در خصوص ارائۀ روش‌های جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنیادین از رویکرد بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Right to good administration in Charter of Fundamental Rights of the EU and Iranian Charter on Citizens' Rights.

نویسنده [English]

 • Hojjat Salimi Turkamani
Department of law, Faculty Theology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Good administration, as a factor of rule of law in administrational institutions, is looking for protecting the rights of individuals against the government. This right was stipulated for the first time in the EU charter of fundamental rights and was stabilized in the European Court of Justice. Recently this right was stipulated in Iranian judicial system in the Charter on Citizens’ Rights as “appropriate administration.” Definitely applying the normative experiences and developments of European Union may be effective in much more clearance and entailment of this right in administrational institutions. Meantime understanding the importance of this right identification in the Charter of Citizens’ Right, the question would be that how much this right and it’s compilations have affinity with the international standards included in the Charter of Fundamental Rights and what are the privileges and defects of this document in relation to the Charter of Fundamental Rights in the framework of the right to good administration? The inquiry shows that, generally the Charter on Citizens’ Rights has a substantial affinity with the Charter of Fundamental Rights in introducing the compilations of the right to good administration, but in most cases due to objectiveness and transparency of the definitions and the domain, the right is far away from the criterion projected for and has got a better approach in accordance to the Charter of Fundamental Rights, just in introducing the methods of compensating.

کلیدواژه‌ها [English]

 • right to good administration
 • Charter of Fundamental Rights of the European Union
 • Iranian Charter on Citizens' Rights
 1. جمشیدی، علیرضا و پتفت، آرین (1395)، «حقوق شهروندی در پرتو آئینهای نوین اداری»، فصلنامۀ اخلاق زیستی، سال ششم، ش 21.
 2. داداندیش، پروین؛ امینی احمدآباد، علی؛ کنعانیان، شهرزاد (1393)، «چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران»، فصلنامۀ راهبرد، سال بیست و دوم، ش 68.
 3. داشاب، مهریار (1383)، «منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی (7 دسامبر 2000)»، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، ش 13.
 4. دباغ، سروش و نفری، ندا (1388)، «تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب»، نشریۀ مدیریت دولتی، دورۀ 1، ش 3.
 5. سلیمی ترکمانی، حجت و حاضر وظیفه، جلیل (1397)، «مطالعۀ تطبیقی جایگاه حقوق اقلیت‌ها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیۀ حقوق اقلیت‌های سازمان ملل متحد»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 9، ش 1.
 6. عطریان، فرامرز (1395)، «تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم ادارۀ خوب؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیۀ اروپا»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش 1.
 7. فلاح‌زاده، علی‌محمد و رکابدار، سید جمال (1396)، «نگاهی به حق ادارۀ مطلوب در حقوق اداری ایران»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال چهارم، ش 12.
 8. کاظمی، سید علی (1386)، «موانع و چالش‌های تدوین لایحۀ حمایت از حقوق شهروندی در ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 58

ب) خارجی

 1. Batalli, Mirlinda and Artan Fejzullahu (2018), »Principles of Good Administration under the European, Code of Good Administrative Behavior«, Pécs Journal of International and European Law, No. 1, p. 26-35.
 2. Beqiraj, Pranvera (2016), »The Right to Be Heard in the European Union: Case Law«, European Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1, p. 264-269.
 3. Bojarski, Łukasz, Dieter Schindlauer and Katrin Wladasch (2014), »the European Charter of Fundamental Rights as a Living Instrument«. p. 1-146. available at: https://bim. lbg. ac. at/sites/files/bim/attachments/cfreu_manual_0. pdf
 4. Cuculoska, Irena (2018), »The Scope of Application of the Charter's Right To Good Administration of the European Union«, Journal of Liberty and International Affairs, Vol. 3, No. 3, p. 20-28.
 5. European Parliament (2015), the General Principles of EU Administrative Procedural Law, Directorate General for Internal Policies Policy, Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, p. 1-26.
 6. ECRE (European Council on Refugees and Exiles), (2017), The EU Charter of Fundamental Rights; an Indispensable instrument In the Field of Asylum, p. 1-6.
 7. Guild, Elspeth, (2010) »The European Union after the Treaty of Lisbon, Fundamental Rights and EU Citizenship«, Global Jean Monnet, European Community Studies Association World Conference, p. 1-9.

 

 1. Kristjánsdóttir, Margrét Vala (2013), »Good Administration as a Fundamental Right«, Icelandic Review of Politics and Administration, Vol. 9, Issue 1, p. 237-255.
 2. Mendes, Joana (2009), »good administration in EU law and the europen code of good adminsstrativ behavior«, EUI working paper Law, Europen Unversity Institute, No. 9, p. 1-13.
 3. Milecka, Kamila (2011), »The Right to Good Administration In The Light Of Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the EU«, Contemporary Legal & Economic Issues, Vol. 3, p. 43-60.
 4. Péter, Váczi and Sze Df Ájk (2008), The Institution Of Good Administration In The Council Of Europe, p. 1-9. available at: https://www. law. muni. cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/sprava/vaczi_peter. pdf)Last visited:2018/10/02)
 5. Potasch, Peter (2011) »Introducing the Right to Good Administration in the Law of the European Union and Selected Features of Good Public Administration«, Magister Officorum, No. 1, p. 1-6.
 6. Streho, Imola (2014), »Good Administration in the European Union Moving towards a Culture of Service for the European Institutions«, Revue de l’OFCE / Debates and policies, No 134. p. 71-84.
 7. Stupak, Marcin (2011), »The Fundamental Right to Good Administration in its New Attire«, p. 1-8. Available at:

 http://en. zpc. wpia. uw. edu. pl/wp-content/uploads/2011/01/Marcin-Stupak. doc)Last visited: 2018/10/02)

 1. Trimarchi, Michele (2012), »The Impact of Article 41 of the EU Charter of Fundamental Rights on Italian Administrative Law: Some Observations«, IUS Publicum network Review, p. 1-25.
 2. Ward, Angela and Birkbeck (2016), »The EU Charter, Environmental Protection, and Judicial Remedies«,. p. 1-9. available at: https://www. eufje. org/images/docConf/buc2016/Pres3AngelaWard1buc2016. pdf )Last visited:2018/10/02)