ارجاع بارنامۀ دریایی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انتقال‌گیرندۀ بارنامۀ دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال‌گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن‌ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از‌بین می‌رود. در جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی راه‌حل نظام‌های حقوقی در خصوص مسئلۀ اعتبار و محدودۀ شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه‌های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام‌های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامۀ دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه‌های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می‌دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می‌توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه‌های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference In a Bill of Lading to a Charterparty: Seeking Intention of the Parties

نویسندگان [English]

  • Masoud Arbabi 1
  • Navid Hatamipour 2
1 Faculty of Law, Shahid beheshti university, Tehran, Iran
2 International commercial law, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The holder of a bill of lading hardly ever has the chance and right to see the referred charterparties' terms and conditions. On the one hand, binding the holder of the bill of lading to the terms and conditions which he is not aware of seems unjust and therefore the incorporated clauses might be deemed invalid. On the other hand, dependency of the validity of the contract to the parties' awareness of their rights and obligation endangers commercial certainty. While in some legal systems such as United States of America and France, a general reference is capable of incorporating all of the charterparties' terms and conditions into bill of lading, according to English law an specific reference is required to incorporate ancillary clauses such as jurisdiction clause. Studying sources of Iran's law it could be concluded that the Iranian courts' probable solution should be very similar to the English law's approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charterparty
  • bill of lading
  • Incorporation by reference
  • intention
  • Certainty
اربابی، مسعود و حاتمی‌پور، نوید (1396)، «مطالعۀ تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامۀ دریایی در حقوق ایران و انگلستان»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 79.
انصاری‌پور، محمدعلی؛ ولدبیگی، فرزاد؛ حسینعلی‌زاده، مهدی (1394)، «غرر و کاربرد آن در قراردادها»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 45، ش 1.
خورسندیان، محمد‌علی و ذاکری، حانیه (1388)، «واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش 1.
شهیدی، مهدی (1394)، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر مجد.
صفایی، حسین (1389)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: نشر میزان.
کاتوزیان، ناصر (1392)، قواعد عمومی قراردادها، ج1 و 3، چ 11، تهران: شرکت سهامی انتشار.
نجفی اسفاد، مرتضی (1393)، حقوق دریایی بر پایۀ قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی، چ 5، تهران: سمت.
 
ب) خارجی
 
- books and articles
 
Aikens, Richard, Lord, Richard and Bools, Michael (2016), Bills of Lading, London: Informa Law from Routledge, 2nd ed.
Ambrose, Clare and others (2009), London Maritime Arbitration, Informa Law from Routledge, 3rd ed..
Barondes, Royce de R. (2012), "Side LettersIncorporation by Reference and Construction of Contractual Relationships Memorialized in Multiple Writings", Baylor Law Review, vol. 64(3), p. 651-621.
Baughen, Simon (2015), Shipping Law, Routledge, 6th ed..
Carr, Indira (2010), International Trade Law, New York: Routledge-Cavendish, 4th ed..
Cooke, Julian and others (2014), Voyage Charters, Informa Law , 4th edition.
Force, Robert (2004), Admiralty and maritime law, Federal Judicial Center,.
Mota, Carlos Esplugues (2015), "Validity and Effect of the Incorporation by Reference of Arbitration Agreements in International Maritime Arbitration: Current Situation and Future Trends", Maritime Law Review, Issue 1, p. 1-32.
Lielbarde, Sandra (2010), The incorporation of charterparty arbitration clause in the bill of lading: binding effect of contract without consent, Master thesis, Faculty of Law, Lund University.
Ozdel, Melis (2015), Bills of Lading Incorporating Charterparties, HART publishing.
Savage, John and Gaillard, Emmanuel (1999), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, The Netherlands: Kluer Law International.
Schoenbaum, Thomas J. (2011), Admiralty and Maritime Law, Thomson West, Fifth ed..
Scrutton, Bernard (2008), Scrutton on Charterparties and Bill of Lading, Edited by Stewart C. Boyd CBE QC and others., London: Sweet & Maxwell, 21st ed..
Sparka, Felix (2010), jurisdiction and Arbitration Clauses in Maritime Transport Documents: A Comparative Analysis (Hamburg Studies on Maritime Affairs), Springer.
Todd, Paul (2016), Principles of the carriage of goods by sea, Routledge.
Treitel, Guenter H and Reynolds, Francis M. B. (2005), Carver on Bills of Lading, London: Sweet and Maxwell.
Treitel, Guenter H. (2003), The Law of Contract, Sweet and Maxwell, 11th ed..
Whitman, Robert (1961), "Incorporation by Reference in Commercial Contracts", Maryland Law Review, vol. 21(1), pp. 1-21.
Wilson, John F. (2010), Carriage of Goods by Sea, London: Longman, 7th ed..
 
- Judicial Decisions
Alucentro Div Dell’alusuisse Italia SPA v. M/V Hafnia 1992 AMC 267, 268 (MDFla 1991)
Asoma Corp v. M/V Seadaniel 971 F Supp 140 (SDNY 1997).
C.Cass., 7-1-1992, Psichikon Compania Naviera Panama c. SIER, Rev. Arb., 1992.
Caresse Navigation Ltd v. Office National de l’Electricite (The Channel Ranger) [2015] QB 366 (CA)
Caresse Navigation Ltd v. Zurich Assurance MAROC and others (The Channel Ranger) [2014] EWCA 1366 (CA)
Cargill Ferrous International v. Sea Phoenix 2003 AMC 1027, 325 F 3d 695 (5th Cir 2003).
Ceval Alimentos S.A v. Agrimpex Trading Co Ltd (The Northern Progress) (No.2) [1996] 2 Lloyd's Rep. 319.
Continental Ins. Co. v. Polish S.S. Co. 346 F.3d 281, C.A.2 (N.Y.), 2003.
Continental Insurance Company v. M/V Nikos N 2002 AMC 1287 (SDNY 2002)
Continental UK Ltd v. Anagel Confidence Compania Naviera SA 1987 AMC 2012 (SDNY 1987).
Court of Cassation, Commercial Chamber, 21 February 2006 (The‘Pella’).
Court of Cassation, First Civil Chamber, 22 November 2005 (The ‘Lindos’)
Federal Bulk Carrier's Inc v. C. Itoh Ltd (The Federal Bulker) [1989] 1 Lloyd's Rep. 103.
Finska Cellulosaforeningen v. Westfield Paper Co Ltd [1940] 2 All ER 473.
Fort Shipping Co Ltd v. Pederson & Co (1924) 19 L1.L. Rep. 26.
Gardner v. Trechmann (1884) 15 Q.B.D.
Hamilton v. Mackie, 5 T.L.R. 677 (C.A. 1889)
Impala Warehousing and Logistics (Shanghai) Co. Ltd v. Wanxiang Resources (Singapore) Pte. Ltd [2015] EWHC 25 (Comm)
Limonium Maritime SA v. Mizushima Marinera SA F Supp 2d 1999 WL 46721 (SDNY 1999).
Lowry & Co v. SS Nadir 1965 AMC 1340 (SDNY 1963)
Miramar Maritime Corporation v. Holborn Oil Trading Limited (The Miramar) [1984] AC.
Production Steel Co of Illinois v. SS Francios LD 1968 AMC 2529 (SDNY 1968).
Siboti K/S v. BP France SA [2003] 2 Lloyd's Rep 364.
Skips A/S Nordheim v. Syrian Petroleum Co Ltd (The Varenna) [1984] Q.B. 599.
T. W. Thomas & Co. Ltd v. Portsea S.S. Co. Ltd, A.C. 1 (HL 1912); (The Portsmouth.)
The Dolphina, [2012] 1 Lloyd's Rep, [130].
The Eems Solar [2013] 2 Lloyd's Rep 487.
The Merak, 2 Lloyd’s Rep. 527 (C.A. 1965).
The San Nicholas [1976] 1 Lloyd's Rep. 8.
The Sevonia Team [1983] 2 Lloyd's Rep. 640.