مطالعۀ تطبیقی تکالیف سهام‌داران کنترل‌کننده در قبال سهام‌داران اقلیت در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پردیس گیلان ایران.

چکیده

امروزه شرکت‌های سهامی و مقررات مربوط به آن‌ها بخشی مهمی از قوانین تجاری کشورها را تشکیل می‌دهند. این قلمرو از حقوق شرکت‌ها، حوزه‌ای پویا و درحالِ ‌تحول است که ازجمله آن‌ها می‌توان به تحولات مربوط به مسئولیت سهام‌داران کنترل‌کننده در شرکت‌های سهامی اشاره کرد. در این خصوص چند چالش اساسی وجود دارد: نخست آنکه چگونه با وجود مدیران در شرکت‌های سهامی، مسئولیتی برای سهام‌داران در خصوص اداره ادارۀ شرکت در نظر می‌توان درنظر گرفت و نیز آنکه این مسئولیت بر چه مبانی‌ای مبنایی استوار بوده و قلمرو آن تا چه میزان است. در مقاله‌ی مقالۀ پیشِ‌ رو، به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس و تطبیق آن با حقوق ایران پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم که مسئولیت سهام‌داران کنترل‌کننده مبتنی بر نظام راهبری شرکتی و نظریه نظریۀ منع سوءاستفاده از حق بوده است و. بر این اساس، ایشان آ‌ن‌ها مکلف‌اند تا در اداره‌ی ادارۀ شرکت با حسن‌ نیّت رفتار کرده، به منافع کل شرکت توجه کنند و اطلاعات لازم را در اختیار سهام‌داران اقلیت قرار دهند. در‌ غیر این‌ صورت، و در صورت وجود قدرتِ کنترلِ تصمیمات شرکت و اعمال ناهمسوی این قدرت با منافع شرکت، مسئولیتی مشابهِ مسئولیت مدیران بر ایشان آن‌ها بار خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assignments of controlling shareholders in Managing business firms In Iranian and England law

نویسندگان [English]

  • ahmad usefzadeh 1
  • soroush rostamzad asli 2
  • mahmod saberi 3
1 Assistant Professor in private law, Shahid Madani University of Azerbaijan.
2 PhD student in private law, Shiraz university law faculty.
3 Master in Private Law, Guilan University
چکیده [English]

Today, stock companies and their related regulations constitute an important part of the countries’ commercial laws. This domain of corporate law is a dynamic and changing law among them one can refer to the responsibilities of controller shareholders in stock companies. In this regard, there are several fundamental challenges: First, despite of the directors’ presence in stock companies, how can one consider the responsibility for shareholders in managing the company? and also, what is the basis of this responsibility and how far does its boundaries extend? In the current article, we want to analyze this issue in English law and its comparison with Iran law and therefore, show that the responsibility of controller shareholders is based on corporate governance system and the theory of the prohibition on abuse of right and accordingly, they are required to act in good faith in the company management, to pay attention to the resources of the entire company and to provide the necessary information to the minority shareholders. Otherwise, if there is control power over company’s decisions and the application of this power uncoordinatedly with the interests of the company, the reasonability will be similar to that managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controller Shareholders
  • Company Governance System
  • the Obligation to Good Faith
  • the obligation to Care