قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران بررسی شده است. این قواعد در خصوص تشریفات ورود سرمایه‌گذار، استثنا‌های سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌ها و الزامات مربوط به سرمایه‌گذار خارجی است. پس از بررسی تطبیقی در برخی کشورهای پیشرو در جذب سرمایه‌گذار خارجی و با مطالعۀ مقایسه‌ای با «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»(FIPPA) [1] به ‌این نتیجه رسیده‌ایم که قواعد حاکم بر ورود سرمایه‌گذار خارجی نقش بسیار زیادی در انگیزه و تصمیم سرمایه‌گذار دارد و به‌‌عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندۀ حقوقی در جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد شمرده می‌شود. جایگزین کردن سیستم تأیید و تصدیق به‌وسیلۀ سیستم اعلام و اطلاع، محدود کردن بخش‌های استثنایی از سرمایه‌گذاری خارجی، تعدیل ممنوعیت در تملک اموال غیرمنقول، حذف محدودیت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرایی برای سرمایه‌گذار خارجی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Rules Governing Foreign Direct Investment in Free Trade Zones

نویسندگان [English]

  • goodarz aftekhar jahromi 1
  • Ebrahim Rezvani 2
1 Director in
2 Deputy Support and Finance of Abbaspour Campus
چکیده [English]

The Rules Governing Foreign Direct Investment in Free Trade Zones

Goodarz Eftekhar jahromi
Ebrahim Rezvani

Abstract

This article examines the rules governing Foreign Direct Investment in Iran’s Free Zones.
These rules are pertaining to investor’s entry procedures, exceptions in foreign investment, restrictions and requirements of foreign investment.
The results, found through a comparative study of some leading countries to attract foreign investment and Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA), indicated that the rules governing foreign direct investment play a significant role to stimulate the investor’s incentive and are considered one of the imperative and determinant legal factors to attract foreign investment in free zones.
Solutions to make the Iran’s free zone investment climate more attractive to foreign investors include substitution of approval and confirmation system by informing and notifying one, limitation of exceptional segments from foreign investment, redundancy prohibition of possession or ownership of property, elimination of share ownership limitation and reduction of administrative requirements for the foreign investor.

Key Words: Foreign Investment, Free Zones, Investor’s Entry Procedures, Ownership of Property, Share Ownership, Inves

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Foreign
  • Investmen
  • tFIPPA
1.        آتشی گلستان، مرجان (1388)، شرکت‌های خارجی در حقوق ایران، چ 1، انتشارات بهنامی.
2.       امام، فرهاد (1373)، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، چ 1، تهران: نشر یلدا.
3.       حاتمی، علی و کریمیان، اسماعیل (1393)، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قرارداد سرمایه‌گذاری، چ 1، انتشارات تیسا.
4.       اسدی، مرتضی (1383)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و عوامل مؤثر بر آن، سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران، واحد مطالعات اقتصادی.
5.       رهنورد، فرج‌الله (پاییز و زمستان 1389)، «عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی»، فصلنامۀ فرایند مدیریت و توسعه، ش 74، ص 60-45
6.       موسوی، علیرضا و قائدی، موسی (1385)، «بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران»، ماهنامۀ علمی- آموزشی در زمینۀ مدیریت تدبیر، سال هفدهم، ش 173.
7.       مرکز پژوهش‌های مجلس (1390)، بررسی چالش‌های مناطق آزاد ایران، دفتر مطالعات اقتصادی.
8.      مرکز پژوهش‌های مجلس (1395)، اظهار نظر کارشناسی دربارۀ لایحۀ ایجاد هفت منطقۀ آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقۀ ویژۀ اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی.
9.       نقشۀ راه کلان مناطق آزاد کشور در افق ایران 1404 (1396ش)، مصوب شورای عالی مناطق آزاد کشور.
10.      قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مصوب 1372ش اصلاحی 1387 و 1388ش.
11.      قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) مصوب 1381ش.
12.     مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 19 اردیبهشت 1373.
13.    آیین‌نامۀ ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 4 اردیبهشت 1374
14.    آیین‌نامۀ استملاک اتباع خارجه مصوب 1328ش.
 
 
ب) خارجی
 
Al-Sanie, Abdolrahman Ibrahim (1991), "The Adoption of Marketing Concept in The Operation of Free Trade zone": a Comparative Global Study, PhD Thesis , University of Sheffiled.
Benassy-Quere, Coupet, A.M. and Mayer, T.(2007), "Institutional Determinants of Foreign Direct Investment". The World Economy.
Biglaiser ,Glen, and Karl R. DeRouen.(2006), "Economic Reforms and Inflows of Foreign Direct Investment in Latin America", Latin American Research Review.
Blanton,, Robert, G.,  and Shannon, Lindsey, Blanton.(2010), "Rights, Institutions and FDI": An Empirical  Assessment, Paper Presented at the Annual Meeting American Political Science Association, WashingtonD.C.
Bryan A. Garner (1999), black law dictionary, 7th edition, west publishing company.
Böhmer ,Alexander (29-30 March 2011), "Key lessons from selected economic zones in the MENA region", First Meeting of the Working Group on Investment Zones in Iraq, Amman.
Cole, Matthew A., Robert J.R. Elliott, and Jing Zhang (2009), "Corruption, Governance and FDI Location in China": A Province-Level Analysis. Journal of Development Studies.
Dunning, John H (1988), "The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions." Journal of International Business Studies 19.
France Monetary and Financial Code.
Gwenhamo, Farayi, (2009), "Foreign Direct Investment in ZimbabweThe Role of Institutional Factors", Cape Town University Working Paper, No. 14.
Jensen, Nathan M (2003), "Democratic Governance and Multinational Corporations: Political Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment", Published by: Cambridge University Press onbehalf of the International Organization Foundation. p. 587-616
Kusago, Takayoshi (1998), "Export Processing Zones": A Review in Need of Update, Social Protection Group of World Bank Paper No. 9802.
Nicoletti, G., Golub, S., Hajkova, D., Mirza, D. and Yoo, K.Y.(2003), "Policies and International Integration: In.uences on Trade and Foreign Direct Investment". OECD Economic DepartmentWorking Paper Number 359. Organisation for Economic Co-operation and Development.
OECD (2008), "international investment law, understanding concepts and tracking innovations", a companion volume perspectives.
Saudi Arabia Law of Real Estate Ownership & Investment by Non-Saudis issued by Royal Decree No. M/15
Seid, Sherif, H.(2002), "Global Regulation of Foreign Direct Investment", Ashgate, Aldershot.
Sornarjahan, M., (2010) The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, Cambridge. Third Edition
surya p. (2008) subedi,international investmnent law: reconciling policy and principle, hart publishing.
Staats, Joseph, L.,  and Glen, Biglaiser. (2011), "Foreign Direct Investment in Latin America": The Importance of Judicial Strength and Rule of Law.  International Studies Quarterly.
Tsai, PanRLong. (1994), "Determinants of Foreig  Direct Investmen  an  It  Impact on Economic Growth", Journal of Economic Development.
Turkish New Foreign Direct Investment Law of 2003.