نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموختۀ دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت در خسارت یا امتناع از کاهش خسارت از سوی دولت یا سازمان بین‌المللی زیان‌دیده، در تعیین جبران خسارت مد نظر قرار خواهد گرفت. با اینکه قاعدۀ یادشده به صورت کاملاً مشابه در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است، تمایزهای متعددی در خصوص اجرای آن در این دو حوزه وجود دارد. این تمایزها عمدتاً به این سبب است که سازمان‌ها از دولت‌های دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی تشکیل شده‌اند. همچنین، کارکنان آن‌ها که به‌طور هم‌زمان تبعۀ یک دولت هستند، در برخی از موارد ممکن است تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار گیرند. نگارندگان این نوشتار در تلاش‌اند تا ضمن تبیین جنبه‌های حقوقی «مشارکت زیان‌دیده در خسارت» و شرایط اعمال آن در حقوق مسئولیت بین‌المللی، اجرای آن را در حقوق مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Injured to the Injury in Responsibility International Law

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ghasem Zamani 1
 • Vahid Bazzar 2
1 associate professor, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 P.H.D Student of International Law of Allameh Tabatabae'i University
چکیده [English]

According to the principle of the contribution of the injured to the injury in international responsibility law, the contribution to the injury or refusal of mitigation of injury of injured state or international organization will consider in reparation. Although The rule is quite similar in the law of state responsibility and international organizations, there are several distinctions regarding the implementation of this rule in these two areas. These distinctions are mainly due to the fact that organizations are composed of states with international legal personality. Also, their employees, who are parallelly subjects of a state, may, in some cases, be subject to the diplomatic protection of their state of nationality. This article, while explaining of legal aspects of the principle of the contribution to the injury and conditions of application of that in the area of international responsibility law, tries to examine its implementation in the law of state responsibility and law of international organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the contribution to the injury
 • International Responsibility
 • duty to mitigation
 • state
 • international organization
 1. الف) فارسی

  1. اسماعیل‌آبادی، علیرضا و رضوی، محمدحسن (1386)، «مطالعۀ تطبیقی قاعدۀ رضایت زیاندیده و اقدام (در نظام حقوقی کامنلا و اسلام)»، فصلنامۀ فقه و حقوق، سال 4، ش 15.
  2. بذّار، وحید (1396)، «اولویت اجرای حقوق بشر در نظام حقوق بینالملل با تأکید بر رأی کادی (2008) در دیوان دادگستری اروپا»، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی پلیس، ش 30.
  3. بیگ‌زاده، ابراهیم (1393)، تقریرات درس تحلیل عملکرد بینالمللی دولتها و وقایع بینالمللی روز، مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
  4. بیگ‌زاده، ابراهیم (1389)، حقوق سازمانهای بینالمللی، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
  5. بیگ‌زاده، ابراهیم (1385)، «تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید»، سالنامۀ ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، ش 3.
  6. جنیدی، لعیا (1378)، «تقصیر زیاندیده»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 46.
  7. زمانی، سید قاسم (1396)، تقریرات درس حقوق مسئولیت بین‌المللی، مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  8. زمانی، سید قاسم (1392)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چ 1، تهران: انتشارات شهردانش.
  9. عبداللهی، محسن (1389)، «تبیین و توسعۀ حقوق کارگزاران سازمان‌های بین‌المللی در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجموعۀ مقالات همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعۀ حقوق بین‌الملل، انتشارات انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
  10. کاظمی، محمود (1390)، «اقدام به عنوان یکی از منابع مسئولیت مدنی در حقوق اسلام»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 2، ش 1.
  11. محبی، محسن و آذری، هادی (1395)، «پاسخهایی جدید به سؤالهایی قدیمی: درسهایی از آرای کادی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 74.
  12. محبی، محسن و بذّار، وحید (1397)، «مفهوم استناد به مسئولیت بین‌المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)»، مجلۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 48، ش 1.
  13. ممتاز، جمشید (1388)، تقریرات درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی، مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه تهران.
  14. نقیبی، سید ابوالقاسم و شیروانی، خدیجه (1396)، «بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران»، مجلۀ دانش حقوق مدنی، سال 6، ش 1.

  ب) انگلیسی

  1. Ahlborn, Christiane. (2012), "The Use of Analogies in Drafting the Articles on the Responsibility of International Organizations -An Appraisal of the "Copy-Paste Approach"," International Organizations Law Review, Vol. 9, p. 53-65.
  2. Amerasinghe, C. F. (2013), "An Assessment of the ILC’s Articles on the Responsibility of International Organizations", Responsibility of International Organizations (Essays in Memory of Sir Ian Brownlie)-edited by Maurizio Ragazzi, IDC Publishers and Martinus Nijhoff Publishers, p. 71-78.
  3. Aspremont, Jean D. (2012), "The Articles on the Responsibility of International Organizations Magnifying the Fissures in the Law of International Responsibility", International Organizations Law Review, Vol. 9, p. 15-28.
  4. Boon, Kristen E. (2011), "New Directions in Responsibility: Assessing the ILC’s Draft Articles on the Responsibility of International Organizations", The Yale Journal of International Law Online, Vol. 37, p. 1-10.
  5. Brownlie, Ian. (2015), "International Organizations", International Responsibility Today (Essays in Memory of Oscar Schachter)-edited by Maurizio Ragazzi, Martinus Nijhoff Publishers, p. 355-362.
  6. Dominice, Christian. (2015), "The International Responsibility of the United Nations for Injuries Resulting from Non-Military Enforcement Measures", International Responsibility Today (Essays in Memory of Oscar Schachter)-edited by Maurizio Ragazzi, Martinus Nijhoff Publishers, p. 363-370.
  7. Gal-Or, Noemi and Ryngaert, Cedric. (2012), "From Theory to Practice: Exploring the Relevance of the Draft Articles on the Responsibility of International Organizations (DARIO) - The Responsibility of the WTO and the UN", German Law Journal, Vol. 13, No. 5, p. 511-541.
  8. Mendelson, Maurice. (2015), "The Definition of ‘International Organization’ in the International Law Commission’s Current Project on the Responsibility of International Organizations", International Responsibility Today (Essays in Memory of Oscar Schachter)-edited by Maurizio Ragazzi, Martinus Nijhoff Publishers, p. 371-390.
  9. Nollkaemper, Andre. (2008), "Multi-level Accountability: A Case Study of Accountability in the Aftermath of the Srebrenica Massacre", The Shifting Allocation of Authority in International Law: Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity - Essays in honour of Professor Ruth Lapidoth, edited by Tomer Broude and Yuval Shany, Hart Publishing, p. 345-368.
  10. Pronto, Arnold N. (2013), "Reflections on the Scope of Application of the Articles on the Responsibility of International Organizations", Responsibility of International Organizations (Essays in Memory of Sir Ian Brownlie)-edited by Maurizio Ragazzi, IDC Publishers and Martinus Nijhoff Publishers, p. 147-158.
  11. Proulx, Vincent-Joël. (2013), "An Uneasy Transition? Linkages between the Law of State Responsibility and the Law Governing the Responsibility of International Organizations", Responsibility of International Organizations (Essays in Memory of Sir Ian Brownlie)-edited by Maurizio Ragazzi, IDC Publishers and Martinus Nijhoff Publishers, p. 109-120.
  12. Talmon, Stefan. (2015), "Responsibility of International Organizations: Does the European Community Require Special Treatment?" International Responsibility Today (Essays in Memory of Oscar Schachter)-edited by Maurizio Ragazzi, Martinus Nijhoff Publishers, p. 405-422.
  13. Vaurs-Chaumette, Anne-Laure. (2010), "The International Community as a whole", The Law of International Responsibility-edited by James Crawford, Alain Pellet, and Simon Olleson, Oxford University Press, p. 1023-1028.
  14. Vermeer-Kunzil, Annemarieke. (2014), "Invocation of Responsibility", Principle of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of the State of the Art-edited by Andre Nollkaemper and Ilias Plakokefalos, Cambridge University Press, p. 251-283.