مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ماهیت فعالیت‌های بیمه‌ای با توجه به درگیر بودن با منافع ذی‌نفعان ایجاب می‌کند تا تنظیم و نظارت متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد. به این منظور وجود یک سیستم نظارتی و تنظیم‌گر مؤثر از الزامات اولیۀ این روند شمرده می‌شود. ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیم‌گر در صنعت بیمۀ ایران پدیده‌ای نوین است، مسلماً مطالعۀ سیستم حقوقی سایر کشورها می‌تواند در امر بیمه کمک شایانی باشد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که تجربیات تنظیم و نظارت در صنعت بیمۀ امریکا که یکی از پیشروترین بازارهای بیمۀ دنیا را داراست، چه رهیافت‌هایی برای صنعت بیمۀ کشور که دوران جدیدی را با خصوصی‌سازی و آزادسازی نسبی شروع کرده است، می‌تواند ارائه نماید؟ در ایالات متحدۀ امریکا تنظیم بیمه از طریق ایالت‌ها صورت می‌گیرد و دولت فدرال تنها دارای نقش نظارتی است. در جمهوری اسلامی ایران بیمۀ مرکزی از طریق مجمع عمومی و شورای عالی بیمه، وظیفۀ تنظیم بیمه را برعهده دارد و نظارت نیز از طریق شورای عالی بیمه انجام می‌گیرد .در این مقاله تفاوت نهادها و ابزارهای تنظیم‌گر و نظارتی بیمه در ایالات متحدۀ امریکا با جمهوری اسلامی ایران بررسی شده، رهیافت‌هایی برای صنعت بیمۀ ایران ارائه می‌‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of insuranc regulation and Supervision in the United States and Iran

نویسندگان [English]

 • mehrnoush kayyal 1
 • mahmoud bagheri 2
 • mohammad hussein zarei 3
 • mohammad hashemi 4
1 law ,qazvin islamic azad university , qazvin T iran
2 Associate professor , Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 full professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The nature of insurance activities with regard to engaging with the interests of stakeholders requires that supervision and regulation be tailored to the performance of the insurance industry in the direction of insurance regulation. . For this purpose, the existence of an effective monitoring and regulating system is a prerequisite for this process. Since the regulatory and regulating system in Iran's insurance industry is considered a new one Certainly, studying the legal system of other countries can be of great help in insurance. In the United States, state insurance is provided, and the federal government has only a supervisory role. In the Islamic Republic of Iran, Central Insurance Agency of Iran through the General Assembly and the Supreme Insurance Board is responsible for regulating insurance and supervision is also carried out through the Supreme Insurance Board. In this paper, the differences between supervisory and regulating instruments in the United States of America with the Islamic Republic of Iran are examined and approaches are being proposed for the Iranian insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Supervision insurance and regulation insurance"
 • " institution supervision and regulation In the United States of America"
 • " institution supervision and regulation in the Islamic Republic of Iran"
 1. هادی‌فر، داود (1389)، نهاد‌های حقوقی تنظیم مقررات، ساختار و سازوکار اجرایی، چ 1، تهران: نشر عترت نو.
 2. . انصاری، احمدرضا؛ بهار، آزاده؛ نوید، فرشته (1392)، «بررسی ابزارهای نظارت مالی در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: کشور امریکا )»، بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه.
 3. جهان‌بین، سید عباد‌الله و زارعی، محمدحسین (1393)، «نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمۀ کشور با نگاهی به استانداردهای (   (IAIS»، پژوهش‌نامۀ بیمه، ش 116.
 4. حجاریان کاشانی، مسعود (1387)، «نقش بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فراسویتصدیحاکمیت»، مجموعۀ مقالات پانزدهمین همایش ملی بیمه و توسعه.
 5. حسن‌زاده، علی و کاظم‌نژاد ،مهدی (1387)، «مروری بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایۀ ایران و برخی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته»، فصلنامۀ صنعت بیمه، سال بیست و سوم.
 6. رهبر، نوید (1396)، «حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ 8 ، ش 1.
 7. صفری، امیر (1390)، «مطالعه و طراحی سیستم نظارت مالی بر مؤسسات ایرانی با استفاده از تجربۀ سایر کشورها»، گزارش موردی پژوهشکدۀ بیمه.
 8. مصطفی‌پور، منوچهر (1395)، «بررسیساختارمقررات‌گذاریونظارتبربازارهایمالیوارائۀپیشنهاداتبرایایران»، تهران: دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و اقتصادی.
 9. محمود صالحی، جانعلی (1379)، «حقوق نظارت و دیده‌بانی در بیمه»، فصلنامۀ صنعت بیمه، سال پانزدهم، ش 58.
 10. هداوند، مهدی (1386)، «درآمدی بر مقررات‌گذاری اقتصادی»، مجلس و راهبرد، ش 56.
 11. یاوری‌، اسدالله (1393)، «در‌آمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش 2.

- قوانین

 1. قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350ش
 2. قانون بیمه مصوب 1316ش
 3. آئین‌نامۀ شمارۀ 69 مصوب شورای عالی بیمه مورخ 26 بهمن 1390
 4. آئین‌نامۀ شمارۀ 55 نحوۀ نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمۀ مستقیم مورخ 25 اردیبهشت 1386

ب) خارجی

 

- Books & Articles

 1. Kirman, Alan (2010), The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory CESifo, Economic Studies, USA, Oxford University Press
 2. m.liedtke, patrick and monkiewicz jan ( 2011), the future of insurance regulation and supervision  ,first published , uk ,palgrave macmillan
 3. M. holmes ,Eric & Alan Appleman ,john (2008), "insurance law and practice",sanfrancisco, LEXIS nexis Law Publishing
 4. A. Cooke John & D. Skipper, Harold (2008), "An Evaluation of the US Insurance Regulationin a Competitive World Insurance Market 3",  presented at AEI Conference, p. 189-220
  1. Brown ,Elizabeth., Pluribus Unum E (2005), "Out of Many, One: Why the United StatesNeeds a Single Financial Services Agency", University of MIAMIbusiness  law.review,vol 14, p. 1-101
  2. Harold ,Demsetz (1968). "Why Regulate Utilities?", Journal of Law andEconomics, Vol. 11, No. 1.p. 55-65
   1. Randall, Susan (1999), "Insurance Regulation in the United States: Regulatory Federalismand the National Association of Insuranc Commissioners", Florida State University Law Review 26. p. 625-699

- Cases

 1. Paul v. Virginia, 75 U.S. 169 (1868).
 2. United States v. S.-E. Underwriters Ass’n, 322 U.S. 533, 552–53 (1944).

- Sites

 1. http://www.justice .gov/agencies/index-list.html/last visited /2017/11/14
 2. athttp://www.naic.org/documents/committees_e_us_solvency_framework.pdf visited 2017/8/14/last
 3. www.naic.org/Releases/2017_docs _licensing_assessment report/last visited Dec18, 2017
 4. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/10/last visited oct 26 /2018

- LAWS AND REGULATIONS

 1. NY INS. LAW § 1101(a)(1) (Consol. 2008).
 2. Ch. 20, § 1, 59 Stat. 33 (1945) (current version at 15 U.S.C. §1011 (2004 )
 3. Pub. L. No. 106-102, § 1, 113 Stat. 1338 (1999) Ch. 89, 48 Stat. 162 (1933)
 4. McCarran-Ferguson Act,Ch. 20, § 1, 59 Stat. 33 (1945) (current version at 15 U.S.C. §1011 (2004(.
 5. Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), 106-102, § 1, 113 Stat. 1338 (1999)
  1. Glass-Steagall Ch. 89, 48 Stat. 162 (1933)
  2. Dodd –frank wall street reform and consumer protection act, pub.l 111-203, H.R.4173
  3. the patient protection  and affordable  care act  Obama care 23 march 2010

- Other resourses

 1. NAT’L ASS’N OF INS. COMM’RS, 2002 INSURANCE DEPARTMENT RESOURCESREPORT 52 (2003).
 2. NAT’L ASS’N OF INS. COMM’RS, PRODUCER LICENSING ASSESSMENT AGGREGATEREPORT OF FINDINGS 2 (2008)
 3. National Association of Insurance Commissioners, 2009, “Annual Report 2009
 4. statement of Richard J. Hillman, Director, Financial Markets and Community Investment, General Accounting Office Hillman Testimony
 5. SHEILA BAIR, UNIV. OF MASS. ISENBERG SCH. OF MGMT., CONSUMER RAMIFICATIONS
 6. Klein, Robert w, Eling, Martin, (2009)." Insurance Regulation in theUnitedStates and the European UnionA Comparison " , Independent Policy Reports
 7. Grace, M. F., Klein, R. W.,( 2008), „Insurance regulation: The need for policy reform“, American
 8. Paulson, H. M., Steel, R. K., Nason, D. G., (2008), “The department of the treasury blueprint for amodernized financial regulatory structure”, The Department of the Treasury.