مطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق اسلامی و خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیراز

چکیده

نظریۀ «قرارداد جانبی» که به‌موجب آن برای نقض اظهارات پیش‌قراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته می‌شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و در‌عین‌حال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به‌منظور بستن قرارداد اصلی انجام می‌شود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد اصلی را تضمین می‌کند. ذی‌نفع اظهارات پیش‌قراردادی، یکی از دو طرف قرارداد اصلی یا شخص ثالث است که متعهدلهِ قرارداد جانبی واقع‌ می‌شود. با شناسایی قراردادی با عنوان قرارداد جانبی، اگر او زیان ببیند از جبران خسارت مستقلی برخوردار می‌شود. در حقوق ایران قرارداد جانبی تحت چنین عنوانی شناخته‌شده نیست، اما نهادهای مشابهی وجود دارد که با آن قابل قیاس است. نتیجۀ پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچ‌گونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد جانبی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Collateral Contract in English & Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Habib Talebahmadi 1
  • Mohadese Eftetahi 2
1 Assistant Professor, Deptartment of Islamic and Private Law of Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D Student of Private Law of Shiraz University Shiraz, Iran
چکیده [English]

A collateral contract is contract which co-exists side by side with the main contract, connected with it and at the same time independent. For example, a collateral contract is formed when one party pays the other party a certain sum for entry into another contract. Thus, the two contracts are connected and it may be enforced even though it forms no constructive part of the main contract. A collateral contract may be between one of the main contract’s parties or a third party, it can usually be epitomized as follows: a collateral contract is one that induces a person to enter into a separate "primary" contract. It can thus provide a remedy for pre-contractual statements.  For example, if A agrees to buy goods from B that will, accordingly, be manufactured by C, and does so on the strength of C's assurance as to the high quality of the goods, A and C may be held to have made a collateral contract consisting of C's promise of quality given in consideration of C's promise to enter into the main contract with B. Collateral contracts here is a way of evading the privacy of contract doctrine, which provides that a contract cannot impose obligations or confer rights on a non-contracting party. The promisor must have expressly or impliedly requested about the main contract and his promissory statement must have intended to induce the entry of the other party into the main contract. Collateral contracts are also Known as an exception to the “Parol Evidence Rule” The rule also prevents parties who have reduced their agreement to a final written document from later introducing other evidence, such as the content of oral discussions from earlier in the negotiation process, as evidence of a different intent as to the terms of the contract. This type of contract is usually made before or simultaneously with the main contract.
A collateral contract is often made because 1)Its terms conflict with those of the main contract and the evidence rules take precedence and thereby allow oral statements to be enforced as collateral contracts, 2)The main contract is wrongly drawn and has been written incorrectly .or 3)There is a difference in the contracting parties, needing to involve a third party. In order to recognize an agreement to be collateral, the Restatement requires a different subject matter. An essential ingredient required to establish the collateral contract is that the statement made by the promisor must be of a promissory nature, not a mere representation, and there must be reliance by the party alleging the existence of the contract.
 Consideration in Collateral contract is mostly entering into main contract and the act of entering into the main contract provides consideration for the Collateral contract. A collateral agreement will not be found if the court considers that the written contract was intended to embody the entire agreement between the parties. It is controversial whether courts should enforce a collateral agreement inconsistent with the terms of the main agreement and of which the effect would be to contradict the terms of a principal written agreement or not.
In Iranian law the concept of Collateral contract is not known but there is no obstacle to accept it. By it contractual compensation is provided for plaintiff and the courts may at any time determine the independence of terms or representation based on the parties' intent and identify the collateral contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-contractual statements
  • Main contract
  • Collateral contract
  • Implied contract
1. فارسی
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1369)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
2. خادمی مجومرد، علی؛ غفوری، اکبر؛ شایق، علیرضا (1393)، «مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس»، ماهنامۀ کانون، ش 136و 137.
3. رییسی، مریم و ساعدی، بهزاد (1392)، «استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی آزاد، دورۀ 6، ش 19.
4. ساورائی، پرویز و پیرمرادی، علی (1392)، «شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی تعریف و ماهیت حقوقی آن»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 70.
5. شهیدی، مهدی (1386)، شروط ضمن عقد، چ 1، تهران: مجد.
6. صفری، محسن و پاک‌طینت، حسن (1389)، «مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوت‌ها و کارکردها»، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، ش 4.
7. طالب احمدی، حبیب (1389)، «قهری یا قراردادی بودن مسئولیت مدنی ناشی از ضمان درک»، مجلۀ مطالعات حقوقی، دورۀ 2، ش 1.
8. طالب احمدی، حبیب (1392)، مسئولیت پیش‌قراردادی، چ 1، تهران: نشر میزان.
9. کاتوزیان، ناصر (1383)، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چ 4، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
10. کاتوزیان، ناصر (1398)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چ 2، تهران: گنج دانش.
11. محقق داماد، مصطفی (1390)، نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چ 2، تهران: مرکز نشر علوم انسانی.
12. محقق داماد، مصطفی و ساعت‌چی، علی (1396)، «ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 8، ش 2.
13. محقق داماد، مصطفی و امامی‌پور، محمد (1388)، «واگذاری حقوق ناشی از قرارداد»، نامۀ مفید، دورۀ 20، ش 73.
14. محقق داماد، مصطفی و صادقی، محمود (1379)، «مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه»، نشریۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 4، ش 4.
15. محمدی، سام (1388)، «ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث»، فصلنامۀ حقوق، دورۀ 39، ش 1.
16. مولایی، یوسف و یوسفی، حسین (1395)، «مطالعۀ تعهدات پیمانکار در قراردادهای ساختمانی در برابر دست‌اندرکاران»، مجلۀ کانون وکلای دادگستری، ش 42.
17. نیکبخت، حمیدرضا (1376)، «استقلال شرط داوری»، تحقیقات حقوقی، دورۀ 1، ش 122.
 
2. خارجی
18. Atiyah, Patrick Selim (1995), An Introduction to the Law of Contract, Fifth edition, Oxford: Clarendon.
19. Barrett, Kevin (2009), Defective construction work: and the project team, Hoboken: John Wiley & Sons.
20. Blum, Brian A (2007), Contracts:examples & explanations, Aspen Publishers Online.
21. Boundy, Charles (2016), Business contracts handbook, Boca Raton: CRC Press.
22. Chen-Wishart, Mindy (2012), Contract law, London: Oxford University Press.
23. Clarke, Gay R (1989), "Product Liability Actions in Australia: Is the Collateral Contract Remedy an Option", Queensland U. Tech. LJ., No. 5, p. 111-123.
24. Corrin, Jennifer (2001), South Pacific Contract Law. Singapore: Cavendish.
25. David E (1967),"The Scope of the Contract, Affirmations and Promises Made in the Course of Contract Negotiations", ALJ, No. 41: 275, p. 227-252.
26. Dawson, Francis. (1981), "Parol Evidence, Misrepresentation and Collateral Contracts", McGill LJ, No. 27, p. 403-423.
27. Fisher, Michael, Desmond G. Greenwood (2011), Contract Law in Hong Kong, Hong kong: Hong Kong University Press.
28. Furmston, Michael Philip, Geoffrey Chevalier Cheshire, Cecil Herbert Stuart Fifoot (2012), Cheshire, Fifoot and Furmston's law of contract, Oxford: Oxford university press
29. Gillies, Peter (1988), Concise contract law, Sydney: Federation Press.
30. McKendrick, Ewan (1997), Privity. In: Contract Law, Macmillan Law Masters, London: Palgrave.
31. Richards, Paul (2006), Law of contract, ninth edition, London: Pearson Education limited.
32. Rose, Adam, David Leibowitz (2017), Getting Out of a Contract-A Practical Guide for Business, Abingdom: Routledge.
33. Russell, Carron Ann (2012), Opinion Writing in Contract Law, Abingdom: Routledge.
34. Stone, Richard, James Devenney (2015), The modern law of contract, Abingdom: Routledge.
35. Sweet, Justin (1967), "Contract Making and Parol Evidence Diagnosis and Treatment of a Sick Rule",  Cornell L. Rev, Volume 53, Issue 6, p. 1036-1067.
36.Taylor, Damian, Richard Taylor (2017), Contract Law Directions, London: Oxford university press.
37. Weddebburn, K.W (1959), "Collateral Contracts", The Cambridge Law Journal, volume 17, Issue 1, p. 58-85.
38. Wright, David (2016), Using Commercial Contracts: A Practical Guide for Engineers and Project Managers, Hoboken: Wiley & Sons.
39. Yip, Man, Yihan Goh (2012), "Liability for work done where contract is denied: contractual and restitutionary approaches", Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, No. 2, p. 289-316.