احاله دادرسی کیفری میان کشورها ؛ بازشناسی مفهوم و چالش های عملی آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 قوه قضاییه

2 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مباحث مهم در حقوق جزای بین الملل، تعیین قلمرو مکانی برای اجرای صلاحیت رسیدگی محاکم است. در این راستا، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، تمامی جرایم ارتکاب یافته در محدوده قلمرو سرزمینی یک کشور، قابل تعقیب و محاکمه در همان کشور می باشد. از سویی دیگر در مواردی پیش می آید که مرتکب جرمی، تبعه کشور دیگری می باشد یا ادله وقوع جرم در کشور دیگر موجود است و چنانچه رسیدگی و محاکمه در این کشور ها صورت پذیرد، با مقتضیات انصاف و عدالت، حفظ ادله موجود، جلوگیری از اطاله دادرسی و ... بسیار نزدیک تر است. بر اساس یکی از جلوه های همکاری های حقوقی قضایی میان دولت ها، در انتقال یا احاله دادرسی در امور کیفری، کشوری که بالذات دارای صلاحیت رسیدگی به جرمی می باشد، می تواند رسیدگی به آن جرم را به کشوری دیگر کشور دیگری بر اساس اصول و موازین خاصی، احاله دهد. حال سوالی که در متون و پژوهش های حقوقی کمتر بدان پرداخته شده، این است که احاله دادرسی کیفری بین کشورها، اصولا چه مفهومی دارد؟ تفاوت آن با نهادهایی همچون انتقال محکومین یا استرداد مجرمین در چیست و در نهایت جایگاه عملی این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و چالش های عملی آن کدام اند؟
بر این اساس، در این پژوهش ابتدا به بررسی مفهوم این نهاد و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت، سپس به بررسی جایگاه عملی این نهاد و چالش های آن در نظام حقوقی قضایی کشورمان می پردازیم و در نهایت تدابیری برای بهبود جایگاه این اقدام مفید در نظام عدالت کیفری ایران و رفع چالش های عملی موجود ارائه خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Referral of criminal proceedings between countries; Recognizing the concept and its practical challenges in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • razieh bakhtiar nasrabadi 1
  • Mohammad Ali Ardebili 2
2 Professor of Criminal Law at University of Shahid Beheshty
چکیده [English]

One of the most important issues in international criminal law is determining the jurisdiction of the courts to exercise jurisdiction. In this regard, according to the principle of territorial jurisdiction, all crimes committed within the territory of a country can be prosecuted and tried in the same country. On the other hand, it occurs in cases where the perpetrator is a citizen of another country or the evidence of the crime exists in another country, and if the trial takes place in these countries, with the requirements of fairness and justice, preserving the existing evidence, preventing Procrastination and ... is much closer. According to one of the manifestations of legal cooperation between states, in the transfer or referral of criminal proceedings, a country that has the inherent jurisdiction to try a crime may transfer that crime to another country on the basis of the principles and Certain criteria, refer. Now, the question that has been less addressed in legal texts and researches is what is the meaning of transferring criminal proceedings between countries? What is the difference between it and institutions such as the transfer of convicts or extradition of criminals, and finally, what is the practical position of this institution in our country's legal system and its practical challenges?
Accordingly, in this study, we will first examine the concept of this institution and recognize it from similar concepts, then we will examine the practical position of this institution and its challenges in the judicial system of our country, and finally measures to improve the status of this useful action. We will present in the Iranian criminal justice system and the solution of existing practical challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Transfer of proceedings"
  • criminal proceedings"
  • sovereignty of states"
  • , "
  • territorial jurisdiction"
  • ,"
  • passive cooperation"