دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 397-718