تأثیر دو نظام حقوقی سیویل‏ لا و کامن ‏لا در شکل‏ گیری و تحول دو سیستم متفاوت «سردفتری لاتین» و «سردفتری عمومی»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش ‏آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

تفاوت میان دو نظام حقوقی سیویل ‏لا و کامن‏ لا منجر به شکل‏ گیری دو سیستم متفاوت سردفتری شده است که در نظام حقوقی سیویل‏ لا با عنوان «سیستم سردفتری لاتین» و در نظام حقوقی کامن ‏لا با عنوان «سیستم سردفتری عمومی» از آن نام برده می‏ شود. مطالعات نشان می‏ دهد با آنکه ریشۀ تاریخی هر دو سیستم سردفتری مشترک است، اما این نهاد در دو نظام حقوقی یادشده، مسیر متفاوتی از توسعه را پیموده است، به‏ گونه ‏ای که سیستم سردفتری لاتین در تحقق «نظم حقوقی» جامعه بسیار تأثیر‏گذار بوده، اما سیستم سردفتری عمومی توسعۀ چشمگیری به لحاظ حقوقی نداشته است؛ امری که سبب این پرسش می‏ شود که چه تفاوت و شباهت‏ هایی میان این دو سیستم سردفتری وجود دارد و به چه علت نهاد سردفتری در نظام حقوقی سیویل‏ لا بر‏خلاف نظام حقوقی کامن‏لا از اهمیت حقوقی بیشتری برخوردار است و به نهادی تأثیر‏گذار در نظم حقوقی جامعه تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی مبانی متفاوت حقوقی و اقتصادی مؤثر در تحول دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی در دو خانوادۀ حقوقی کامن‏ لا و سیویل ‏لا، ماهیت حقوقی نهاد سردفتری، اصول حاکم و قابلیت ‏های اسناد سردفتری در این دو سیستم سردفتری، به این نتیجه دست یافته است که سیستم سردفتری لاتین در برتری کامل نسبت به سیستم سردفتری عمومی قرار دارد و نهاد سردفتری بخشی از نظام حقوقی سیویل ‏لا است که در نظام حقوقی کامن‏لا نفوذ یافته و با محیط کامن‏ لا در تضاد است؛ به همین علت شاهد رشد آن در نظام حقوقی یادشده به‏ مانند نظام حقوقی سیویل ‏لا نیستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Civil Law and Common Law Families on the Formation and Evolution of “Latin Notary” And “Notary Public” Systems

نویسندگان [English]

 • Nasrin Tabatabai Hesari 1
 • Elahe Soleiman Abadi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law &Political Science, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Master graduate in Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The difference between the two legal systems of Civil Law and Common Law has led to the formation of two different notary systems, which in the legal system of Civil Law is referred to as the “Latin notary system” and in the legal system of common law as the “Notary public system”. despite the common historical roots of both notary systems, Studies show that the institution in these two legal systems, has followed a different path of development so that the Latin notary system is very effective in achieving the legal order of society But the notary public system has not developed significantly legally, Which raises the question of what are the differences and similarities between the two notary systems And why is the notary institution more important in the civil law system than the common law system and has become an influential institution in the legal order of society? The present study using a descriptive-analytical method and a comparative approach, while examining the different legal and economic basics affecting the evolution of Latin and public notary systems in two legal families of common law and civil law, the legal nature of the notary institution, governing principles, and capabilities of notarial documents,  it has been concluded that the Latin notary system is in superiority to the notary public system completely And the notary is a part of the civil law system that has infiltrated the common law system and is in conflict with the common law environment, Therefore, we do not see its growth in this legal system like the civil law system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principle of Written Evidence
 • Principle of Oral Evidence
 • Law of Deeds Registration
 • Notary
 • Nature of Notary
 • Registration system
 1. الف) فارسی

  1. بازیاری سروستانی، غلامعلی (1381). «تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در انگلستان (بخش اول)»، ماهنامۀ کانون سردفتران، ش 33.
  2. داوید ،رنه (1364). نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمۀ حسین صفایی، محمد آشوری و عزت‏الله عراقی، چ 3، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  3. سیدی آرانی، سید عباس (1392). «رسالت دفتر اسناد رسمی»، ماهنامۀ کانون سردفتران، ش 143، تابستان.
  4. طباطبائی حصاری، نسرین (1398). «حق دسترسی به اطلاعات در سیستم ثبت مالکیت صنعتی ایران»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی ،ش 3، پاییز.
  5. طباطبایی، نسرین (1396). «نقش ثبت در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‏های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، ش 2، تابستان.
  6. کاپلتی، مورو و جی.گارث، برایان (1398). آیین دادرسی مدنی، برگردان و پژوهش حسن محسنی، ج 1، چ 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  7. کاتوزیان، ناصر (1395). اثبات و دلیل اثبات، ج 1، چ 9، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  8. کریمی، عباس و سپاهی، امیر (1392). «مطالعۀ تطبیقی نحوۀ انتصاب سردفتران اسناد رسمی»، حقوق تطبیقی، ش 2، پاییز و زمستان.
  9. کرد علیوند، روح‏الدین (1380). «نهاد سردفتری در چشم‏انداز بین‏المللی؛ بررسی کشور فرانسه»، کانون سردفتران، ش 29، زمستان.

   

  ب) خارجی

  1. Andresen,ene (2009). “state task of the public office of notary” ,juridical int'l, no. 157.
  2. Arrunda,bnito (1996). “the economics of notaries”,European gournal of law and economic , no. 1,autumn.
  3. Brown,Neville (1953). “the office of the notary in france”,the international and comparative law quarterly, no.1,summer.
  4. Byamugisha,frank (1999). “How land registration affects financial development and economic growth in Thailand”,world bank publication.
  5. Cox,noel (2000). “the notary public-the third arm of the legal profession”,New Zealand business law quarterly, no. 6,autumn.
  6. Closen,Michael (1992). “notaries public from the time of the roman empire to the united states today”,NDLRev.
  7. Dante,Figueroa (2009). “the evolving role of the latin American notary public”, ILSPLaw journal ,Washington college of law ,no. 3.
  8. Elisabet,elisabet (2013). “the implementation of the latin style notary in comparison to the anglo saxon notaries public profession”, phd thesis,dissuniversitas internasional Batam.
  9. G.Hall.eamonn (2015). “the common law and civil law notary in the European union:A shared heritage and in fluential future”,institute of notarial studies ,no. 2, spring.
  10. Jingryd,ola (2012). “impartial legal counsel in real estate conveyances:the Swedish broker and the latin notary”,Phd thesis, Royal institute of technology (KTH).
  11. Kuijpers,Nicole (2005). “liberalization of the dutch notary profession”, CPB Netherlands Burea for economic policy analysis, no. 93, autumn.
  12. Le slie G.smith (2006). “The role of the notary in secure electronic commerce”, A thesis submitted in accordance with the regulation for the degree of master of information technology.
  13. .Malavet,pedro (1996). “the latin notary ,A historical and comparative model”,Hastings Int’1 & comp ,winter.
  14. Nahuis,Richard,noailly,joelle (2005). “competition and quality in the notary profession”, CPB Netherlands Bureau for economics policy analysis, no. 94.
  15. Nicholas,Karambela (2005). “Civil law notary an office whose time has come in the U.S?” the Washington lawyer, vol. 19, no. 7,winter.
  16. Piombio,Alfred (1997). Notary public hand book-principles-practices & cases, 13ed, New York: pough keepsie.
  17. Ready,nigel.p (1992). Brooke's notary,11ed,London:sweet & Maxwell.
  18. Reimann,mathia. (2009). “the notary in American legal history :the fall and rise of the civil law tradition”,Handbuchzurgeschichte des notariats der europais chen traditionen,summer.
  19. Rongxin,Zeng (2013). “Review of American Notary system-New Developments,challenges and its coping Strategy”, Journal of politics and law, no. 4, autumn.
  20. Santiago,faisal (2017). “implementation of the role of notary through capital market in the era of Asean economic community”,IJCIET, no. 8.
  21. Shaw,Gisela. (2000). “notaries in England and wales :modernizing a profession frozen in time”, international journal of the legal profession, no. 2, winter.
  22. Starck,B. & Roland,H.Boyer,L. (1988). Introduction au droit ,5Th Ed., Paris: Lite.
  23. Sisman ,wandhi (2019). “Repositioning the notary code of Ethics as a fair legal instrument”, journal of Humanities and social science, no. 2.
  24. Tavares,Antonio (2011). “privatization, regulation and market structures:an empirical analysis of the reform of the Portuguese notary system” ,in public management research conference.
  25. Vanzyl,C.H (1909).“ Notaries :their origin and office”, s.african Lj.
  26. .Van den Bergh, R. & Montangie,Y.(2006). “Theory and Evidence on the Regulation of the Latin notary Profession”, Erasmus competition & Regulation institute report, 604, 626.
  27. Vanden bergh,royer (2006). “competition in professional services markets:are latin notaries different?”,journal of competition law and economics, no. 2, spring.