بررسی مشروعیت بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اعتبار مقررات آن از دیدگاه اسناد بین‌المللی و رویۀ دولت ها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد همدان، همدان، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مشروعیت بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظام حقوق بین‌الملل و اعتبار مصوبات آن از منظر رویۀ دولت‌ها و اسناد بین‌المللی همواره با نگاه تردیدآمیز بعضی از صاحب‌نظران روبرو بوده است. به زعم اینان مصوبات و توصیه‌های گروه ویژه هنوز در قالب حقوق نرم بوده، نمی‌توان آنها را از منظر الزام‌آور بودن معتبر تلقی نمود. به‌نظر می‌رسد تبلور عینی باور جامعۀ بین‌المللی نسبت به اسناد بین‌المللی حاکی از ارادۀ حقوقی‌ای است که در تشکیل این نهاد دخیل بوده، بر مشروعیت بین‌المللی و اعتبار مصوبات آن صحه می‌گذارد. نویسندگان با توجه به پیوستن قابل توجه و گستردۀ کشورها به گروه ویژه و با استناد به اسناد بین‌المللی در پی اثبات این فرضیه‌اند که گروه ویژه در چارچوب حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق بین‌الملل عرفی، اسناد بین‌المللی و رویۀ دولت‌ها دارای مشروعیت بین‌المللی و مصوبات آن از وصف الزام‌آور و اعتبار قانونی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International legitimacy of the FATF and the validity of its ratifications from the perspective of international Instruments & State practice

نویسندگان [English]

 • Habibollah Habibi 1
 • Shahram Zarneshan 2
1 Ph.D. in International Law, Azad University of Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

International legitimacy of the FATF and the validity of its codification in international system from the point of view of international custom and documents have always been questioned by some scholars with skepticism. They believe that the FATF recommendations and Codification are still in the form of soft law and cannot be validated and considered binding. It is appearing that the subjective perspective of the international community's belief in international documents indicates a legal will which has been an influence element in formation of FATF and its international legitimacy and the validity of its approvals.The authors, by attention to the joining majorityof countries to FATF, seek to prove this hypothesis that The FATF in the light of international law, customary international law, international documents and State practice caring international legitimacy, and its Ratifications legally are binding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • international community
 • Collective Security
 • common interest FATFrecommendations
 • international custom
 1. الف) فارسی

  - کتاب­ها

  1. خانی، محمدحسن (1389). پیشینه و نقش سازمانهای بین‌المللی در نظام بین‌الملل، چ 1، تهران: دانشگاه امام صادق.
  2. ذاکریان، مهدی (1394). سازمان ملل متحد و امنیت جهانی، چ 1، تهران: خرسندی
  3. زرنشان، شهرام (1392). شکل­گیری و شناسایی حقوق بین­الملل عرفی، چ 1، تهران: گنج دانش.
  4. سادات میدانی، حسین (1384). صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، چ 1، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  5. سیف­زاده، سید حسین (1385). اصول روابط بین‌الملل، چ 1، تهران: نشر سفیر.
  6. شیاتزری، کیتی و کریانگ، ساک(1383). حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چ 1، تهران: سمت
  7. عالم، عبدالرحمن (1390 ). بنیادهای علم سیاست، چ 1، تهران: نشر نی.
  8. قائم­مقام فراهانی، سید عبدالمجید (1386). حقوق بین‌الملل سازمانهای بین‌المللی، ،چ 4، تهران: دادگستر.
  9. موثقی،حسن (1389). حقوق بین­الملل- میان حاکمیت اراده و قانون، چ 1، تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

   

  - مقالات

  1. امینی، ‌واحد (1391). «دگرگونی تروریسم در دوران جهانی‌شدن و اثر آن بر روابط شمال به جنوب»، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش 289.
  2. خبیری، کابک و دربندی، مارال (1390). «حقوق بین‌المللی و مسئلۀ تروریسم»، فصلنامۀ علمی- پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، ش 17- 16.
  3. زرنشان، شهرام و شجاعی نصرآبادی، محمد (1396). «ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ»، آموزه‌های حقوق کیفری، ش 14.
  4. زمانی، قاسم (1375). «حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیۀ نیکاراگوئه»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش20.
  5. زمانی، قاسم و حسینی اکبرنژاد، هاله (1394). «جامعۀ بین‌المللی و عدالت کیفری جهانی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 54، ش 3.
  6. ساعد، نادر (1379). «مقدمه‌ای بر معاهدۀ منع آزمایش‌های هسته‌ای»، مجلۀ سیاست دفاعی، ش30- 29.
  7. شریفی طرازکوهی، حسین (1385). «هنجارهای حقوق بشری و پردازش حقوق بین‌المللی»، مجلۀ پژوهش حقوقی، ش 7.
  8. شمسایی، محمد (1397). «سازمان تجارت جهانی و نظم حقوقی بین‌المللی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق، ش 37.
  9. شمس ناتری، محمدابراهیم و اسلامی، داود (1390). «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ 2، ش 4 و 5.
  10. شیروی، عبدالحسین (1394). «حقوق نرم» مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، ش 1.
  11. عابدیان، میرحسین و احمدی، منا (1391). «مفهوم حقوق نَرم و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 60.
  12. عالی‌پور، حسن (1395). «اهمیت روابط با گروه ویژه اقدام مالی در پسابرجام»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، ش 1.
  13. عباسی، اصغر (1386). «معرفی گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی»، پژوهشنامۀ حقوق و علوم سیاسی،ش 5.
  14. علیزاده، مسعود و رحمانی، ابراهیم (1395). «ضرورت درک تحول مفهوم جامعۀ بین‌المللی در حقوق و روابط بین‌الملل، جستارهای سیاسی معاصر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال هفتم، ش 4.
  15. مافی، همایون و بذار، وحید (1395). «نظریة سلسله‌مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویة قضایی بین‌المللی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، ش 4.

   

  ب) خارجی

  - Books

  1. Bassiouni (1996). International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, vol. 59 Law & Contemporary Problems, No. 4
  2. Henkin, Louis (1986). International Law: Politics,Values and Functions,General Course on Public International Law, RCADI vol. 216
  3. Scott, W. R. (2008). Institutions and Organizations:Ideas and Interests,3rd ed. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
  4. The World Bank Work Book (2009). Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide, World Bank published.

   

  - Articls

  1. Deplano, Rossana. (2013).“Fragmentation and Constitutionalisation of International Law: A Theoretical Inquiry”, European Journal of Legal Studies,vol. 6,No. 1, pp. 67-89
  2. Gioia, Dennis A.,and Kumar Chittipeddi. (1991). “Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation”, Strategic Management Journal, vol. 12, no. 6, penncilvania state university, pp.433-448
  3. Joshua Meltzer (2005)” .State Sovereignty and The Legitimacy of The WTO“, U. Pa. J. Int'l Economic .Law. vol. 26, pp. 693-733
  4. Moisés Naím (2009). Minilateralism: ”The Magic Number to Get Real International Action“, Foreign Policy,pp. 3-4, .Available at:

  https://www.researchgate.net/publication

  1. Santana ,Adele ( 2012). ”Three elements of stakeholder legitimacy“, Journal of Business Ethics, pp. 257–265
  2. Steven Reinhold )2014). “Good faith in international law“, UCL Journal of Law and Jurisprudence, pp. 40-63, 2014

   

  - Thesis

  1. Ellis, D.C (2005). ”Defending the international Interest, a Dissertation presented for the degree of doctor of philosophy” ,University of Florida. Encyclopedia of public international law.

   

  - Document

  1. FATF Mandate (2012-2020).Washington, DC , 2012.www.fatf-gafi.org. 20/10/97

   

  - Website

  1. fatf-gafi.org.Acssesd on 25/07/2020