امکان‌سنجی اجرای سیاست قانونی‌سازی مواد مخدر در نظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزای عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

هرچند قانونی‌سازی مواد مخدر اغلب تحت تأثیر دیدگاه «جرم‌انگاری» در حاشیه قرار گرفت، ولی در سال‌های اخیر در سیاست کیفری برخی کشورها، مانند کانادا، اروگوئه و بعضی ایالت‌های امریکا، مادۀ مخدر کانابیس به‌مثابه رویکرد اصلی جایگزین شده است. در نظام عدالت کیفری ایران نیز به‌رغم آنکه همواره بر رویکرد جرم‌انگاری در حل مشکل مواد تأکید شده است، ولی نتایج پژوهش‌ها هیچ‌گاه از اثربخشی آن حمایت نکردند. با توجه به تحولات اخیر، این پرسش طرح می‌شود که آیا در نظام عدالت کیفری ایران نیز امکان اجرای سیاست قانونی‌سازی در مورد کانابیس وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسشِ پژوهش تلاش کردیم تا با اتکا بر تلفیقی از روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ تطبیقی جریان‌های مؤثر بر قانونی‌سازی کانابیس در ایالات متحدۀ امریکا، به جمع‌آوری، کدگذاری و تحلیل داده‌ها بپردازیم. یافته‌های پژوهش بیانگر تمرکز بر پزشکی‌سازی حوزۀ کنترل مواد مخدر است تا به واسطۀ تأکید بر درمان مصرف‌کنندگان، به بحران مواد مخدر پایان داده شود. این مقدار توجه، از اهمیت درک پیامدهای منفی این رویکرد می‌کاهد و تغییر الگوی مصرف جامعه و مسئلۀ جرم‌زدایی را نادیده می‌گیرد؛ حال آنکه وجود این موارد امکان طرح سیاست قانونی‌سازی کانابیس را محتمل توصیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Implementing Legalization of Illegal Drugs in the Iranian Criminal Justice System with Comparative Approach

نویسنده [English]

 • Azade Sadeghi
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Mazandaran Babolsar, Iran
چکیده [English]

Drug legalization has often been marginalized under the influences of Criminalization approach, but in recent years, it has become the main policy of in Canada, Uruguay and some states of US in relation to cannabis. In Iranian criminal justice system, although the criminalization approach has always been emphasized, but the evaluation studies indicate the ineffectiveness of these policies. With regards to these circumstances, it is necessary to ask the question whether it is possible to formulate a legalization policy on cannabis in the Iranian criminal justice system or not? So, we collected, coded and analyzed data using qualitative content analysis method and comparative study of cannabis legalization policy in the United States. The findings of the study indicate a focus on medicalization in controlling drugs, which leads to ignoring its negative consequences including cultural dimension of drugs. Whereas the consumption pattern and decriminalization approach should be considered as important variables in legalization policy for cannabis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cannabis
 • Decriminalization
 • Legalization
 • Medicalization
 1. الف) فارسی

  - کتاب

  1. دادفر، محبوبه؛ سالاریان، علی؛ قضایی‌پور ابرقویی، فرزاد؛ کاظمی، هادی (۱۳۹۴). شربت تریاک، چ 1، تهران: انتشارات میرماه.

   

  - مقالات

  1. امیری، حسن؛ نقابی، زینب؛ آقابیکلوئی، عباس (۱۳۹۸). «ارتباط میزان سطح خونی سرب با درد شکم در بیماران مصرف‌کننده مزمن اپیوم خوراکی»، مجلۀ پزشکی قانونی ایران، دورۀ ۲۵، ش ۲.
  2. حدادزاده نیری، محمدرضا؛ حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ فرجیها، محمد (۱۳۹۹). «واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو نظریه‌های تحلیل اقتصادی جرم»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، دوره 8، ش 31.
  3. رحیمی‌پور، ایمان؛ حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ محقق داماد، مصطفی؛ فرجیها، محمد؛ امیدی، جلیل (۱۳۹۵). «سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعۀ تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا»، مجلۀ پژوهشهای حقوق تطبیقی، دورۀ ۲۰، ش ۳۰.
  4. صادقی، آزاده (۱۳۹۸). «ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر»، فصلنامۀ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ ۴۹، ش ۱.
  5. طغرانگار، حسن (۱۳۹۷). «نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر»، مجلۀ آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش ۱۶.
  6. علیزاده، مهناز؛ اباذری، یوسف؛ ترکمان، فرح؛ کلانتری، عبدالحسین (۱۳۹۹). «برساخت اعتیاد و روند ابژه‌سازی معتاد در دهه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷»، مجلۀ مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، ش ۱.
  7. غلاملو، جمشید (۱۳۹۷). «تحلیل عوامل بی‌عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هشتاد و دوم، ش 103.
  8. فرجیها، محمد و صادقی، آزاده (۱۳۹۶). «پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر»، مجلۀ آموزه‌های حقوق کیفری. دورۀ جدید، ش ۱۳.
  9. فرجیها، محمد و الله‌وردی، فرهاد (۱۳۹۱). «رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر درمیان جوانان»، آموزه‌های حقوق کیفری، ش ۷.
  10. قدیرزاده، محمدرضا؛ یاری نسب، فاطمه؛ امینی، کامروز؛ نظری، ایمان؛ سالاری، آرش (۱۳۹۸). «میزان بروز مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به ادارۀ کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷». مجلۀ پزشکی قانونی ایران، دورۀ ۲۵، ش ۳.
  11. مومنی‌راد، اکبر؛ علی‌آبادی، خدیجه؛ فردانش، هاشم؛ مزینی، ناصر (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی، سال چهارم، ش 14.
  12. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (۱۳۷۹). «درآمدی بر جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر»، در: مجموعه مقالات همایش بینالمللی علمی کاربردی جنبههای مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر. ج 1.
  13. نوروزی، مهدی؛ اسکندریورن، محمدرضا؛ زرگر، یلدا (۱۳۹۶). «مرگ ناشی از مسمومیت حاد با سرب در فرد معتاد به تریاک: گزارش موردی»، مجلۀ پزشکی قانونی ایران، دورۀ ۲۳، ش ۲.

   

  - پایاننامه

  1. کاوسی، یونس (۱۳۹۶). قانونی‌سازی مواد مخدر و امکان اجرای آن در سیاست کیفری ایران، پایان‌نامه برای أخذ مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

   

  ب) خارجی

  - Articles

  1. Alho, H., Dematteis, M., Lembo, D., Maremmani, I., Roncero, C., & Somaini, L. (2020). “Opioid-related deaths in Europe: Strategies for a comprehensive approach to address a major public health concern”. International Journal of Drug Policy76,
  2. Bostwick, J. M. (2012). “Blurred boundaries: the therapeutics and politics of medical marijuana. “In Mayo Clinic Proceedings, Vol. 87, No. 2,.
  3. Bourgois, P. (2000). “Disciplining addictions: The bio-politics of methadone and heroin in the United States”, Culture, medicine and psychiatry24(2),.
  4. Bradford, A. C., Bradford, W. D., Abraham, A., & Adams, G. B. (2018). “Association between US state medical cannabis laws and opioid prescribing in the Medicare Part D population.” JAMA internal medicine, 178(5).
  5. Chihuri, S., & Li, G. (2019). “State marijuana laws and opioid overdose mortality.” Injury epidemiology6(1).
  6. Coomber, R., & Turnbull, P. (2007). “Arenas of drug transactions: adolescent cannabis transactions in England—social supply”, Journal of Drug Issues37(4).
  7. Coomber, R., Moyle, L., & South, N. (2016). “The normalisation of drug supply: The social supply of drugs as the “other side” of the history of normalisation”, Drugs: Education, Prevention and Policy23(3).
  8. Fischer, B., Daldegan-Bueno, D., & Boden, J. M. (2020). “Facing the option for the legalisation of cannabis use and supply in New Zealand: an overview of relevant evidence, options and considerations”, Drug and alcohol review.39.
  9. Frendreis, J., & Tatalovich, R. (2020). “Postmaterialism and referenda voting to legalize marijuana”, International Journal of Drug Policy75.
  10. Hall, W. (2018). “Imperfect international treaties interpreted flexibly are likely to be better than no treaties”, Addiction113(7).
  11. Hughes, C. E. (2007). “Evidence‐based policy or policy‐based evidence? The role of evidence in the development and implementation of the Illicit Drug Diversion Initiative”, Drug and Alcohol Review26(4).
  12. Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). “What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?” The British Journal of Criminology50(6).
  13. INCB Annual Report 2019
  14. Kaye, K. (2012). “De-medicalizing addiction: Toward biocultural understandings”, In Critical perspectives on addiction. Emerald Group Publishing Limited.
  15. Kilmer, B., & Pacula, R. L. (2017). “Understanding and learning from the diversification of cannabis supply laws” Addiction112(7).
  16. Lewis, N., & Sznitman, S. R. (2019). “Engagement with medical cannabis information from online and mass media sources: Is it related to medical cannabis attitudes and support for legalization?”, International Journal of Drug Policy73.
  17. Liang, D., Bao, Y., Wallace, M., Grant, I., & Shi, Y. (2018). “Medical cannabis legalization and opioid prescriptions: evidence on US Medicaid enrollees during 1993–2014” Addiction113(11), 2060-2070.
  18. Mears, D. P. (2007). “Towards rational and evidence-based crime policy”, Journal of Criminal Justice35(6)..
  19. Neill, K. A. (2014). “Tough on drugs: law and order dominance and the neglect of public health in US drug policy”, World Medical & Health Policy6(4).
  20. O'Brien, P. K. (2013). “Medical marijuana and social control: Escaping criminalization and embracing medicalization”, Deviant Behavior34(6).
  21. Pohl, R. V. (2019). “Time trends matter: the case of medical cannabis laws and opioid overdose mortality” SSRN.
  22. Polak, F. (2000). “Thinking about drug law reform: some political dynamics of medicalization” Fordham Urb. LJ28.
  23. Powell, D., Pacula, R. L., & Jacobson, M. (2018). “Do medical marijuana laws reduce addictions and deaths related to pain killers?”, Journal of health economics58,.
  24. Sandberg, S. (2012). “The importance of culture for cannabis markets: Towards an economic sociology of illegal drug markets.” British journal of criminology52(6).
  25. Shi, Y., Liang, D., Bao, Y., An, R., Wallace, M. S., & Grant, I. (2019). “Recreational marijuana legalization and prescription opioids received by Medicaid enrollees”, Drug and alcohol dependence, 194.
  26. Shover, C. L., & Humphreys, K. (2019). “Six policy lessons relevant to cannabis legalization”, The American journal of drug and alcohol abuse45(6).
  27. Singer, J. (2001). “Medicalization: A Third Way to Drug Policy.” Sensible Solutions to the Urban Drug Problem. Toronto: Fraser Institute Digital Publication.
  28. Stringer, R. J., & Maggard, S. R. (2019). “From “Just Say No” to “I Didn’t Inhale” to We Have “Bigger Fish to Fry”: The President, The Media, and Attitudes Toward Marijuana Legalization.” Deviant Behavior..
  29. Taylor, M., & Potter, G. R. (2013). “From “Social Supply” to “Real Dealing” drift, friendship, and trust in drug-dealing careers.” Journal of Drug Issues43(4).
  30. Walsh, J., Jelsma, M., Blickman, T., & Bewley-Taylor, D. (2019). “The WHO’s First-Ever Critical Review of Cannabis: A Mixture of Obvious Recommendations Deserving Support and Dubious Methods and Outcomes Requiring Scrutiny”, Policy.
  31. Wiese, B., & Wilson-Poe, A. R. (2018). “Emerging evidence for cannabis' role in opioid use disorder”, Cannabis and cannabinoid research3(1).

   

  - Thesis

  1. Brewster, D. (2015). Comparing cannabis control: convergence and divergence in England & Wales and the Netherlands (Doctoral dissertation, Cardiff University).

  ج) سایت‌ها

  1. https://www.fardanews.com/fa/news/518226/
  2. https://www.mashreghnews.ir/news/761907/
  3. https://www.irna.ir/news/82610722/
  4. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/04/24/432768/
  5. https://www.icana.ir/Fa/News/341600/
  6. https://www.didarnews.ir/fa/news/26106/
  7. https://www.mehrnews.com/news/4058394/
  8. https://www.khabaronline.ir/news/694112/
  9. https://www.magiran.com/article/3599684/
  10. https://www.magiran.com/article/3599684/
  11. https://www.eghtesadonline.com/
  12. https://www.isna.ir/news/980209043842
  13. https://www.didarnews.ir/fa/news/26106/
  14. https://www.mashreghnews.ir/news/570910/
  15. https://jamejamonline.ir/fa/news/588390/
  16. https://www.eghtesadnews.com/
  17. https://www.mashreghnews.ir/news/817542/
  18. https://www.isna.ir/news/96101507586/
  19. https://www.pishkhan.com/news/194087
  20. https://sedayiran.com/fa/news/225301/
  21. https://www.didarnews.ir/fa/news/28728/
  22. https://www.isna.ir/news/97030200721/
  23. http://www.baharnews.ir/news/219434/
  24. http://www.pana.ir/news/922258
  25. http://ayaronline.ir/1396/05/246398.html