مطالعه تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.دانشگاه مازندران.بابلسر.ایران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

زمانی که خودروی فروخته شده، معیوب بوده و به مصرف کننده یا ثالث آسیب برساند، تولیدکننده بعنوان عرضه کننده خودرو، مسئول می باشد. مسئولیت مدنی عرضه کننده خودرو معیوب، از موضوعات مهمی است که بررسی آن از لحاظ نظری و عملی، حائز اهمیت است. از جمله سوالاتی که در این زمینه، مطرح می شود این است که آیا هرکاستی یا زیادتی را می توان عیب محسوب کرد؟ برای تشخیص عیب خودرو، چه ضابطه هایی وجود دارد؟ آیا تعریف بند «ز» ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، جامع است؟ با بررسی موضوع، خواهیم دید که هر کاستی یا زیادتی، عیب نیست. ضابطه های تشخیص عیب در حقوق ایران شامل دو معیار شخصی و عرفی می شود. معیار شخصی نمی تواند جامع باشد و تشخیص عیب را دشوار می کند معیار عرفی نیز می تواند مشتمل بر دو معنای عرف محل یا انتظارات انسان عرفی باشد. اگر عرف محل را ملاک قرار دهیم موجب تبعیض می شود چون ممکن است عرف یک محل، نقص را عیب بداند و عرف محل دیگر آن را عیب نداند اما همچنان که در حقوق انگلیس برگزیده شده به نظر می رسد معیار انتظارات انسان متعارف، می تواند کامل تر باشد البته با این شرط که با معیار ریسک- سودمندی ترکیب شود. زیرا رفتار انسان عرفی در همه مکان ها و زمان ها واحد بوده و احتمال تبعیض در آن کمتر است. تعریف بند «ز» ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، جامع نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of car defect detection criteria in Iranian, British and American law

نویسندگان [English]

  • Nahid parsa 1
  • hamid abhary 2
1 private law group. mazandaran university.babolsar. iran
2 professor of law.university of mazandaran
چکیده [English]

When a sold car is defective and harms the consumer or a third party, the manufacturer is responsible, but can any deficiency or excess be considered a defect? ​​What are the criteria for diagnosing a defective car? Definition of paragraph "g" of Article 2 of the Executive Regulations of the Law on Protection of Car Consumer Rights Is it complete and comprehensive? Criteria for diagnosing defects in Iranian law include two general cases, personal criteria and customary criteria. Personal criteria can not be comprehensive and make it difficult to identify defects. Customary criteria can also be two meanings of local custom or customary human expectations if local custom Criteria discriminate because the custom of one place may be defective and another may not know it, but as chosen in English law, it seems that the standard of ordinary human expectation can be more complete, provided that Combine risk-benefit criteria. Because the behavior of ordinary people is the same in all places and times and there is less possibility of discrimination. In this article, first the types of car defects and then its diagnostic criteria in Iran and then American and British law will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer
  • defect
  • Liability
  • Manufacturer
  • Vehicle