بررسی تطبیقی خسارت ناشی از سوء شهرت ایجاد‌شده برای اموال در نظام حقوقی امریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

خسارت ناشی از سوء شهرت اموال یکی از اقسام جدید خسارات غیرقطعی است که بر اساس قطعیت مطلق یا ریاضیاتی قابل تعیین نیست و بر پایۀ قطعیت معقول قابلیت مطالبه و ارزیابی دارد. این خسارت در دهه‌های اخیر در بیشتر محاکم ایالات متحدۀ امریکا به‌عنوان یک خسارت قابل جبران در راستای نیل به اصل جبران کامل خسارات پذیرفته شده است. منظور از این خسارت انتساب یک امر منفی یا وضعیت زیان‌بار به اموال است که این امر منفی در نهایت در قیمت آن مال منعکس شده، سبب کاهش ارزش معامله‌ای آن در بازار می‌شود. نگارندگان این نوشتار در تلاش‌اند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی به معرفی این خسارت جدید بپردازند تا زمینه‌ای برای آشنایی پژوهشگران با آن و احیاناً اصلاح قوانین حوزۀ خسارات در نظام حقوقی ایران باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که با وجود عدم قطعیتی که در تعیین میزان این خسارت وجود دارد، می‌توان بر اساس برخی شاخص‌ها به ارزیابی و محاسبۀ دقیق‌تر آن پرداخت. به‌نظر می‌رسد که با اتکا به مواد 1 و 3 ق.م.م و نیز بر پایۀ قاعدۀ معروف لاضرر در فقه اسلامی، قانون‌گذار ایرانی می‌تواند در این خصوص به وضع قانون بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Stigma Damages in the US Legal System: Re-thinking of Iranian Legal System

نویسندگان [English]

 • Mansour Amini 1
 • Mona Abdi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti,Tehran,Iran.
2 Ph. D in Private Law, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti,Tehran, Iran. (Email: Mon_abdi@sbu.ac.ir)
چکیده [English]

Stigma damage is one of the new kind of uncertain damages which cannot be determinated with absolute or mathematical certainty and should be determinated based on the reasonable certainty. In recent decades, it has been accepted as a compensable damage in most United States courts in order to achieve the principle of full compensation. This loss refers to the attribution of a negative or harmful condition to the property, which is ultimately reflected in the price of the property and reduces its market value. This article tries to introduce this new damage in the US legal system with a descriptive-practical manner in order to familiarize researchers with it and possibly reform the laws in the field of damages in the Iranian legal system. The findings of this study show that despite the uncertainty in determining the extent of this damage, it is possible to evaluate and calculate it more accurately based on some indicators. It also seems that the Iranian legislator can legislate in this regard by relying on Articles 1 and 3 of the Civil Responsibility Code and also based on the well-known rule of “No Loss” rule in Islamic jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Articles of 1
 • 3 of civil responsibility code
 • “No Loss” Rule
 • Stigma
 • Uncertainty
 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. انصاری، مرتضی (1372 ق). مکاسب، ج 1، تبریز: چاپ تبریز.
  2. خوانساری، موسی (1418 ق). منیه‌‌الطلاب فی شرح مکاسب، تقریرات میرزای نائینی، ج 3، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
  3. محقق داماد، سید مصطفی (1390). قواعد فقه، ج 1، چ 12، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

   

  - مقالات

  1. بهرامی احمدی، حمید (1398). «آیا قاعدۀ لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ آیا قاعدۀ لاضرر اثبات حکم می‌کند؟» پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، دورۀ 10، ش 29.
  2. میرشکاری، عباس (1399). «مبانی حمایت حقوقی از شهرت»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 11، ش 1.
  3. هادوی‌نیا، علی‌اصغر (1399). «نگاهی نوین به مفاد قاعدۀ لاضرر با تکیه بر مبانی انسان‌شناسی قرآن کریم»، مجلۀ حقوق اسلامی، دورۀ 17، ش 66.

   

  ب) انگلیسی

  1. Anderson, Orell. C (2015). “Basics of Appraising Contaminated Property, American Bar Association, Section of Environment Energy and Resources (SEER)”..
  2. Bartke, Stephan (2011). “Valuation of Market Uncertainties for Contaminated Land, International Journal of Strategic Property Management, Issue: 4, Vol. 15.
  3. Bruce, Weber (1997). “The Valuation of Contaminated Land, Journal of Real Estate Research, Vol: 14, No. 3.
  4. Cabot, Howard Ross (1994). “Post-remediation Stigma Damages Hinge on Hard Evidence of Residual Risk, Inside litigation, Vol. 8.
  5. Chan, Nelson (2001). “Stigma and its Assessment Methods, Pacific Rim Property Research Journal, Vol. 7, Issue. 2.
  6. Charmers, James. A & Jackson, Thomas. O. (1996). “Risk Factors in The Appraisal of Contaminated Property, The Appraisal Journal, Vol. 64.
  7. Elliot-Jones, Michael. (1996). “Stigma in Light of Recent Case, Natural Resources & Environment, Vol. 10.
  8. Geisinger, Alex (1997). “Nothing but Fear Itself: A Social-Psychological Model of Stigma Harm and Its Legal Implication, Nebraska Law Review, Vol. 76.
  9. Gibson, Dianna. M. (1995). “Stigma Damages: The Recovery of Diminished Property Values as a Result of Environmental Contamination, Journal of Energy Natural Resources & Environmental Law, Vol. 15.
  10. Gregory, Robin et al. (2000). “Technological Stigma, The Perception of Risk, 1st Edition, Routledge.
  11. Hajnal, Istvan (2017). “Evaluation of Stigmatized Properties, Organization, Technology and Management in Construction: An International Journal, Vol. 9, No. 1.
  12. Jackson, Thomas. O. (2003). “Methods and Techniques for Contaminated Property Valuation, The Appraisal Journal, Vol. 71..
  13. Johnson, Jean (1996). “Environmental Stigma Damages: Speculative Damages in Environmental Tort Cases, Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 15.
  14. Lentz, George. H & Tse, Maurice (1995). “An Option Pricing Approach to The Valuation of Real Estate Contaminated with Hazardous Materials, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 10..
  15. Lusvardi, Wayne & Warren, Charles. B (2001). “The Externality Principle: Transfer-Seeking as an Economic Basis of Regulatory Taking, Environmental Claims Journal, Vol. 13, No. 3..
  16. Lusvardi, Wayne & Warren, Charles. B. (2003). “The Stigma Enigma: Double Speak Double Standard Double Dipping and Double Sided Nature of Stigma in Toxic Tort Property Damages Claims, Environmental Claims Journal, Vol. 15, No: 2.
  17. McLean, David & Mundy, Bill (1998). “The Addition of Contingent Valuation and Conjoint Analysis to the Required Body of Knowledge for the Estimation of Environmental Damages to Real Property, Journal of Real Estate Practice and Education, Vol. 1, No. 1,.
  18. McMeekin, John. C & Ehmann, John & Mapes, Aaron. S. (2012). “Stigma Damages and Diminution of Property Claims in Environmental Class Actions, Environmental Claims Journal, Vol. 24,.
  19. Muldowney, Timothy. J & Harrison, Kendall. W. (1995). “Stigma Damages: Property Damage and The Fear of Risk, Defense Counsel Journal, Vol. 62.
  20. Mundy, Bill (1992). “Stigma and Value, The Appraisal Journal, Vol. 60.
  21. Patchin, Peter (1994). “Contaminated Properties and the Sales Comparison Approach, The Appraisal Journal, Vol. 62,.
  22. Roddewig, Richard, (A). (2000). “Adjusting Environmental Case Study Comparable by Using an Environmental Risk Scoring System, The Appraisal Journal, Vol. 68, No. 4..
  23. Roddewig, Richard, (B). (1996). “Sigma Environmental Risk and Property Value: 10 Critical Inquiries, The Appraisal Journal, Vol: 64, No. 4..
  24. Schlichter, Eric. S. (1997). “Stigma Damages in Environmental Contamination Cases: A Possible Windfall for Plaintiff, Houston Law Review, Vol. 34..
  25. Stott, Charles. L. (1988). “Stigma Damages: The Case for Recovery in Condominium Construction Defect Litigation, California Western Law Review, Vol. 25..
  26. Syms, Paul. (1997). “Perception of Risk in the Valuation of Contaminated Land, Journal of Property Valuation & Investment, Vol: 15, No. 1..
  27. Vale, Anthony & Cline, Joanna (1998). “Stigma and Property Contamination- Damnum Absque Injeria, Tort and Insurance Law Journal, Vol: 33, No. 3..
  28. Wilson, Albert. R. (1992). “Measuring the Effects of Hazardous Materials Contamination on Real Estate Values: Technique and Applications, The Appraisal Journal.
  29. Wise, Kenneth. T & Pfeifenberher, Johannes. P. (1994). “The Enigma of Stigma: The Case of Industrial Excess Landfill, Toxic Law Report.
  30. Young, Jennifer.L. (2001). “Stigma Damages: Defining the Appropriate Balance Between Full Compensation and Reasonable Certainty”, South Carolina Law Review, Vol. 52.