بررسی نظریۀ حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس نظریۀ «حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی» لازم است قانون قابل اعمال بر تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی یکسان بوده، حقوق کشوری واحد بر تمامی این روابط حاکم باشد. با توجه به اینکه «پرداخت وجه اعتبار اسنادی» در کشور محل اقامت بانک ابلاغ‎کننده (در اعتبار اسنادی تأییدنشده) یا بانک تأییدکننده (در اعتبار اسنادی تأییدشده) انجام می‌شود، مفروض است که این کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط با تمام روابط پیش‌گفته بوده، قانون آن بر این روابط حاکم است. نظریۀ یادشده در محاکم برخی کشورهای توسعه‌یافته مورد شناسایی قرار گرفته است و نویسندگان نیز ضمن موافقت با آن به ترویج این نظریه پرداخته‌اند، ولی تأملات قابل ملاحظه‌ای نسبت به این نظریه قابل طرح است. اصلی‌ترین مبانی این نظریه، رعایت انتظارات تجاری ذی‌نفع و بانک‌های دخیل در اعتبار اسنادی و همچنین فرض وجود ارتباط نزدیک میان کشور محل پرداخت و تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی است که هر دو مبنا مورد خدشه و تردید قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، نظریۀ مورد بحث به شیوۀ تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد این نظریه جزمی بوده و با هدف گسترش صلاحیت قانونی کشورهای توسعه‌یافته مطرح شده است. از نظر نویسندگان این مقاله، روشی تحلیلی- حقوقی به ترجیح اعمال یک نگرش تعارضی چندفاکتوری و منعطف، یعنی مرکز ثقل رابطه یا روابط حقوقی مورد اختلاف منتهی می‌شود. اعمال قانون مرکز ثقل به‌عنوان قاعدۀ حل تعارضِ مرتبط، فرصت تعیین قانون ماهوی حاکم بر روابط حقوقی را با بررسی همۀ عوامل ارتباط و درنظر گرفتن همۀ اوضاع و احوال پیرامون روابط حقوقی مورد نزاع، فراهم می‌آورد. این نگرشِ تعارضی در حقوق بین‌الملل خصوصی نگرشی معمول و در بیشتر نظام‌های حقوقی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد با تفسیر معقول و منعطف از بند 2 مادۀ 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی در نظام حقوقی ایران هم بتوان آن را توجیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Theory of Single Law Governing Multiple Relationships Existing in International Documentary ‎Credits Laya Joneydi

نویسندگان [English]

 • Laya Joneydi 1
 • Rasool Bahrampoori 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law & Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D in Private Law, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (Email: rasoolbahrampoori@gmail.com)
چکیده [English]

According to the theory of one governing law for multiple relationships existing in international ‎documentary ‎credits, the law applicable to all relationships in a letter of credit must be the same and the law of a single country governs all such relationships. Since "payment of letter of credit" is made in the country of residence of the advising bank (in unconfirmed letters of credit) or the confirming bank (in confirmed letters of credit), it is assumed that such country has the closest connection with all the above relationships and its law governs these relationships.
This theory has been recognized in the courts of some developled countries and a number of authors have accepted the said approach and tried to promote it, nevertheless, considerable reflexions on the theory are capable of being raised. The main grounds of the theory are necessity of taking into account the commercial expectations of the beneficiaries and the banks involved in the letter of credit, as well as the assumption of a close relationship between the country where payment is made and all relations existing in the letter of credit. Both bases have been questioned and challenged. In this study, the theory is examined in an analytical-descriptive ‎method and it ‎seems that such kind of approach regarding law ‎applicable to multiple relations ‎involved in letter of credits is somehow ‎dogmatic and has been proposed with the ‎aim of expanding the legal ‎competence of developed countries and application of ‎their legal ‎systems to all aspects of letters of credit and disputes arising out of ‎them. ‎The authors of this essay are of the opinion that the legal ‎analysis leads to ‎preference of application of a multifactorial and ‎flexible conflictual approach i.e ‎‎"center of gravity of the disputed ‎relationship/s". Application of  the law of ‎‏"‏center ‎of gravity‏"‏‎, as ‎relevant conflict of law rule, provides the opportunity of ‎determining ‎the substantive law governing the legal relationships by ‎examining various ‎connecting factors and figuring out the proper law ‎through taking into consideration ‎all circumstances surrounding the ‎relationship/s in dispute. This conflictual ‎approach is a well-known ‎approach in private international law and recognized in ‎most of legal ‎systems and seems to be justifiable through a reasonable ‎interpretation ‎of paragraph 2 of Article 27 of the International ‎Commercial ‎Arbitration Law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advising Bank
 • Confirming Bank
 • Issuing Bank
 • ‎Beneficiary
 • ‎Conflictual Approach
 • Center of Gravity
 • Closest ‎Connection
 • Characteristic ‎Performance
 • Governing Law.‎
 1. الف) فارسی

  1. الماسی، نجادعلی و پیری، حمیدرضا (1397). «معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی»، فصلنامۀ تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دورۀ 14، ش 35.
  2. بنا نیاسری، ماشاءاله (1395). حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)، ج 2، چ 1، تهران: شهر دانش.
  3. جنیدی، لعیا (1376). قانون حاکم در داوری های تجاری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر.
  4. جنیدی، لعیا (1378). نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، تهران: انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  5. جنیدی، لعیا (1391). تبیین مفهوم نظم عمومی در روابط بین‌الملل با تأکید بر قواعد امری حقوق عمومی، ارج‎نامۀ دکتر الماسی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. جنیدی، لعیا (1393). جزوۀ درس حقوق تجارت بینالملل، تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  7. جنیدی، لعیا (1394). مقایسۀ اعتبار اسنادی با اسناد براتی، مجلۀ حقوق بانکی، ش 5 و 6.
  8. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق تجارت بین‌الملل، ویرایش دوم، چ 7، تهران: انتشارات سمت.
  9. مافی، همایون و تقی‌پور، محمدحسین (1394). «قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امریکا»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 4، ش 13.
  10. مافی، همایون و محسن‌زاده، احمدعلی (1394). «مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل»، نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، ش 1.

   

  ب) خارجی

  1. Auchie, Derek. P. (2018). “Taurus Petroleum Ltd v State Oil Marketing Co of the Ministry of Oil, Republic of Iraq”, The Journal of Enforcement of Arbitration Awards, Vol. 1.
  2. Binchy, William and Ahern, John (2009). The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: A New International Litigation Regime, Leiden: BRILL.
  3. Briggs, Adrian (2018). the Conflict of Laws, Oxford: OUP Oxford.
  4. Cafaggi, Fabrizio (2011). Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic Growth, Camberley: Edward Elgar Publishing.
  5. Cahill, Dermot & Power, Vincent (2011). European Law, Oxford: OUP Oxford.
  6. Clarke, M. A. & Hooley, R. J. (2017). Commercial Law: Text, Cases, and Materials, Oxford: Oxford University Press.
  7. Cranston, Ross & Van Sante, Theodor (2018). Principles of Banking Law, Oxford: Oxford University Press.
  8. Fentiman, Richard (2002). “Commercial Expectations and the Rome Convention”, Cambridge: The Cambridge Law Journal, Vol. 61.
  9. Fentiman, Richard (2010). International Commercial Litigation, Oxford: Oxford University Press.
  10. Fons, Manuel Penadés (2015). “Commercial Choice of Law in Context: Looking Beyond Rome”, the Modern Law Review, Vol. 78..
  11. Grusic, Ugljesa (2016). “Contractual Networks in European Private International Law”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 65.
  12. Gwynne, Richard (2018). “The Governing Laws of a Letter of Credit: Taurus V Somo Revisited”, Lioyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, Vol. 4.
  13. Hare, Christopher, (2019). Consolidation and Disintegration in Trade Finance, Camberley: Edward Elgar Publishing.
  14. Hartley, Trevor. C. (2009). International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
  15. Hill, Jonathan. (2004). “Choice of Law in Contract under the Rome Convention”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53.
  16. Hill, Jonathan & Shúilleabháin, Máire (2016). Clarkson & Hill's Conflict of Laws, Oxford: Oxford University Press.
  17. King, Richard (2004). Gutteridge and Megrah's Law of Bankers' Commercial Credits, London: Routledge.
  18. Kuipers, Jan-Jaap (2011). EU Law and Private International Law: The Interrelationship in Contractual Obligations, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
  19. Lustath, Hamad (2015). Choice of Law in Respect of Contracts, Colchester: University of Essex.
  20. Markstein, Anthea (2010). “The Law Governing Letters of Credit”, Auckland University Law Review, Vol. 7.
  21. Mitchell, Catherine (2013). Contract Law and Contract Practice Bridging the Gap between Legal Reasoning and Commercial Expectation, London: Hart Publishing.
  22. Morse, C. G. J. (2012). Chitty on Contracts, 31st Edition, Vol 1, London: Sweet & Maxwell.
  23. Okoli, Samuel (2013). “The Significance of the Doctrine of Accessory Allocation as a Connecting Factor under Article 4 of The Rome I Regulation”, Journal of Private International Law, Vol. 9.
  24. Roberts, Barry. S. (2012) Essentials of Business Law and the Legal Environment, Boston: Cengage Learning.
  25. Schmitthoff, C. M. (1996). Select Essays on International Trade Law, Leiden: BRILL.
  26. Todd, Paul (2013) Bills of Lading and Bankers' Documentary Credits, Oxfordshire: Taylor & Francis.
  27. Van Baren, L. (2013). Documentair krediet en toepasselijk recht, Utrecht: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.
  28. Warne, David & Elliott, Nicholas. (2005). Banking Litigation, London: Sweet & Maxwell.
  29. Wood, Philip. R. (2007). Conflict of Laws and International Finance, Vol. 6, London: Sweet & Maxwell.