مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزایی و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق علوم و سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم‌انگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیت‌هایی است که با رفع آنها می‌توان به مبارزۀ مؤثرتر با عوامل پشت پردۀ سرقت‌ها دست زد و به ا‌ین‌ وسیله، ضمن اِعمال واکنش مناسب نسبت به مداخله‌کنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسب‌تر پیشنهاد شود که از جمله می‌توان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Handling stolen goods in Iranian and English criminal law

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Hoseini 1
  • Amir E’temadi 2
1 Associate Professor, Criminal Law & Criminology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Criminal Law and Criminology, Judicial Sciences and Administrative Services University, Iran
چکیده [English]

Handling stolen goods has been recognized as an independent offence in both Iranian and English law. Committing this offence, tacitly support those actions that are called theft. However, penal policy of Iran’s legislator does not provide effective fighting against the handlers of stolen goods. In others words, comparing the two Iranian and English legal system, make this issue clear that criminalization of stolen goods has some restrictions about physical element as well as the amount of relevant punishment that we can have more effective fighting against supporting factors of larceny with eliminating them and hereto, in the course of exercising appropriate reaction to the handlers, reducing the offence of theft. The article seeks to recommend some solutions for a better penal policy, such as increasing punishment of the offence and extending the scope of its physical behaviour, through comparative analysis of the offence of stolen goods; meanwhile different elements of the offence have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • handling stolen goods
  • stolen goods
  • Theft