حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ با نگاهی به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ الهیات، علوم‌انسانی و حقوق دانشگاه پیام نور_ واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ الهیات، علوم‌انسانی و حقوق دانشگاه پیام نور_ واحد تهران جنوب

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی‌بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است. قانون آیین دادرسی کیفری در زمینۀ موضوع بحث این مقاله، با اسناد بین‌المللی حقوق بشر و به‌خصوص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تطبیق کامل دارد که این مسئله به انجام تکالیف و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده در کشور نیز کمک شایانی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Right to liberty and security of person in international instruments of Human Rights and Iran law with a glance innovations of criminal procedure bill

نویسندگان [English]

  • Hatam Sadeghi Ziazi 1
  • Mehran Ebrahimi Manesh 2
1 Assistant Professor, Payam Noor University, South Branch of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Law Faculty, Payam Noor University, South Branch of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Criminal procedure bill resolve all defects and vagueness’s of current law about people benefiting the right to liberty and security of person and by complete omission of chances ending in compulsory detention and also omission of all compulsory detentions in all groundwork except for laws applying to armed forces, emphasized the necessity of justification of temporary detention and also reduction of detention period vis-a-vis current laws. Also, by highlighting the right of people to ask about the lawfulness of detention, plea for freedom and stressing the protesting right of people about their detention, there will be this hope that by passing and implementation of the mentioned bill, which is completely in line with international instruments of Human Rights and especially international covenant on Civil and Political rights, can help in great deals in performing responsibilities and international obligations which has been accepted by the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • detention
  • Freedom
  • obstreperously
  • security
  • security of person