موضوعات = حقوق جزا
تعداد مقالات: 17
1. احاله دادرسی کیفری میان کشورها ؛ بازشناسی مفهوم و چالش های عملی آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22059/jcl.2021.313481.634105

راضیه بختیار نصرآبادی؛ محمدعلی اردبیلی


4. بررسی تطبیقی اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا‌

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 331-350

10.22059/jcl.2018.249117.633605

آزاد قیطولی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


5. بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 655-678

10.22059/jcl.2017.227216.633449

فضل اله فروغی؛ محمدباقر مقدسی؛ کیوان غنی


6. رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-129

10.22059/jcl.2017.62525

سید محمد حسینی؛ مسعود مصطفی پور


7. تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-226

10.22059/jcl.2017.62534

سیدمحمدمهدی ساداتی


11. جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 491-517

10.22059/jcl.2015.55773

سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی


14. مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-109

10.22059/jcl.2014.51529

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی


16. معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-79

10.22059/jcl.2014.36313

عادل ساریخانی؛ سعید عطازاده