موضوعات = حقوق جزا
بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 655-678

10.22059/jcl.2017.227216.633449

فضل اله فروغی؛ محمدباقر مقدسی؛ کیوان غنی


تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-226

10.22059/jcl.2017.62534

سیدمحمدمهدی ساداتی


مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-109

10.22059/jcl.2014.51529

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی


معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 57-79

10.22059/jcl.2014.36313

عادل ساریخانی؛ سعید عطازاده