موضوعات = حقوق مدنی
مطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 547-567

10.22059/jcl.2019.284336.633864

حبیب طالب احمدی؛ محدثه افتتاحی


قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 21-41

10.22059/jcl.2019.282205.633845

گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی


استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 451-472

10.22059/jcl.2017.242351.633549

عباس میرشکاری


ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 733-758

10.22059/jcl.2017.228384.633457

سید مصطفی محقق داماد؛ علی ساعت‌چی


فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-40

10.22059/jcl.2015.54396

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی موسوی


بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-59

10.22059/jcl.2015.54399

منصور امینی؛ مونا عبدی


حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 251-276

10.22059/jcl.2015.54412

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم


تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 133-153

10.22059/jcl.2014.51531

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی


وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 201-227

10.22059/jcl.2014.51535

رضا طجرلو؛ هادی شعبانی