دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

در یک رابطۀ بین‌المللی که عناصر مختلف رابطۀ حقوقی در کشورهای مختلف پراکنده‌اند، طرح دعاوی متعدد با یک موضوع واحد نزد دادگاه‌های کشورهای مختلف کاملاً محتمل به‌نظر می‌رسد. هریک از طرفین با انگیزه‌های گوناگون در پی دادخواهی در دادگاهی است که منافعش را بهتر تأمین می‌کند. اما انجام دادرسی‌های موازی با موضوع واحد هزینه‌های سنگینی را بر اصحاب دعوی و سیستم‌های قضایی تحمیل می‌کند و مانعی برای شناسایی آرای خارجی ایجاد می‌نماید. اختلاف عمیق نظام‌های حقوقی و ارتباط مستقیم مسئلۀ صلاحیت با حق حاکمیت دولت‌ها مانع ایجاد راه‌حل یکنواخت و جهان‌شمول برای حل‌و‌فصل معضل دادرسی موازی شده است؛ به‌طوری که بسیاری از معاهدات و قوانین مدل صرفاً به تلفیق ناقص و ایجاد نوعی سازش میان قواعد نظام‌های بزرگ حقوقی اکتفا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parallel Litigation in International Proceedings

نویسنده [English]

  • Reza Maghsoudi
Assistant Professor at University of Guilan, Guilan,Iran
چکیده [English]

In an international connection which different factors of legal relation were spread in different countries, bringing of several actions with the same object in different countries court was completely probable. Each party with various reasons seeks litigation in a court which provides their interest in better way. However parallel litigation in it he same object impose burdensome charges on litigant’s parties and judiciary systems and will cause an impediment for recognition of foreign judgments. Profound difference legal systems and direct relation of jurisdiction issue with sovereignty rights of states is an impediment for existence of uniform and worldwide resolution for settlement of parallel litigation problem. In some way that many of treaties and model laws merely have been satisfied with defective integration and cause a kind of mediation between rules of major legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallel Litigation
  • International Proceedings
  • Jurisdiction
  • Lis alibi pendens
  • Stay of Proceeding
الف) فارسی
1. پوراستاد، مجید (1387)، اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
2. سلجوقی، محمود (1385)، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلددوم، چاپ سوم، نشرمیزان.
3. شمس، عبدالله (1381)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ سوم، نشر میزان.
4. غمامی، مجید و محسنی، حسن (1390)، آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار.
5. مقصودی، رضا (1389)، شروط صلاحیت درحقوق بین‌الملل خصوصی، پژوهشنامۀ حقوقی، سال اول، شمارۀ دوم، ص163-143
ب) خارجی
 
1-Buonaiuti, Fabrizio Marongiu(2009) Lis Alibi Pendens and related actions in civil and commercial matters within the European judicial area, Yearbook of private international law, volume11, pp.511- 564
2-Calamita, N.Jansen (2006) Rethinking comity: Towards a coherent treatment of international parallel proceeding. U. Pa. J.int l Econ.l. vol.27:3, pp.601- 680
3-Furuta, Yoshimasa (1995) International Parallel Litigation: Disposition of Duplicative Civil Proceedings in the United States and Japan, Pacific Rim Law Policy Journal, Vol.5, N.1, pp.1- 58
4-P.George, James (2002) International Parallel Litigation: A survey of current conventions and model laws, Texas international law journal, vol.37, pp.499- 540
5-Ivanova, Ekaterina (2010) Choice of court clauses and lis pendens under Brussels I Regulation, Merkourious, volume 27/Issue 71, pp.12-16
6-Julia Eisengraeber (2010)Lis alibi pendens under the Brussels I Regulation: How to minimise ‘Torpedo Litigation’ and other unwanted effects of the ‘first-come, first-served’ rule -Centre for European Legal Studies, Exeter Papers in European Law No. 16, Available at: http://law.exeter.ac.uk/cels/documents/papepr_llm_03_04_dissertation_Eisengraeber_001.pdf, pp.1- 63
7-Kathryn E. Vertigan (2007) Foreign Antisuit Injunctions: Taking a Lesson from the Act of State Doctrine, the George Washington Law Review, Vol. 76, pp.155-180
8- L.parrish, Austen (2o10) Duplicative Foreign Litigation, The George Washington Law Review, Vol.78, pp237-277
9- Pailli, Giacomo (2013) Lis alibi pendens within Europe: is there a way out of the “first in time” rule? Available at: www. Social science research network .com, Last visited 1/11/2013, pp.1- 12
9- Thiele, Christian (2007) Conflict of laws in a globalized world, First edition, Cambridge university press.
10-William S. Dodge (2012) International Comity in American Courts available at: www.asil.org/files/dodge.pdf‎ Last visited 1/10/2013, pp.55- 78