فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم‌های حقوقی برای حفظ حقوق یک طرف قرارداد در مقابل نقض تعهدات طرف دیگر قرارداد پیش‌بینی شده، حق فروش خودیاری کالا از سوی طرف زیان‌دیده است. این ضمانت اجرا هم در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980م وین پیش‌بینی شده و هم قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران از آن استفاده کرده است، اما همچنان در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی تطبیقی، پیرامون این نهاد مطالعه و پژوهش صورت گیرد. به عقیدۀ نگارندگان در صورت وجود شرایط لازم برای استفاده از فروش خودیاری، این نهاد قابلیت به‌کارگیری در قراردادهای دیگر غیر از موارد مصرح در قانون را دارد و می‌توان از این ضمانت اجرا به‌طور گسترده‌ استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Self-help Sale in Vienna Convention for International sale of Goods and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 1
  • Seyed Mehdi Mousavi 2
1 Professor of Department of Private Law at the Faculty of Law and Political Sciences,University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Master of Arts Private Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the non- judicial enforcements which is addressed by some legal systems in order to preserving rights of a contracting party against breach of obligation of other party, is the right for sale of goods in self-help type by the damaged party .This enforcements was predicted and addressed in both Vienna Convention for international sale of goods and Iranian legal system. But it is still unknown and strange in Iran’s legal system. In this paper we will try to study this judicial institution comparatively.  Author believes that if all requirements are fulfilled for using self-help sale, this institution has potential ability to be addressed in other contracts other than the contracts which is written by law and this enforcement can be used in a vast area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-help Sale
  • Non- Judicial Enforcement
  • Resale
  • Commission working
  • Transportation agent
الف) فارسی:
۱. اسکینی، ربیعا (1385)، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج2، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.
2. اصغری آقمشهدی و زارعی، فخرالدین و رضا (زمستان 1389)،"حق بازفروش کالا (مطالعۀ تطبیقی)"، فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، شمارۀ 57، ص 207 – 183.
3. خزاعی، حسین (1385)، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج2، چاپ اول، تهران، انتشارات قانون.
4.                     (بهار1386)، حقوق تجارت بین‌الملل، ج5، چاپ اول، تهران، نشر قانون.
5. ستوده تهرانی، حسن (1384)، حقوق تجارت، تحقیق و تعلیق: محسن صفری، ج4، چاپ ششم، تهران، دادگستر.
6. سماواتی، حشمت الله (بهار1378)، حقوق تجارت، ج1، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
7. صفایی و همکاران، سید حسین (1390)، حقوق بیع بین‌الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
8. محسنی، حسن (بهار1390)، "بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)و بررسی امکان آن در حقوق ایران"، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 15، شمارۀ 1، ص 164 – 147.
9. هجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان (1374)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌الملل، ترجمۀ مهراب داراب پور، ج3، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
10. (اردیبهشت 1369)، "بررسی‌های حقوقی: قرارداد حمل و نقل زمینی داخلی در قانون تجارت ایران"، ماهنامۀ بررسی‌های بازرگانی، شمارۀ 36، ص 97 – 79.
11. (پاییز و زمستان1367)، "کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مورخ1980)" نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شمارۀ 9، ص 285 - 239.
ب) خارجی:
12. Brazil  v. Germany, 1U31/99, 1999, Hanseatisches Provincial Court of Appeal Hamburg.
13. Butler, Allison E. (2007), A Practical Guide to the CISG: Negotiations Through Litigation, 1ed, Aspen.
14. China v. Austria, 7531, 1994, Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce.
15. CISG-Advisory Council Opinion No 1, Electronic Communications under CISG, Rapporteur: Christina Ramberg, 15 August 2003, p. 130. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG–AC-op1.html.2013/5/3.
16. Dimatteo, Larry A. & et al, (Winter 2004) "The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fiften Years of CISG Jurisprudence", Northwestern  Journal of International Law & Business, Volume 24, Issue 2 Winter, p. 440 – 299.
17. Editorial Group GALE CENGAGE Learninge, (2010), Gale Encyclopedia of American Law, 14 vol, 3ed, Gale.
18. Felemegas, John, (2007), An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, 1ed, Cambridge University Press.
19. Garner, Bryan A & et al, (2004) Black's Law Dictionary, 9ed, Thomson Reuters.
20. Kritzer, Albert H. (1998), Guide to Practical Applications United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods, Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers.
21. Maskow & Enderlein, Dietrich & Fritz, (1992), International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, New York, Oceana Publications.
22. Saiegh, Sandra, (2005-2006) "Avoidance under the CISG and Its Challenges under International Organizations Commercial Transactions", Journal of Law and Commerce, Volume 25, p. 449 – 443.
23. Sarcevic & Volken, Petar & Paul, (1986), International Sale of Goods: (Provisions Common to the Obligations of the Seller and the Buyer), Oceana Publications.
24. Schlechtriem, Peter, (1998), Commentary on the U.N. Convention on the International Sale of Goods (CISG), Translated by Geoffrey Thomas, 2ed, Oxford University Press.
25.                                (1986) Uniform Sales Law–The UN–Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, Manz.
26.                      & Butler, Peter & Petra, (2009), UN Law on International Sales, Heidelberg, Springer.
27. Schwenzer & Fountoulakis, Ingeborg & Chritiana, (2007), International Sales Law, 1ed, New York, Routledge–Cavendish.
28. UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2012.
29. UNCITRAL, UNCITRAL Outline of the CISG, A/CN.9/Ser.C/Guide/1English 12 September 1995. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/cisgthes.html#88.2012/11/12.
30. Watkins–Johnson Co. & Watkins-Johnson Ltd. v. The Islamic Republic of Iran & Bank Saderat Iran, 370(429–370–1), 1989, Iran–United States Claims Tribunal. Available at: http://www.unilex.info/case.cfm?id=38.2014/1/16.