دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-412 (بهار و تابستان) 
حقوق نرم

صفحه 251-276

10.22059/jcl.2015.54412

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم