بررسی تطبیقی منع الزام اجرایی در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل، پژوهشگر مطالعات بین‌المللی دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار به منع «الزام‌های اجرایی» در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. الزام اجرایی از ابزار‌های مهم حقوقی در کنترل سرمایه‌گذاری است. منع الزام نیز یکی از پدیده‌های حقوقی رو به گسترش در قرن حاضر است که برای رفع موانع تجارت آزاد به روابط سرمایه‌گذاری راه یافته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. ادبیات حقوق بین‌الملل اقتصادی به استفاده و منع استفاده از الزام‌ها اشاره دارد، اما نتایج و آثار حقوقی آن‌ها را کمتر مد نظر قرار داده است. منع الزام اجرایی، تعارض تعهدات در چارچوب روابط تجارت آزاد را تا حدودی کاهش می‌دهد، اما تعارض جدیدی را از زاویۀ مسئولیت بین‌المللی موجب می‌شود. در این مقاله خلأ حقوقی ناشی از گسترش دامنۀ این منع، موضوع تحلیل تطبیقی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Prohbition of Performance Requirements in International Investment Agreements

نویسنده [English]

 • Mohammad Bagher Sheikhi
PhD in International Law, Researcher of International Studies, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Mohammad Bagher Sheikhi
PhD in International Law, Researcher of International Studies, University of Tehran,Tehran,Iran
Fax: 021-6638649556
Email: msheikhi@ut.ac.ir

This work examines the legal consequences of prohibition of "performance requirements" in foreign investment agreements. Performance requirements have been the significant instruments of control and management of foreign investment operation within the territories of host States. Its prohibition is one of the developing legal phenomenons of the 21st century. The conflicts between general international obligations and investment specific obligations of host States is the main problem of this legal change. Although the prohibition of performance requirements reduces the conflicts of the members’obligations within the framework of free trade relations, it causes new challenges in particular from the corner of States’international responsibility. The author shall consider the aspects of this new coming phenomenon and its legal vacuum in a comparative and critical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prohbition of Performance Requirements in International Investment Agreements: A Comparative View
 1. الف) فارسی:

  1. اخلاقی، بهروز (1392)، روند جهانی شدن تجارت و جایگاه ایران در سازمان جهانی تجارت، به اهتمام سید قاسم زمانی، جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21 : مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
  2. امانی، مسعود (1389)، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
  3. پیران، حسین (1389)، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی، تهران، انتشارات گنج دانش.
  4. توسلی جهرمی، منوچهر (1381)، " قراردادهای بین‌المللی ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)" ، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 58، تهران، دانشگاه تهران، ص 115-95.
  5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.
  6. ریاست جمهوری- معاونت حقوقی و امور مجلس (1385)، مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، تهران، ادارۀ چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
  7. حسیبی،به آذین (1390)، دولت و سرمایه‌گذاری خارجی: استانداردهای بین‌المللی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
  8. دالزر، ردلف و شروئر، کریستف (1391)، اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمۀ سید قاسم زمانی و به آذین حسیبی، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
  9. زارع، محمد حسن (1385)، سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان تجارت جهانی: با نگاهی به وضعیت ایران، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  10. آیگناس زایدل، هوهن فلدرن (1379)، حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
  11. شرکت ملی نفت ایران (1390)، گزیدۀ قوانین و مقررات حاکم بر صنعت نفت، چاپ دوم،  تهران، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران.
  12. شیروی، عبدالحسین و پور اسماعیلی، علیرضا (1390)، "مطالعۀ تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی"، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ 74، ص 68-41.
  13. عرفانی، محمود (1389)، حقوق تجارت بین‌الملل ، پنج جلد، جلد پنجم، تهران، انتشارات جنگل.
  14. علیدوستی، ناصر (1386)، "منافع ملی در معاهدات و اسناد تجارت بین الملل"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره دوم (36)، صص 357-334 .
  15. کاتوزیان، ناصر (1378)، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
  16. کاشانی،سید صادق (1388)، توسعۀ میادین نفتو گاز، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
  17. کیائی، عبدالله (1376)، الزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله، تهران، چاپ سیاوش.
  18. لوونفلد، آندریاس (1390)، حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمه قنبری جهرمی، تهران، جنگل.
  19. معین، محمد (1353)، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر.

   

  ب) خارجی:

    

  1. Alberts, C. M (1992) “Technology Transfer and Its Role in International Environmental Law: A Structural Dilemma,” 6 Harvard Journal of Law & Technology pp. 63-84.
  2. Arts, Bas (2000), “Regimes, non-State actors and the State system: A ‘structurational’ regime model,” 6(4) European Journal of International Relations, pp. 513- 542, at http://ejt.sagepub.com/content/6/4/513 (1392/02/02).
  3. Azurixv.Argentina, Award, ICSID CASE No. ARB/01/12, [2006] 89.
  4. Brabandere, Eric De (2012), “Human Rights Considerations in International Investment Arbitration,” Grotius Centre for International Legal Studies, Leiden University, pp. 1-26.
  5. Biloune and Marine Drive Complex Ltd v. Ghana, (1989), Investments Centre and the Government of Ghana (UNCITRAL), Award on Jurisdiction and Liability, 95 ILR [1989]184.
  6. Burt, Eric M (1997), “Developing Countries and the Framework for Negotiations on Foreign Direct Investment in the World Trade Organization,” 12 (6) American University Journal of  International Law and Policy, pp. 1016-1061.
  7. Caruba, S. L (2006), “Globalization as a Nexus between the Historical Narratives of International Law and Commercial Law,” 3 The New Zealand Postgraduate Law E-Journal, pp. 1-105.
  8. Cassese, A (2001), International Law, London, UK, Oxford University Press.
  9.  Channel Tunnel Group v. France and United Kingdom, Partial Arbitral Award, ] 2007[, para. 148, at http://www.pca-cpa. org/ showpage.asp? pag _id=1184 (09/12/2014).
  10. Dolzer, R, & Schreuer, C (2008), Principles of International Investment Law, Oxford.
  11. Chang, Ha-Joon, (2004), “Regulation of foreign investment in historical perspective,” 16 (3) The Europian Journal of Development Resaerch.
  12.  ICHRP, (2011), “Beyond technology transfer:Protecting human rights in aclimate-constrained world,” 17 rue Ferdinand-Hodler CH-1207 Geneva, Switzerland, pp 1-128,  available at www.ichrp.org (01/02/2014) .
  13. ICJ, (1970), Case Concerning the Barselona Traction, Light and Power Company Ltd, (Belgium v Spain) Second Phase, Huge, ICJ Reports.
  14. International Law Commission, (2006), Final Report of the ILC Study Group on the issue of Fragmentation of International Law, UN Doc. A/CN.4/L.682.
  15. ADF Group INC. v US, ICSID,Case No. ARB(AF)/00/1, [2003], ICSID Review-Foreign Investment Law Journal.
  16. International Institute for Sustainable Development (IISD), )2012(, available at: www.iisd.org/investment (04/01/ 2014).
  17. Lowenfeld, A. F ،(2008), International Economic Law, 2nd Edition, Oxford University Press.
  18. Maxwell, R. C and B. M, Kramer, (2007),Oil and gas case and material, 8th edition, US, Foundation press,
  19. Muzaka, Valbona, (2010), “Linkages, contests and overlaps in the global intellectual property rights regime,” 17(4) European Journal of International Relations, pp. 755–776, at http://ejt.sagepub.com/content/17/4/755 (04/22/2013).
  20. NAFTA ,(1994 ),  http://www.nafta-sec-alena.org/en/view, A1106 (06/ 11/2013).
  21. OECD Doc ,(1997), at  www.oecd.org (04/12/2013).
  22. Salacuse, Jeswald W, (2010), “The Emerging Global Regime for Investment,” 51 (2) Harvard International Law Journal, pp. 427-473.
  23. Salacuse, Jeswald W ,(2010). The Law of Investment Treaties, Oxford University Press.
  24. Siemens v. Argentina, ICSID Case No. ARB/02/08, Award, [2007], Para 75.
  25. Sornarajah, M, (2004),The International Law on Foreign Investment, 2nd Edition, Cambridge University Press.
  26. U.S., (2004), US BIT Model 2004, at http://www.ustr.gov/archive/assets/Trade_Sectors/ Investment/Model_BIT/asset_upload_ file847_6897.pdf. (09/12/2013)
  27. UN ,(1974),The UNGA Res. on the Charter of  Economic Rights and Duties of States (CERD), No. 3281 (XXIX) of 12 Dcember, New Yourk, United Nations.
  28. UN, (1945) Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice,Reprint October 1997, UN Information Center in Tehran.
  29. Uited Nations, (1969), Vienna Convention on the Law of Treaties, Done on 23 May 1969. Entered into force on 27 January 1980, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331.
  30. UN, (1982), UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III), UN/ Doc. A/CONF.62/122, New Yourk, United Nations.
  31. UNCTAD, (2003), World Investment Report, United Nations Publication, Geneva.
  32. UNCTAD, (2007), Elimination of Trims: the Experience of Selected Developing Countries, United Nations Publication.
  33. UNCTAD, (2012), World Investment Reports Overview, United Nations Publication.
  34. UNCTAD, (2003), Foreign Direct Investment and Performance Requirements: New Evidence from Selected Countries, UNCTAD / ITE /IIA / 2003/7, United Nations, Geneva.
  35.  UNCTAD, (2001), Transfer of technology, issues in international investment agreements, United Nationa, New York and Geneva.
  36.  UNCTAD, (2006),A guide to technical cooperation, New York and Geneva, 2006.
  37.  UNFCCC ,(1994), United Nations Framework Conference on Climate Change, 1992 at unfccc. int/documentation/documents /items /3595.php (10/ 17/2013).
  38. US BIT Model ,(2012), at http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT text (09/12/2013).
  39. Vandevelde, K. J ,(2005), The Political Economy of a Bilateral Investment Treaty,in Beveridge, F, (ed.), Globalization and International Investment, Ashgate Publication.
  40. 59.   WTO, (1998),case Nos. 58 (and 61), shrimp-turtles’,India etc versus US: available at www. http://www.wto.org/ english /tratop_ e/envir_e/edis08_e.htm (03/16/2014).
  41. WTO, (2001), Measures-TRIMs, http://www.docstoc.com/docs/38380068/WTO-Trade-Related-Investment Agreement (08/21/2013).
  42. Zilman, D. N (et al.) ,(2002), Human Rights in Natural Resource Development: Public Participation in the Sustainable Development of Mining and Energy Resources, Oxford.