مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

اعتبارات اسنادی به‌عنوان روش تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، تضمین و تعهد مشروط پرداخت بانک خریدار (بانک گشایندۀ اعتبار) به فروشنده (متقاضی اعتبار) است. از این حیث، اعتبارات اسنادی را می‌توان متداول‌ترین شیوۀ پرداخت قیمت کالاها در تجارت بین‌الملل تلقی کرد. شکل سنتی اعتبارات اسنادی، تجاری است که تعهد مالی ناشی از آن ریشه در اسنادی دارد که بیان‌کنندۀ انجام معامله به‌وسیلۀ ذی‌نفع است و به‌عنوان مکانیسم پرداخت و تأمین مالی معاملات بین‌المللی کالا به‌کار می‌رود. بر‌خلاف اعتبار اسنادی تجاری که یک سند پرداخت است، اعتبار اسنادی تضمینی برای حمایت از ذی‌نفع در صورت قصور دستوردهنده از انجام تعهد یا پرداخت، درنظر گرفته شده است. اعتبارنامۀ اسنادی تضمینی معادل ضمانت‌نامۀ بانکی بوده، بابت تضمین انجام کار و تعهد به شکل اعتبارات اسنادی صادر می‌شود. این مقاله با مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی به بررسی اشتراک‌ها و افتراق‌های این دو سند می‌پردازد و مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی آن دو را با یکدیگر مطابقت می‌دهد تا به این پرسش پاسخ دهد که طرفین از هریک از دو ابزار به‌کار رفته در تجارت بین‌الملل چه موقع و به چه شکلی بهره‌برداری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Commercial and Standby Letter of Credits

نویسندگان [English]

 • Homayoun Mafi 1
 • Ahmad Ali Mohsenzadeh 2
1 Associate Professor , Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran,Iran
2 PhD Candidate of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University, Mazandaran,Iran.
چکیده [English]

The Letter of credit as a method of smoothing international payment is a conditional security and obligation to pay the customer bank (issuing bank) to seller (applicant). For this purpose, the letters of credit may be considered as the most usual method of payment of goods price in international trade. The classic form of letters of credit is the commercial letters of credit whose financial obligation is rooted in the documents that demonstrates the making of transaction by the beneficiary and it is used as a mechanism of payment and financial security in international transaction of goods. Contrary to commercial letter of credit which is a payment document, standby letter of credit has been taken into account for protection of beneficiary in case of default of payment to perform obligation or payment.Standby letters of credit are equal to bank guarantee and issued as performance and obligation security and in the form of letter of credit. This article with cmparison of commercial letter of credit and standby letter of credit is to review the similarities and differences of these two documents and the most important legal aspects of both are compared in order to answer this question that when and in which form each of these means are used in international trade by the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • comparison
 • Commercial letter of credit
 • Standby letter of credit
 1. الف) فارسی:

  1. اشمیتوف، کلایو ام (1378)، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد2، چاپ اول، ترجمۀ بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت.
  2. . اشمیتوف، کلایو ام (1369)، دکترین تطبیق دقیق اصل استقلال اعتبارات اسنادی و آثار حیله و تقلب در اینگونه اسناد، ترجمۀ مخبر الصفا، علی، مجلۀ کانون وکلا، شمارۀ 152 -153، ص 327 - 344 .
  3. اخلاقی، بهروز (1370)، بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی، مجلۀ قضائی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال اول، شمارۀ اول، ص 65 - 99 .
  4. اعتمادی، مهدی و تازیکی نژاد، علی (1386)، بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، شمارۀ 12 ، ص 33 - 55.
  5. بانک سپه (1389)، تفسیری بر  UCP 600 ، چاپ اول، چاپ و نشر بانک سپه.
  6. بوالحسنی، اکبر (1380)، سفارشات خارجی (توصیف و تحلیل) ، چاپ دوم، تهران، انتشارات روزنه‌کار.
  7. حمیدی، فاطمه (1390)، راهنمای کاربران اعتبار اسنادی بر اساس UCP 600 ، چاپ دوم، انتشارات جنگل.
  8. خادمان، محمود (1388)، مقررات جدید اعتبارات اسنادی UCP 600 ، فصلنامۀ دیدگاههای حقوقی، سال 14 ،شمارۀ 48، ص 27 - 60.
  9. خیمنز، گیلرمو (1379)، شیوه‌های عملی صادرات- واردات ،چاپ اول، انتشارات کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

  10. دریس کول،ریچارد جی(1363)، نقش اعتبار نامه های تضمینی در تجارت بین‌المللی، ترجمۀ محسن محبی، مجلۀ حقوقی، شمارۀ 1 ،ص 117 - 180  .

  11. رفیعی، محمدتقی (1387)، تحلیل حقوقی گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران، اندیشه‌های حقوق خصوصی، سال پنجم، شمارۀ 12، ص 51 - 96.

  12. زمانی فراهانی، مجتبی (1385)، اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ترمه .

  13. شهبازی‌نیا، مرتضی و الهلوئی زارع، فاطمه (1390‌)، مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه تجاری، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال 75، شمارۀ 3، ص 124 - 147.

  14. شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ دوم ،تهران، انتشارات سمت.

  15. غمامی، مجید (1378)، بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه‌های بانکی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 44، ص 124 - 147.

  16. فتحی‌پور، علی (1369)، ضمانت در معاملات بین‌المللی،  مجلۀ حقوقی، شمارۀ 13، ص 129 - 182.

  17. کاشانی، محمود (1377)، ضمانت‌نامۀ بانکی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسۀ بانکداری ایران.

  18. لنگریج،رینهارد (1390)، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ دوم، ترجمۀ سعید حسنی، تهران، نشر میزان.

  19. مافی، همایون و فلاح، مهدی (1392)، خصیصه‌های اسنادی و ضمانتی اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 17، شمارۀ 2، تابستان، ص 143 - 165.

  20. مجلۀ حقوقی هاروارد (1364)، تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسناد و ضمانتنامه بین‌المللی: دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران، ترجمۀ محسن محبی ،مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ،شمارۀ 2، ص 53 - 91.

  21. یانگ،گائو ایکس و بوکلی، روس پی (1385)، ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن، ترجمۀ ماشاءالله بناء نیاسری، مجلۀ حقوقی، شمارۀ 35، ص 305 - 345 .

   

  ب) انگلیسی:

  22.Appanna, Tenielle(2008), The Two Important Doctrine Underlying Documentary Letters of Credit and The Fraud Execption, 1 Pretoria Student Law Review, Pretoria University Law Press,Edited by Neil Coetzer  and et al, pp.31-41.

   

  23.Arban, Erika(2008), The Doctrine of Strict Compliance in the Italian Legal, Arizona Journal of International and Comparative Law, Vol.33,No1, pp. 77- 104.

   

  24.Cseko, Katalin(2009), Legal Characteristics of the Standby Letter of Credit, EU Working Paper, pp 39- 46.

   

  25. Kelly-Louw, Michelle(2008), Selective Legal Aspects of Bank Demand Guarantees, University of South Africa.

   

  26. Metha,Ravi(2007), Impact of New UCP on the Doctrine of Strict Compliance, Softening or end? Newsletter No.101, pp. 1-16 .

   

  27. Scheler, Michael J.(2008), A Guide to International Trade and Letters of Credit, New York.

   

  28. Zhang, Yanan(2011), Can Soft Clauses in Letters of Credit Transactions Be Considered Letter of Credit Fraud in China, Nordic Journal of Commercial Law, No.1,pp.1-20.

   

  29. Zhang, Yanan(2011), Approaches to Resolving the International Documentary Letters of Credit Fraud Issue, University of Eastern Finland.