نقش و جایگاه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای نفتا و آسه‌آن در پیشبرد و تضمین ابعاد و انواع حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه امام حسین (ع)

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشکدۀ الهیات، علوم انسانی و حقوق واحد پیام نور تهران جنوب

چکیده

آسه‌آن و نفتـا برای پیشبرد اهداف معینی انعقاد یافته‌اند. آسه‌آن بنا به دلایل سیاسی شکل گرفت، اما با گذشت زمان دامنۀ فعالیت‌های خود را به حوزه‌هـای اقتصادی و تجاری، امنیـتی و فرهنـگی گسترش داد. نفتا که یـکی از مهم‌ترین موافقـت‌نامه‌های امریـکای شمالی شمرده می‌شود، توانسته است یک سیستم ادغام اقتصادی و تجاری ایجاد کند.
با توجه به اسنادی که به تصویب رسیده است، می‌توان دریافت که رعایت اصول و قوانین حقوق بشری همواره مد نظر این دو پیمان بوده است. آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، شیوۀ عملکرد آسه‌آن و نفتا در بهبود وضعیت حقوق بشر در منطقه است و اینکه کدام‌یک از این موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای در رسیدن به این هدف توانسته‌اند موفقیت بیشتری کسب کنند. به همین منظور عملکرد هریک از موافقت‌نامه‌ها جداگـانه بررسی و نقـاط قوت و ضعف عملـکرد هر کدام مقایـسه خواهد شد. بر اساس پژوهش‌ها می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد آسه‌آن در حفظ و حمایت از موازین حقوق بشر به دلیل پیچیدگی و مشکلات خاص منطقه‌ای از عملکرد نفتا ضعیف‌تر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role and Place of Regional Agreements NAFTA and ASEAN in Advance and Guarantee of Huaman Rights Dimensions and Species

نویسندگان [English]

 • Hossein Sharifi Taraz Koohi 1
 • Nazila Siahjani 2
1 Associate Professor,Eman Hossein University,Theran,Iran
2 Master of International Law, Payam Noor Univercity,South Branch of Theran,Tehran,Iran
چکیده [English]

NAFTA and ASEAN were concluded topursue certain goals. ASEAN,being developedas for political reasons, gradually expanded its work scope intoeconomic, trade, security, and cultural extents. NAFTA on the other hand  has been able to form anintegrated economic and trade system.
According to documents regarding the observation of human rights within ASEAN and NAFTA frames,it is clearly indicated that they have persistently considered the issues related to such issues. The present paper tries to analyze ASEANand NAFTAdegree of commitment tothe improvement of human rights in the region, and to compare these two regional agreements efficiencyon the above mentioned issue. Therefore, the performance of each agreement is studied separately in order to determine its strengths and weaknesses.The results of the study show that ASEAN, due to its region-specific complexity and particular difficulties, has underperformed NAFTA concerning itscommitment to the observation of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional trad agreement
 • ASEAN
 • NAFTA
 • human rights
 • observation of Human Rights
 1. الف) فارسی:

  1. 1.         بررسی‌های بازرگانی (1390)،"موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی" ، مؤسسۀ پژوهش و مطالعات بازرگانی، شمارۀ 173، تهران، ص62 -51.
  2. 2.        خدامرادی، علی (1390)، نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت های آمریکای شمالی، در پایگاه اینترنتی:

  <www.moormags.com/viewlfa/fa.articlepage/293748>. 2012/07/09

  1. 3.        دفتر نمایندگی تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران (1392)، تمایل آمریکا جهت ارجاع دعوای تن ماهی دلفین با مکزیک به نفتا،گروه حل و فصل اختلافات تجاری آمریکا ، مکزیک ، شمارۀ 135، سال چهاردهم ، کد خبر 64964 .
  2. 4.        سازمند، بهاره (1389)،"آسه‌آن و تهدیدات امنیتی"، فصلنامۀ سیاست، مجلۀ دانشگاه علوم سیاسی، دورۀ 40، شمارۀ 1، ص116-99.
  3. 5.        سلامی، فائزه (1389)، پیمان نفتا و مکزیک- چالش‌های یک اقتصاد آزاد،در پایگاه اینترنتی:

  >www.mfa.gov.ir/cms/mexicocity/fa/EconomicPart/BilatraRelations.html<. 2012/08/14

  1. 6.        سیه‌جانی، نازیلا (1391)، نقش و جایگاه موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر، پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی دانشکدۀ حقوق پیام نور تهران جنوب.
  2. 7.        فتح‌الهی، سودابه )1388)، تجارت آزاد آمریکای شمالی، دانستنی‌های مدیریتی درپایگاه اینترنتی :

  >www.Bashghah.net/content/show/5764.<2012/05/26.

  1. 8.        فرهمند، فرهاد (1382)، ده سال پس از نفتا، روزنامۀ شرق، کد خبر: 2536.
  2. 9.        مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مرکز تحلیل اطلاعات ایران (1389)، صد نکته در توسعۀ کشور، شمارۀ 113.
   1. 10.       مرکز تحقیقات استراتژیک (1388)، جایگاه حقوق در توسعه حقوق نرم، شمارۀ 5 در پایگاه اینترنتی:

  >www.csr.ir/center.aspx?ing=fa&abtid=04<

  >www.csr.ir/departmenta.aspex?abtid=07...44.<2013/02/21

  ب) خارجی

  1. Amitav Acharya,(2004),”How Ideas Spread:Whose Norms Matter?Norm Localization and InstitutionalChange in Asian Regional” International Organization,58,pp.239-251.
  2. ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism ,2001.       
  3. ASEAN Vision ,2020. 1997.
  4. Blomqvist, Hand C.,(1993),”ASEAN as Model for Third World Regional ASEAN Economic Bulletin”, Vol. 10, No.1,pp.47-62.
  5. Department of parliamentary library of Australia,(2009), Regional Trade Agreement and The WTO,  Research Note, No16.
  6. Doha Ministerial Decloration, Adopted,(2001), paras. 38 et seq.
  7. Ec Council Regulation 2501/2001,(2001), “Official journal of the European Union”,pp.336-452.
  8. Fierro, Elena,(2003), The Eu,s Approach Tohuman Rights Conditionality in practice, Martinus Nijhoff  publishers.
  9. Gadrun, Monica Zgel,(2005), “Wto and Human Rights: Examining Linkages and Suggesting Convergence”, IDLO   publication, enter, vol. 2. No 2,pp.17-31.
  10. George, Philip,(2009),Mexico and effect on economic and political stability ,Harvard International. At:<http://proquest.umi.com/pqdweb?hMode=1&sid=5&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1234112051&clientId=46431>.2012/10/17
  11. Hettne ,Bjorn, Inotai, Andraas and Sunkel ,Osvaldo (eds.),(2001), Comparing Regionalism: Implications for GlobalDevelopment, New ork:Palgrave.
  12. Joint Gommuniqe of the 2nd ASEAN Minesteral Meeting on Transnational Crime,2001.
  13. Krasmann, Hana,(2010),Social Standards and Human Rights Clauses in Trade Agreements, WTO public forum 2010.At:

  <http://www.fes- globalization.org/geneva/documents>.2013/02/10

  1. Mansfield, E &Milner, H.,(1999), “The New Wave of Regionalism”, International Organisation,Vol.1.pp.89-107.
  2. Ralf, Emmers,(2011),Non-Traditional Security in Asia Pacific: The Dynamics of Securitization, Non- Traditional Security in Asia Series. Singapore: Eastern University Press.
  3. Trubek, David, Patrick, Mand Cottel, Nance, Mark,(2005), “Soft Law, Hard Law European Entegration: Towardand Theary of Hybridity”, University of Wisconsin Legal Studies Research,  paper No. 1002.

  At:< http://eucenter.wisc.edu/OMC/papers/EUC/trubeketal.pdf>.2012/07/18

  1. Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanisem,2012. At:<http://www.aseanhrmech.orglaboutus.htm>.2012/09/22
  2. www.bashgah.net/modules.phd?name=articles&op=content&pid=4[4]. 2013/07/12
  3. 29.   www.takbook.com/4365-article/.../NAFTA/.2013/04/16
  4. www.adlroom.com/vdci.zazctaz5c2t.txt.2013/11/05