داوری تجاری بین‌المللی و چالش اِعمال قواعد آمره؛ مطالعۀ موردی داوری در حقوق رقابت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری‌پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به‌عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست‌های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می‌شود. این تعریف جدید از نهاد داوری مستلزم این است که در فرایند رسیدگی داوری منافع عمومی و خصوصی هم‌زمان مد نظر قرار ‌گیرند. هدف این مقاله این است که با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، چالش اعمال قواعد آمره از سوی داور بر اساس مبانی کلی حاکم بر داوری از یک سو و کارکرد و اهداف حقوق رقابت از سوی دیگر بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International commercial Arbitration and the challenge of mandatory rules of law: the case of arbitration in antitrust claims

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Tabatabaei Nejad
Assistant professor, faculty of law, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

For decades, the approach of legal systems towards private arbitration in competition law has been characterized by a certain mistrust or suspicion. Initially, this attitude may somehow have been linked to the uncertainty as to the arbitrability of competition law issues, in view of the fact that, in competition law matters generally, public interests are heavily at stake. In fact arbitration is a mechanism for pursuing a balance between the conflicts of parties’ demands. However during the time, more gates have been opened for arbitration and it got not only a private means but a way in which both private and public interests are secured. The public interests so are factors that shall be precisely considered to prevent the situation in which courts rejecting award in reviewing stage due to the fact that the public policy aspects of the case are not complied. In this article we scrutinize the challenges arbitration may encounter especially in respect of competition law in an international environment in respect of application of mandatory laws.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • Arbitrability
  • International Trade
  • mandatory rules
الف) فارسی:
1. اسکندری، حسین (1391)، آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها، فصلنامه حقوق، دورۀ 41، شمارۀ 4، ص 38-21
2. افتخارجهرمی، گودرز (1378)، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزۀ داوری بین‌المللی،تحقیقات حقوقی شمارۀ 27 و 28، ص 44-13
3. انصاری، علی و مبیّن، حجت (1391)، قواعد فراملی در داوری تجاری بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق ایران، فصلنامۀ حقوق، دورۀ 41، شمارۀ 3، ص 56-37
4. ایرانشاهی، علیرضا (1391)، آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری، نامۀ مفید، شمارۀ 9، ص 40-25
5. باقری، محمود (1387)، قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی: ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 48، ص 346-277
6. جنیدی، لعیا (1381)، اجراء آرائ داوری بازرگانی خارجی، انتشارات شهر دانش، تهران
7. جنیدی، لعیا (1387)، مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده، مجلۀ حقوق، دورۀ 38،  شمارۀ 4، ص 160-137
8. خوشحال، فائزه (1391)، داوری غیر محلی، راه وکالت، سال چهارم، شمارۀ 7 ، ص 61-52
9. سیفی، سید جمال (1377)، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونۀ داوری آنسیترال، مجلۀ حقوقی بین‌المللی،شمارۀ 23، ص 82-35
10. شمس، عبدالله (1386)،"آیین دادرسی مدنی"، نشر دراک، تهران
11. ضرابی، میترا (1391)، بررسی وجوه اشتراک بین قانون داوری 1996انگلستان و قانون داوری تجاری بین المللی ایران،نامۀ مفید، شمارۀ 91، ص 160-141
12. کریمی، عباس (1391)، "حقوق داوری داخلی"، مؤسسۀ انتشارات دادگستر، تهران
13. مظفری، مصطفی و فدایی، حسن (1390)، بررسی شرایط داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مقررات داوری آنسیترال و مقررات داوریICC ، کانون وکلا، شمارۀ 21، ص 288-280
ب) خارجی:
 
1.Athanasakis, Dimitrios (2008) "Law applicable to merits of the arbitration dispute (an overview of the English, Swiss and French arbitration laws)", Munich Personal RePEc Archive
2. Blankley, Gordon & Landolt, Phillip (2010) EU and US Antitrust Arbitration: A Handbook for Practitioners, Kluwer Law International.
3. Blessing, Marc (1999) "Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory Rules of Law on International Contracts, Helbing & Lichtenhahn", Swiss Commercial Law Series, edited by Nedim Peter Vogt, Volume 9
4. Blessing, Marc (2003) "Arbitrating Antitrust and Merger Control Issues", Swiss Commercial Law Series, Volume 14
5. Chinn, Christopher (2008) "Arbitration of Antitrust Claims in the United States and Europe", the international journal of arbitration, mediation and dispute management, Volume 74, No. 4, pp 439-440
6. Greenawalt, Alexander K. A.(2008) "Does International Arbitration Need a Mandatory Rules Method?", American Review of International Arbitration, Vol. 18, No. 103.
7. Guzman, Andrew T. (2000) "Arbitrator Liability: Reconciling Arbitration and Mandatory Rules", Duke Law Journal, Vol. 50, pp 1279-1334
8. Komninos, Assimakis (2009) "Arbitration and EU Competition Law", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1520105
9. Komninos, Assimakis, P (2006) "Public and Private Antitrust Enforcement in Europe: Complement? Overlap?", The Competition Law Review, Volume 3, Issue 1, pp 5-26
10. Mistelis, Loukas A.& Brekoulakis, Stavros L.(2009) Arbitrability: international & comparative perspectives, Kluwer Law International.
11. Poudret, Jean-François & Besson, Sébastien (2007) Comparative law of international arbitration, Sweet & Maxwell.
12. Talbot, Conor C.,(2010) "An Introduction to Arbitration and Competition Law: Troubled Waters on the Way to a Brave New World", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1577859
13. Weigand, Frank-Bernd (1993) "Evading EC Competition Law by Resorting to Arbitration?", Arbitration International, Volume 9, pp. 249–258
14. Youssef, Karim Y.( 2009) "The Death of Inarbitrability" Arbitrability: International and Comparative Perspectives" (first ed), Ed. Loukas Mistelis and Stavros Brekoulakis. Kluwer Law International, pp 47-67
15. Zekos, Georgios I.(2008) "Antitrust/Competition Arbitration in EU versus U.S. Law", Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, pp 1-29