ترهین کشتی و توثیق محمولۀ آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه‌تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز از برخی جهات یادشده مغایر قواعد کلی و مسلم حقوقی بوده، قابل نقد به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

SHIP AND CARGO MORTGAGE, TWO DIFFERENT LEGAL VIEWPOINTS

نویسنده [English]

  • Mohammad Abouata
Assistant Professor, Law Department, Faculty of Hummanities, Semnan University, Semnan,Iran.
چکیده [English]

Although the subject-matter of cargo and ship mortgage are similar (providing financial security for creditors),the regulations of these contracts, differ from each other essentially  with regard to the conditionality of taking possession in  concluding the contract, the possibility of  endorsement and cession in mortgage document, the creditor s kind of real right ,the  preference of prior or latter creditor in vindication of right and the effect of mortgage loss on the contract and  the possibility of recovery of claim. Moreover the cargo mortgage regulations are, in some regards and aspects, contrary to general legal rules and hence subject to criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mortgage
  • Taking possession
  • Indorsement
  • claim
  • loss
 
1. امید، هوشنگ (1353)، حقوق دریایی، ج 1، چاپ اول، مؤسسۀ عالی بیمۀ ایران.
2. کاتوزیان، ناصر (1376)، عقود اذنی- وثیقه‌های دین، چاپ دوم، تهران، انتشارات مدرس.
3. کاتوزیان، ناصر (1374)، نظریۀ عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر یلدا.
ب) خارجی:
4. Black law Dictionary (2004),8 edition,Thomson,West United States
5. Chorely and Gile (1992),Shipping Law,8 edition,London,Pitman Publishing
 6. Code Civil Francais (2002,.Dalloz
7. Code de commerce Francais (2001,.Dalloz
8. Hill,Christopher (1985),Maririme Law,2 edition,Lloyd of London Press
9. Jackson,David (2000),Enforcment of maritime claimes,3 edition.London,LLP
10. Loi Federal sur la navigation maritime sous pavillon suiss du 23 september 1953(Etat le 14 october 1997)
11. Maritime Code of The Peoples Republic of China,1993
12. Mazeaud,Henri.Leon et Jean)et Chabas,Francois(1999),Lecons de Droit Civil,TIII,1 V,Surete-Publicite Fonciere.7 edition, paris, Montchrestien
13. Meeson,Nigel,(2000),Admiralty Jurisdiction and Practice,London,LLP
14. Norwegian Maritime Code of 24 June 1994
15. Remon-Gouilloud,Martin,(1988).Droit Maritim,Paris,edition A.Pedon
16. Rodiere , Rene et du Pontavice,EmmanuelT,(1997).Droit Maritime,12 edition,Dalloz
17. Simler,Philippe et Delebecque,philippe,(2000).Droit Civil:les suretes- la publicite fonciere,3 edition,Dalloz
18.Tetley,William,(2002).International Maritime and Admiralty Law.Edition Yvon Blais
19. Tetly, William,(1998).Maritime Liens and Claims,2 edition.Editiob Yvon Blais
20. http://en.wikipeda.org/wiki.Bottomry