دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 413-808 (پاییز و زمستان)