مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قراردادهای خدماتی بالادستی نفت و گاز دارای ابعاد متفاوت حقوقی، قراردادی، مالی، اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی‌اند. در این پژوهش تلاش شده است تا به جنبه‌ای از قراردادهای بالادستی نفت و گاز پرداخته شود که کمتر مورد توجه جامعۀ حقوقی بوده است؛ یعنی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی بالادستی. ازآنجا که هر قرارداد خدماتی دارای ترتیبات مالی مستقل است، تلاش داریم تا با استفاده از دو پیش‌نویس قرارداد خدماتی نفتی عراق و ایران، و بهره‌مندی از رویکردی تحلیلی و تطبیقی، در کنار بررسی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی ایران (بیع متقابل)، به مطالعۀ تطبیقی پرداخته، ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی عراق را نیز بررسی کنیم. از آنجا که کشور ما دارای میدان‌های مشترک با کشور عراق است، توجه به قراردادهایی که برای یک میدان ولی در آن سوی مرزها منعقد می‌شود، می‌تواند فواید فراوانی از منظر حقوق تطبیقی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the fiscal arrangements of petroleum service contracts in Iraq and Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi 1
 • Mojtaba Asgharian 2
1 Assistant Professor, International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate in International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Petroleum upstream service contracts possess different aspects of legal, contractual, fiscal, economic, technical and environmental nature. In this research, efforts have been made to review one of the aspects of the petroleum upstream contracts which have been far too little considered, namely the fiscal system of upstream service contracts. Since every service contract possesses its own independent fiscal system, we tried, using the analytic approach, to review the fiscal system of Iranian service contracts (buy-back) after taking a close look at the fiscal system service contracts used in Iraq. Since our country is in possession of Joint Petroleum Fields with Iraq, it would be extremely beneficial, from the comparative law perspective, to take into full account the contracts concluded overseas for the same field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Buy-back
 • fiscal system
 • Iraq's development and production service contract
 • petroleum costs
 • remuneration
 1. الف) فارسی

  1. ابراهیمی، سید نصراله و دیگران (1391)، انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،‌ دورۀ 42، ش 4، ص19-1.
  2. ابراهیمی، سید نصراله و شیرجیان، محمد (1393)، قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قراردادهای جدید، فصلنامۀ اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، ش 10، ص 39-1.
  3. ابراهیمی، سیدنصراله و شیروی، عبدالحسین (1388)، اکتشاف و توسعۀ میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، ترجمۀ مجتبی اصغریان، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، نشریۀ مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال بیست‌وششم، ش 41، ص262-243.
  4. اصغریان، مجتبی (1391)، حقوق نفت و گاز در ایالات متحدۀ آمریکا (قراردادهای اجارۀ نفت و گاز)، تهران، انتشارات خرسندی.
  5. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (1390)، گزیدۀ قوانین و مقررات حاکم بر صنعت نفت، تهران، انتشارات روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران.
  6. خلیلی، سجاد (1391)، بررسی قراردادهای توسعه و تولید میادین نفت عراق: نمونۀ موردی میدان بدرا، ماهنامۀ اکتشاف و تولید، ش 93، ص 34-30.
  7. درخشان، مسعود (1392)، ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران، فصلنامۀ علمی- پژوهشی اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، ش 9، ص 113-53.
  8. شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
  9. کاظمی نجف‌آبادی، عباس (1393)، آشنایی با قراردادهای نفتی، تهران، موؤسسۀ شهر دانش.
  10. منصوریان، تالین (1393)، بررسی تطبیقی قراردادهای خدماتی عراق و قراردادهای مشارکت در تولید منطقۀ کردستان، ماهنامۀ اکتشاف و تولید نفت و گاز، ش 114، ص 31-26.

   

  ب) انگلیسی

  1. Blinn, Keith W. (1986), International Petroleum Exploration & Exploitation Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects, New York, Barros
  2. Bunter, Mike (2003), The Iranian Buy Back Agreement, OGEL, Vol. I, Issue 02, pp. 30-39
  3. David, Martyn R. (1996), Upstream Oil and Gas Agreements, London, Sweet & Maxwell
  4. Gao, Zhigho (1994), International Petroleum Contracts, London, Graham and Tortman LTD
  5. Martin, Timothy (2004), Model Contracts: a Survey of the Global Petroleum Industry, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 22, No. 3, pp. 281-340
  6. Otman, Waniss (2007), The Iranian Petroleum Contracts: Past, Present and Future Perspectives, OGEL, Vol. 5, issue 2, pp. 78-99
  7. Shiravi, Abdolhossein, Ebrahimi, Seyed Nasrollah (2006), Exploration and Development of Iran's Oilfields through Buyback, Natural Resources Forum 30, pp.199-206
  8. UNCTC (1387), Financial and Fiscal Aspects of Petroleum Exploitation, UNCTC Advisory Studies, UN, Series B, No. 3, pp. 1-120
  9. Van Meurs, Pedro (2009), Commentary on the Iraq Draft Technical Service Contract, February 11 [available at: www.OGEL.com]
  10. Varzi, Mehdi (1999), The Need for Acceleration and Opening up of Foreign and Domestic Private Investment in the Iranian Oil and Gas Sector, The Middle Eastern Economic Survey, Volume XLII, No. 30, London, pp. 140-170

   

  ج) قرارداد نمونۀ خدماتی

  21. Badra Draft Development and Production Service Contract (“DPSC”) December 24, 2009