دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به‌وسیلۀ دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می‌‌شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشد. استقلال و بی‌طرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین، و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری به‌شمار می‌آیند. تکلیف افشا، حق جرح داور، درخواست ابطال رأی داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور به‌عنوان تضمین‌های رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری می‌باشند. در این پژوهش چگونگی و تضمین‌های رعایت اصول دادرسی به‌منظور تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری به شیوۀ توصیفی– تحلیلی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fair trial in international commercial arbitration

نویسنده [English]

 • Saleh Khedri
PhD in Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A fair hearing in the courts requires the principles of procedure. Because the arbitration is considered as private judgment, thus in arbitration hearing regarding to non-ceremonial proceedings, arbitrator or arbitration panel are bound to respect the principles of civil procedure in arbitration hearing. Equal treatment with parties of arbitration and adversarial procedure are principles that arbitrator or arbitration panel are obliged to satisfy in proceeding with action arbitration parties. Independence and impartiality are elements of Equal treatment, and proper notice and giving a full opportunity to presentation case are elements of adversarial procedure in Arbitration hearing that arbitrator or arbitration panel are bound to respect in proceeding between action arbitration parties. Disclosure Obligation, Challenge to arbitrators competence, application for setting aside and refusal of recognition and enforcement of award are tools to satisfy compliance of principles of procedural civil in Arbitration hearing. In this paper, ways of satisfying principles of procedure and their sanctions have been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • arbitration challenge
 • equal treatment
 • impartiality
 • independence
 • setting aside arbitrator award
 1.  

  1.  اکبری، سید محمد (1379)، « جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی» ،پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد با راهنمایی ربیعا اسکینی، دانشگاه علامۀ طباطبائی تهران.
  2.  امیرمعزی، احمد (1388)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
  3.  جعفریان، منصور (1373)، «تأملاتی برلایحه داوری تجاری بین‌المللی»، مجلۀ مجلس و پژوهش، ش14، ص126-99.
  4.  جنیدی، لعیا (1387)، نقد و بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی، ،چاپ اول، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،تهران.
  5.  جنیدی،لعیا (1388)، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، چاپ اول، تهران، شهر دانش.
  6.  خدابخشی،عبدالله (1391)، «حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضائی»، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  7.  خدری، صالح (1393)، «اصول دادرسی در داوری تجاری بین‌المللی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 44، ص543-527.
  8.  شمس ، عبدالله (1386)، آئین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ6 ، تهران، نشر دراک.
  9.  کریمی، عباس (1386)، آئین دادرسی مدنی، چاپ اول،تهران، نشر مجد.
  10.  غمامی ،مجید، محسنی، حسن (1385)، «اصول تضمین‌کنندۀ عملکرد دموکراتیک در دادرسی واصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی، ش 74، صفحات 296-265.
  11.  مایکل،تاپ من (1369)، «جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی»، ترجمۀ محمد جواد میر فخرائی، مجلۀ حقوقی، ش 12، ص206-167.
  12.  نیکبخت، حمیدرضا (1388)، داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری»، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  13.  نیکبخت، حمیدرضا (1386)، «جرح و خاتمۀ مأموریت داور»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 46، ص75-46.

  ب) عربی

  1.  عاملی، زین‌الدین بن نورالدین معروف به شهید ثانی (1412)، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد سوم، دارالعالم الاسلامی، بیروت.
  2.  موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (1385)، فقه القضا، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، چاپ اول، قم.
  3.  نجفی، محمدحسن (1416 ق) ، جواهرالکلامج 40 دارالکتب الاسلامی.

        ج) انگلیسی

  1.  Binder, Peter (2003) Italian Arbitration in International, Handbook on Commercial Arbitration,Http://www.bing.Com.

  18.  Born, Gary, (2009) International commercial arbitration, 3rd edition, Kluwer Law International. New York.

  19.  Caron, D. Caplan, L. & M,London (2009), Pellonpää, M.  The UNCITRALArbitrationRules: A Commentary Oxford University Press. 

  20.  Fouchard, Gaillard, and Goldman (1999), International Commercial Arbitration, Hague, Kluwer Law International.

  21.  Hornle, Julia (2009) Cross-border Internet Dispute Resolution,Cambridge University press, London,

  22.  Jaksic. Aleksandar (2002) Arbitration and Human Rights,Publisher: Peter Lang Pub Inc.

  23.  Jarroson, Charles(2006) “L’arbitrage et la Convention européenne des droitsdel’homme,” Revue de l’arbitrage, www.landrove.ch/pdf/ECHR

  24.  Liebscher, Christoph (2003) The Healthy Award - Challenge in International Commercial Arbitration Kluwer Law International; 1 edition

  25.  Schultz, T. Kaufmann-Kohler, D Langer, V Bonnet, Online Dispute Resolution (2004) www..edu/.palmitar/Courses.