بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون‌های «بروکسل» و «هامبورگ»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامۀ طباطبایی

چکیده

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کالا به‌طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به‌تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می‌شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده است که متصدی باید برای رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را مشخص سازد. کنوانسیون «رتردام» همچنین با اتخاذ شیوۀ «درب به درب» برای حمل کالا، ترویج اسناد الکترونیکی و تعبیۀ قراردادهای حجمی افق‌های جدیدی را در حمل دریایی کالا گشوده است. مقررات «رتردام» ضمن خودداری از افراط‌های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعی کرده است که نقایص کنوانسیون بروکسل «مقررات لاهه» را برطرف سازد. از‌این‌رو می‌توان گفت که این کنوانسیون رویه‌ای متعادل را میان منافع فرستندگان و متصدیان حمل و نقل دریایی درپیش گرفته است تا زمینۀ اقبال عمومی را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study on borders and basis of carrier’s liability under “Rotterdam Rules” with “Hague Rules” and “Hamburg Rules”

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Taghizaadeh 1
 • Afshin Ahmadi 2
1 Associate Professor, Private Law Department, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Private Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

On December 11, 2008, the United Nations adopted the “Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea”, more colloquially known as the “Rotterdam Rules” for the city which hosted the convention’s signing ceremony on September 23, 2009. Rotterdam Convention approved the “Presumption of Responsibility” as the basis of carrier’s responsibility and listed the exempted cases, and the carrier, in order to get through the liability, must determine the cause of damage, events and the losses happened to the goods. Rotterdam Rules also by adopting the “door to door” strategy for goods carriage, promoting the electronic documents and embedding the volume contracts have opened new horizons in the carriage of goods by sea. Rotterdam Rules in spite of avoiding the excesses of Hamburg Rules retained their strength points and have tried to eliminate the defects of Hague Rules. Therefore, it can be said that this convention has caused a balanced approach among the benefits of shippers and carriers for providing the general fortuity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • basis of liability
 • carrier
 • carriage of goods by sea
 • presumption of responsibility
 • Rotterdam Convention (Rules)
 1. الف) فارسی

  - کتابها

  1. امید، هوشنگ (1353)، حقوق دریایی، جلد اول، تهران، مدرسۀ عالی بیمه.
  2. امیری، غلامحسین؛ رستم‌افشار، محمود؛ حضایی، سعید و همکاران (1375)،نقش کرایه در حمل و نقل بین‌المللی، تهران، کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.
  3. ایوامی، هاردی (1384)، حقوق دریایی، ترجمۀ منصور پورنوری، تهران، مهد حقوق.
  4. تقی‌زاده، ابراهیم (1389)، حقوق حمل و نقل دریایی، تهران، مجد.
  5. تقی‌زاده، ابراهیم و هاشمی، سید احمدعلی (1391)، مسئولیت مدنی (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  6. کاتوزیان، ناصر (1374)، دورۀ عقود معین، جلد 1، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  7. میر‌محمد‌صادقی، محسن (1391)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قرارداد‌های حمل بین‌المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا، جنگل و کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، تهران.
  8. نجفی اسفاد، مرتضی (1387)، حقوق دریایی، تهران، سمت.
  9. یزدانیان، علیرضا (1379)، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، ادبستان.

  - مقالات

  1. تقی‌زاده، ابراهیم (1391)، بررسی تطبیقی وتحلیلی مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل حقوق داخلی با مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی بر اساس کنوانسیون کوتیف، پژوهش‌نامۀ حمل و نقل، ش اول، ص 44-29.
  2. جعفری، فیض ا... (1388)، مطالعۀ تطبیقی ماهیت و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق ایران، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، ش 15، نیمسال اول، ص 82-57.
  3. محمدزاده وادقانی، علیرضا (1381)، مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 55، ص 101-69.
  4. محمدزاده وادقانی، علیرضا و کاردان، کتایون (1391]ترجمه[ کنوانسیون رتردام (1)، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 1، ص 275-255.
  5. هاشمی‌زاده، سید علیرضا (1378 ب)، مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی، فصلنامۀ پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)، ش 9، ص 179-161.
  6. یزدانیان، علیرضا (1390)، مبنای مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال75، ش 73، ص 35-9.

  - پایاننامهها

  1. احمدی، افشین (1392)، حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت بر اساس کنوانسیون رتردام 2009، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران جنوب.
  2. دمرچیلی، محمد (1383)، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، رسالۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
  3. سعیدی، طاهره (1391)، بررسی تطبیقی وظایف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل بر اساس کنوانسیون‌های روتردام و هامبورگ، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
  4. کاردان، کتایون (1390)، وظایف و تعهدات فرستنده کالا در کنوانسیون‌های هامبورگ و رتردام، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
  5. محبی، مهرآسا (1389)، بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت کالا در کنوانسیون هامبورگ و روتردام، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
  6. هاشمی‌زاده، سید علیرضا (1378 الف)، مسئولیت متصدی حمل دریایی در قبال کالا بر اساس کنوانسیون‌های بروکسل 1924 و هامبورگ 1978، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق.

  ب) انگلیسی

   

  - Books

  1. Berlingieri, Francesco, (2011),The History of the Rotterdam Rules, Chapter 1, The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, An Appraisal of the “Rotterdam Rules”, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg
  2. Hendrikse, M.L, Margetson, N.H, Margetson N.J, (2008),Aspects Of Maritime Law : Claims Under Bills of Lading, [on line]. Available:   http://books.google.com/books?isbn=9041126236  Visited on: 2013/05/11/05/11
  3. Lannan, Kate,(2009), Overview of the Convention, The UNCITRAL Perspective, CMI Yearbook
  4. Tetley, William, (1988), Marine Cargo Claims, (3rd ed), les Editions Yvon Blais
  5. Ulgener M. Fehmi, (2011) Obligations and Liabilities of the Carrier, Chapter 5, The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, An Appraisal of the “Rotterdam Rules”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

  - Articles and Journals

  1. Bovio, David Mor´an, (2008), Ocean Carriers’ Duty of Care to Cargo in Port: The Rotterdam Rules of 2009, Fordham International Law Journal, Volume 32, Issue 4, New York, pp. 1162-1208
  2. Isaacs, Marc D,& Cofman, Alan S, (n.d)‌ The Rotterdam Rules & “Wet” Multimodal Shipping: Important Concepts for Lawyers, [on line]. Available:    http://www.cmla.org/...The%20Rotterdam%20Rules...20Isaacs.Cofman.pdf Visited on: 2013/06/11
  3. Tetley, William, (2003), The Himalaya Clause- Revisited, [on line]. Available: http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/wks_MA_20132.pdf‎    Visited on:2013/04/12
  4. The CMI International Working Group on the Rotterdam Rules, (2012), Questions and Answers on The Rotterdam Rules, (Ver. 2012.10.10),   [on line]. Available:  www.comitemaritime.org/.../Rotterdam%20Rules/Questions%20and%20...  Visited On:  2013/04/11
  5. Thomas,D. Rhidian, (2010), Special Liability Regimes Under The International Conventions For The Carriage of Goods By Sea – Dangerous Cargo And Deck Cargo, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2010-5, pp. 197-203
  6. Yuzhou, Si,&LiHenry Hai, (n.d)The New Structure of the Basis of Liability for the Carrier,  [on line]. Available: http://http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/Fina........../Colloquium.pdfVisited on:2013/02/12

  - Thesis

  1. Adamsson, Joakim, (2011),The Rotterdam Rules, A Transport Convention For The Future?, Faculty of Law Lund University, Autumn semester
  2. Finnern, Christian, (2007), The ‘Pay To Be Paid’ Rule, Shipowner’s Bankruptcy And Direct Actions Against P&I Clubs, Master of Laws in Shipping Law, Faculty of Law, University of Cape Town, September
  3. Kassem, Ahmad Hussam, (2006),The Legal Aspects of Seaworthiness: Current Law and Development, Swansea University,   [on line]. Available:    http://discovery.ucl.ac.uk/6988/1/6988.pdf‎  Visited on: 2013/06/01
  4. Richmond, Duncan, (2010), Third Party Claims Against P&I Clubs And The “Pay To Be Paid” Rule, Faculty of Law, Lund University, Semester Four

  ج) منابع اینترنتی:

  1. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/122&Lang=E   Visited on: 2013/04/01
  2. http//www.en.wikipedia.org/wiki/International-safty-Management-code Visited on: 2013/04/13
  3. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.htm Visited on: 2013/04/17

  د) کنوانسیونها:

  1. ­International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading, 1924 (Hague Rules)
  2. ­Protocol to Amend Hague-Visby Rules (1968)
   1. United Nations Conventions on the Carriage of Goods by Sea, 1978  (Hamburg Rules)
   2. United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (2008), (Rotterdam Rules)