ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

چکیده

برجسته‌ترین پیامد بررسی‌های تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیم‌ها و استثناهای گزاره‌های حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه‌ها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظام‌های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند.  معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن‌لا و به‌طور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می‌کنند. معاملۀ اتهام اگرچه نهادی است که به دلیل زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در نظام‌های حقوقی خاص شکل گرفته است، اما از آنجا که این نهاد به‌دنبال اجرای بهتر عدالت، راهکارهایی به سود متهم، جامعه و بزه‌دیده دارد، در رویکرد تعمیم‌گرایی ماهیت معاملۀ اتهام به‌گونه‌ای است که این نهاد قابلیت تعمیم به نظام‌های حقوقی دیگر ازجمله نظام قضایی ایران را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extension capacity of plea bargaining in the law system of Iran

نویسندگان [English]

  • Atieh Abasian 1
  • Hassan Alipour 2
1 Graduate Student of Criminal Law and Criminology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Literature and Humanity Faculty, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In criminal procedure, the best attitude to diversity of crimes and criminals is not yet determined and the juridical systems are also in the process of trial and error. Plea bargaining is an organization arised from juridical system of Common Law and particularly America based on which the prosecutor and the accused discuss the accusation and its outcomes. Although plea bargaining is an organization which has been formed to deal with the cultural, social, economic instructure, it is a better way to benefit the accused, society and victim. The current study extends plea bargaining to other law systems in order to pave the path for accepting the essence of plea bargaining in the law system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accused
  • guilty plea
  • suspending the prosecution
  • Plea Bargaining
  • prosecutor
الف) فارسی
1. اخوت، محمد علی (1385)، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، تهران، صابریون، 1385، چ اول.
2.اردبیلی،محمدعلی (1385)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان.
3. خالقی، علی (1388)، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
4. دادمرزی، سید مهدی (1388)، فقه استدلالی ترجمۀ تحریر الروضه فی شرح اللمعه، نشر طه.
5. لطفی، اسدالله (1378)، ترجمۀ مباحث حقوقی شرح لمعه، تهران، انتشارات مجد.
ب) انگلیسی
6. Asher,J,D.(2011) , Unbinding The Bound: Reframing The Avalability Of Sentence Modifications For Offenders Who Entered Into 11(c) (1) (c) Plea Agreement,Columbia Law School,vol.111, pp.61-87
 
         7. Alschuler A.W,(1976), The Trial Judges Role in Plea Bargaining, Columbia Law Review, Vol.76.pp.6-31
8. Chemerinky.E &Levenson. L.(2008) , Criminal Procedure: Adjudication, Aspend Publishers
9.Garoupa, Nuno and H.Stephen, Frank; Why Plea bargaining fails to achieve results in so many Criminal justice system: A new Framework for assessment, Maastricht Journal and Comparative Law, Volume 15,2008,pp.31-69
 
          10.Gifford, Donald G.(1983). Meaningful Reform of Plea Bargaining: The Control of Prosecutorial Discretion. University of Illinois Law Review,Vol. 37, pp.6-27
          11.Grande,E.(2000), Italian criminal justice Borrowing and resistance, American Journal of Comparative Law, pp. 237-242
12.Guidorizzi, Douglas D(1998) should we really ban plea bargaining? The core concerns of plea bargaining critics, Emory Law Journal, volume 47,pp.169-195
 
13.Larson,A.(2000), How Does Plea Bargaining Work, www.expertlaw.com.
 
14.Rauxloh,E.(2011), Plea Bargaining a Necessary Tool For The International Criminal Court Prosecutor,Judicature, vol.94 , pp.6-28
 
15.Ma, Y.(2002) , Prosecutorial Discreation and Plea Bargaining in the United states, France, Germany, And Italy: A Comparative Perspective, International Criminal Justice Review, Vol. 12 , pp. 16-39
 
           16.Michael M. O’HeaR,(2010), Plea Bargaining and Victims: From Consultation to Guidelines, Marquette University Law school
         17.Oxford Dictionary of Law, 2004,Fifth Edition
         18.Petrig A.(2013), Negotiated Justice and the Goals of International Criminal Tribunals
          19.Pradeep,k.p.(2008), Plea Bargaining- New Horizon in Criminal Jurisprudence
20.Snyman, E and Dutoit, S(2000) Defining and Evaluating Plea Bargaining, South African
Journal of Criminal Justice, volume 13 ,pp. 170-195
 
21.Schlesinger, Steven R and Malloy, Elizabeth A(1981) Plea Bargaining and the Judiciary: an Argument for Reform, Drake Law Review, volume 30,pp. 520-583
 
ج) سایت‌ها
22.www.Lawfirms.com                  (1/8/2013)
23.www.Thefreedictionary.com          (20/10/2013)