تحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا، بریتانیا و کانادا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در نظام حق مؤلف، شرط حمایت از اثر ادبی و هنری، اصالت است. اسناد بین‌المللی حق مؤلف مانند کنوانسیون برن ضمن تأکید بر اصالت، از وضع شروط الزامی دیگر برای حمایت خودداری کرده‌اند. آثار ادبی و هنری شیوه‌های مختلف بیان ایده‌های متفاوت هستند و محتواهای متفاوتی را دربر می‌گیرند. گاهی محتوای آثار در مغایرت با ارزش‌ها یا قوانین قرار می‌گیرد، در این فرض تعارضی میان حق مؤلف و دیگر اولویت‌های اخلاقی و قانونی ایجاد می‌شود که کشورها برای حل این تعارض رویکردهای مختلفی داشته‌اند. در این مقاله با بررسی تطبیقی رویکرد کشورهای امریکا، بریتانیا و کانادا به دو دیدگاه می‌رسیم؛ دیدگاه تأثیر نداشتن محتوا بر حمایت از حق مؤلف و دیدگاه تأثیر محتوا بر حمایت از حق مؤلف. در دیدگاه دوم گروهی به تأثیر محتوا بر اعطای حق مؤلف معتقدند و گروهی دیگر تأثیر محتوا را بر ضمانت اجراهای حق مؤلف اعمال می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relation of copyright and work content in judicial verdicts of USA, UK and Canada

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sadeghi 1
  • Sara Allameh 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 MA Student, Intellectual Property Rights, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to copyright system, the normal standard for protecting literary and artistic works is originality. Hence, the international copyright treaties such as Berne convention, while emphasizing on originality, avoid imposing other mandatory standards for protecting such works. However, these works are different forms of expression of various ideas and accordingly, comprise different contents. In some cases, the works contents are inconsistent with religious and national values and norms or society custom and laws. There are conflicts between protecting copyright as an intellectual property right and other moral, religious and legal priorities in the society. To resolve this conflict and answer the question whether work content will affect copyright protection, countries have adopted different approaches. From the perspective of the work content, this article through a comparative study of approaches and judicial verdicts of the USA, the UK and Canada, infers two general views: the work content does not have any impacts on copyright protection and the work content have impacts on copyright protection. In addition, some supporters of the second view believe in content impact on existence of copyright in a work and other supporters believe that content has impacts on some enforcements of copyright.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content
  • Copyright
  • current views
  • international approaches
الف) فارسی
1. حکمت‌نیا، محمود (1386)، مبانی مالکیت فکری، چاپ 2، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
2. ـــــــــــــــــ (بهار 1388)، «بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری»، فصلنامة علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،شمارة 33، سال 9، ص211-179
3. ــــــــــــــــــ (1391)، فلسفة مالکیت فکری، چاپ 1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
4. زرکلام، ستار، (1384)، ترجمة قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان (آثار ادبی و هنری چاپ 1، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
5. ــــــــــــــــ (1388)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ 1، تهران: سمت.
6. کاتوزیان، ناصر، (1387)، مقدمة علم حقوق، چاپ 64، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.
6. آیین‌نامة اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مصوب 21/ 4/ 1383.
7. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مصوب 4/ 10/1379.
8. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 11/10 /1348.
9. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 02/ 03/1375.
10. قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، مصوب 16/ 10/1386.
11. لایحة حمایت از مالکیت فکری، مصوب هیئت وزیران در 02/07/1393.
ب) انگلیسی
 12. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).
13. World Intellectual Property Organization (Masouyé, Claude), Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act 1971), 1978.
14. Bently, Lionel & Brad Sherman, (2008), Intellectual Property Law, 3rd Ed., Oxford University Press
15. Casenote Legal Briefs, (2007), Copyright: Gorman, Ginsburg (Cases and Materials), 7th Ed., Aspen Publishers.
16. Davis, Jennifer (2012), Intellectual Property Law Core Text, 4th Ed., Oxford University Press.
17. Green, Jonathon & Nicholas J. Karolides (2009), Encyclopedia of Censorship, Revised, Infobase Publishing.
18. Goldstein, Paul (2001), International Copyright: Principles, Law and Practice, Oxford University Press.
Electronic Copy is Available at:
19. J. Morgan, Owen, (2003), "Copyright, the Public Interest and Content Restrictions", Media and Arts Law Review, Vol. 8, No. 3, P. 213.
Electronic Copy is Available at:
20. J. Herstein, Ori, (2011), A Normative Theory of the Clean Hands Defense, Legal Theory, Vol. 17, No. 3, Pp. 171- 208.
Electronic Copy is Available at:
21. L.C. Torremans, Paul, (2004), Copyright and Human Rights: Freedom of Expression, Intellectual Properties, Privacy, Kluwer Law International
ج) آرای قضایی
22. Mitchell Brothers Film Group v Cinema Adult Theater, U.S., 1979.
23. Weston Feature FilmCompany Glyn v 1916, U.K.
24. Attorney General v Guardian Newspapers Ltd, No. 2, U.K., 1988.
25. Aldrich v One Stop Video Ltd, Canada, 1987.
26. Hyde Park Residence Ltd v Yelland, U.K., 2000